Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Opatowiec

Adres:
ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec

Kontakt:
tel. 41 35 18 052, fax. 41 35 18 034
E-mail:gmina@opatowiec.pl
Strona www: www.opatowiec.pl

Numer ID: 130

Data publikacji:
2017-10-18 18:16:35

Przedmiot: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów dla Gminy Opatowiec

Treść przetargu:

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411812-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Opatowiec: Usługi udzielania kredytu
2017/S 200-411812
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Opatowiec ul. Rynek 3Opatowiec28-520PolskaOsoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik Tel.: +48 606206214 E-mail: alojzy.jakobik@kancelariajiz.pl Faks: +48 413518052Kod NUTS: PL72
Adresy internetowe:
Główny adres: www.opatowiec.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.gminy.com.pl/opatowiec/przetargi.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
„Udzielenie kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów dla Gminy Opatowiec”.
Numer referencyjny: 271.27.2017
II.1.2)
Główny kod CPV
66113000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie konsolidacyjnego długoterminowego kredytu dla Gminy Opatowiec w wysokości 4 075 026,64 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:
1. Kwota 693 110 PLN – umowa nr 4/2015/JST Bank Spółdzielczy w Połańcu,
2. Kwota 1 078 583,27 PLN – umowa nr 017/11/JD001 Bank Spółdzielczy w Opatowcu,
3.Kwota 868 333,37 PLN – umowa nr 2/2013/JST Bank Spółdzielczy w Połańcu,
4. Kwota 1 435 000 PLN – umowa nr 017/16/JD001 Bank Spółdzielczy w Opatowcu.
Źródłem spłaty kredytu będą wpływy z dochodów własnych. Całkowita spłata kredytu nastąpi w latach2018-2033 roku.
Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo do dnia 22.12.2017 roku.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie konsolidacyjnego długoterminowego kredytu dla Gminy Opatowiec w wysokości 4 075 026,64 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:
1. Kwota 693 110 PLN – umowa nr 4/2015/JST Bank Spółdzielczy w Połańcu,
2. Kwota 1 078 583,27 PLN – umowa nr 017/11/JD001 Bank Spółdzielczy w Opatowcu,
3.Kwota 868 333,37 PLN – umowa nr 2/2013/JST Bank Spółdzielczy w Połańcu,
4. Kwota 1 435 000 PLN – umowa nr 017/16/JD001 Bank Spółdzielczy w Opatowcu.
Źródłem spłaty kredytu będą wpływy z dochodów własnych. Całkowita spłata kredytu nastąpi w latach2018-2033 roku.
Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo do dnia 22.12.2017 roku.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 22/12/2017
Koniec: 31/12/2033
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do działalności bankowej.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wadium w wysokości: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/11/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 27/11/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Gmina Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (jednolity dokument) oraz przedłoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich
ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. 2016 poz. 1126).
9. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowe.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
26.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
26.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
26.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
26.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
26.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
26.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
26.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 24.5 i 24.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

26.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze ofertynajkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
26.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
26.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
26.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
26.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
26.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
26.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 24 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g ustawy.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2017

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdania RB-27S, Rb-28S, RB-N, RB-NDS, RB-Z za 2014,2015,2016,2017

Załączone pliki
SIWZ_KREDYT.pdfSIWZ (SIWZ_KREDYT.pdf - 480.636 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 18:33:50 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik__nr_1_Formularz_oferty..docFormularz ofertowy (Zalacznik__nr_1_Formularz_oferty..doc - 84.48 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 18:38:45 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik__nr_2_Jednolity_europejski_dokument_zamowienia.docxJednolity europejski dokument zamówienia (Zalacznik__nr_2_Jednolity_europejski_dokument_zamowienia.docx - 32.406 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 18:39:54 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik__nr_3_Instrukcja_wypelniania_jednolity_europejski_dokument_zamowienia.pdfInstrukcja wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (Zalacznik__nr_3_Instrukcja_wypelniania_jednolity_europejski_dokument_zamowienia.pdf - 1290.286 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 18:47:13 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik__nr_6_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.docxOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Zalacznik__nr_6_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.docx - 12.876 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 18:52:05 Redaktor: Bartosz Jasiński
Dokumenty_Zamawiajacego_niezbedne_do_udzielenia_kredytu_a-d.zipDokumenty Zamawiającego niezbędne do udzielnia kredytu- a - d (Dokumenty_Zamawiajacego_niezbedne_do_udzielenia_kredytu_a-d.zip - 837.529 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 19:09:13 Redaktor: Bartosz Jasiński
e-f.zipDokumenty Zamawiającego niezbędne do udzielnia kredytu- e - f (e-f.zip - 1485.726 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 19:10:53 Redaktor: Bartosz Jasiński
g-o.zipDokumenty Zamawiającego niezbędne do udzielnia kredytu- g - o (g-o.zip - 46080.459 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 19:19:26 Redaktor: Bartosz Jasiński
p-t.zipDokumenty Zamawiającego niezbędne do udzielnia kredytu-punkt p-t (p-t.zip - 18434.765 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 19:24:34 Redaktor: Bartosz Jasiński
u-z.zip Dokumenty Zamawiającego niezbędne do udzielnia kredytu-punkt u-z (u-z.zip - 18017.255 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 19:28:25 Redaktor: Bartosz Jasiński
SPRAWOZDANIE__2014.pdf Dokumenty Zamawiającego niezbędne do udzielnia kredytu-punkt aa cz.1 (SPRAWOZDANIE__2014.pdf - 33485.706 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 19:56:51 Redaktor: Bartosz Jasiński
SPRAWOZDANIE__2015.pdf Dokumenty Zamawiającego niezbędne do udzielnia kredytu-punkt aa cz.2 (SPRAWOZDANIE__2015.pdf - 22047.394 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 20:09:22 Redaktor: Bartosz Jasiński
SPRAWOZDANIE_2016_271_27_2017.pdfDokumenty Zamawiającego niezbędne do udzielnia kredytu-punkt aa cz.3 (SPRAWOZDANIE_2016_271_27_2017.pdf - 20721.652 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 20:20:55 Redaktor: Bartosz Jasiński
informacja_1_polrocze_2017_271_27_2017.pdfDokumenty Zamawiającego niezbędne do udzielnia kredytu-punkt aa cz.4 (informacja_1_polrocze_2017_271_27_2017.pdf - 18366.036 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 20:24:21 Redaktor: Bartosz Jasiński
bb_271_27_2017.zipDokumenty Zamawiającego niezbędne do udzielnia kredytu-punkt bb (bb_271_27_2017.zip - 2479.747 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 20:26:24 Redaktor: Bartosz Jasiński
cc_271_27_2017.zipDokumenty Zamawiającego niezbędne do udzielnia kredytu-punkt cc (cc_271_27_2017.zip - 850.142 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 20:26:54 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik__nr_4_Harmonogramy_splat.docxHarmonogram spłat (Zalacznik__nr_4_Harmonogramy_splat.docx - 14.852 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 20:37:05 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik__nr_5_Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowe.docxOświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Zalacznik__nr_5_Oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowe.docx - 15.063 KB)
Data publikacji: 2017-10-18 20:38:08 Redaktor: Bartosz Jasiński
informacja_dla_wykonawcow_nr_1_271_27_2017.pdfInformacja dla Wykonawców nr 1 (informacja_dla_wykonawcow_nr_1_271_27_2017.pdf - 225.07 KB)
Data publikacji: 2017-10-19 15:20:55 Redaktor: Radosław Fitek
Zalacznik_nr_4_Harmonogramy_splat_modyfikacja_z_dnia_19_10_2017.docxPoprawiony załącznik Nr 4 - harmonogram spłat z dnia 19.10.2017 (Zalacznik_nr_4_Harmonogramy_splat_modyfikacja_z_dnia_19_10_2017.docx - 13.72 KB)
Data publikacji: 2017-10-19 15:21:44 Redaktor: Radosław Fitek
informacja_dla_wykonawcow_nr_2_271_27_2017.pdfInformacja dla wykonawców nr 2 (informacja_dla_wykonawcow_nr_2_271_27_2017.pdf - 225.464 KB)
Data publikacji: 2017-10-24 14:32:25 Redaktor: Radosław Fitek
Zalacznik_nr_4_Harmonogramy_splat_modyfikacja_z_dnia_24_10_2017_271_27_2017.docxPoprawiony załącznik Nr 4 - harmonogram spłat z dnia 24.10.2017 (Zalacznik_nr_4_Harmonogramy_splat_modyfikacja_z_dnia_24_10_2017_271_27_2017.docx - 15.023 KB)
Data publikacji: 2017-10-24 14:33:00 Redaktor: Radosław Fitek
RIO_82_2017.pdfUchwała Składu Orzekającego RIO Nr 82/2017 (RIO_82_2017.pdf - 934.438 KB)
Data publikacji: 2017-10-27 11:02:27 Redaktor: Radosław Fitek
informacja_dla_wykonawcow_nr_3.pdfInformacja dla wykonawców nr 3 (informacja_dla_wykonawcow_nr_3.pdf - 226.962 KB)
Data publikacji: 2017-10-27 13:47:48 Redaktor: Radosław Fitek
Formularz_Kienta_271_27_2017.pdfZałącznik: Formularz Klienta (Formularz_Kienta_271_27_2017.pdf - 1478.341 KB)
Data publikacji: 2017-10-27 13:48:26 Redaktor: Radosław Fitek
informacja_dla_wykonawcow_nr_4_271_27_2017.pdfInformacja dla wykonawców nr 4 (informacja_dla_wykonawcow_nr_4_271_27_2017.pdf - 225.446 KB)
Data publikacji: 2017-11-02 12:55:21 Redaktor: Radosław Fitek
informacja_dla_wykonawcow_nr_5_271_27_2017.pdfInformacja dla wykonawców nr 5 (informacja_dla_wykonawcow_nr_5_271_27_2017.pdf - 228.586 KB)
Data publikacji: 2017-11-08 09:22:57 Redaktor: Radosław Fitek
Zestawienie_ofert_271_27_2017.pdfInformacja z otwarcia ofert 271.27.2017 (Zestawienie_ofert_271_27_2017.pdf - 343.573 KB)
Data publikacji: 2017-11-28 10:36:14 Redaktor: Radosław Fitek

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1079
Wprowadził do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2017-10-18 18:16:35
Opublikował: Bartosz Jasiński, data publikacji: 2017-10-18 20:40:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu