Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Opatowiec

Adres:
ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec

Kontakt:
tel. 41 35 18 052, fax. 41 35 18 034
E-mail:gmina@opatowiec.pl
Strona www: www.opatowiec.pl

Numer ID: 139

Data publikacji:
2018-02-26 13:07:34

Przedmiot: „Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy w Opatowcu”

Treść przetargu:

Ogłoszenie nr 523338-N-2018 z dnia 2018-02-26 r. 

Gmina Opatowiec: „Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy w Opatowcu”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 
„Przedmiot zamówienia dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatowiec, krajowy numer identyfikacyjny 29101052400000, ul. Rynek  3 , 28520   Opatowiec, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 35 18 052, e-mailinformatyk@opatowiec.pl, faks 41 35 18 034. 
Adres strony internetowej (URL): http://ug.opatowiec.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://bip.gminy.com.pl/opatowiec/przetargi.php

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://bip.gminy.com.pl/opatowiec/przetargi.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferty należy składać w formie pisemnej. 
Adres: 
Gmina Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy w Opatowcu” 
Numer referencyjny: 271.1.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy w Opatowcu Zakres robót: Branża architektoniczno-budowlana: • Roboty fundamentowe • Roboty murowe – wykonanie zewnętrznych ścian osłonowych, ścian działowych • Roboty montażowe – montaż drzwi, itp. • Roboty wykończeniowe – tynkowanie, malowanie, montaż sufitów podwieszanych, usuwanie wypełnień stropowych (polepa) • Roboty wyburzeniowe Branża sanitarna: • Roboty związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania • Roboty związane z wykonaniem instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji – do celów higieniczno-sanitarnych • Roboty związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej Branża elektryczna: • Roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych • Wewnętrzne linie zasilające • Tablice bezpiecznikowe • Instalacja oświetlenia • Instalacja gniazd wtykowych • Instalacja ochronna • Instalacja ekwipotencjalizacji • Instalacja odgromowa • Instalacja ochrony od porażeń, wyrównawcza i przepięciowa • Montaż zestawu paneli fotowoltaicznych na dachu „Przedmiot zamówienia dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej” 

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45000000-7

45100000-8

45111300-1

45410000-4

45421146-9

44112310-4

45431200-9

45421000-4

45421160-3

45442100-8

45111213-4

45233200-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-07-31
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Załączone pliki
Ogloszenie_o__zamowieniu.docxOgłoszenie o zamówieniu (Ogloszenie_o__zamowieniu.docx - 29.392 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 13:08:55 Redaktor: Bartosz Jasiński
SIWZ_Termomodernizacja.docSIWZ (SIWZ_Termomodernizacja.doc - 323.072 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 13:09:28 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik_nr__1_Formularz_oferty.docFormularz oferty (Zalacznik_nr__1_Formularz_oferty.doc - 145.408 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 13:12:23 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik_nr__1a_informacja_o_podwykonawcach.docInformacja o podwykonawcach (Zalacznik_nr__1a_informacja_o_podwykonawcach.doc - 94.72 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 13:13:14 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik_nr__2_oswiadczenie_o_niezaleganiu.docxOświadczenie o niezaleganiu (Zalacznik_nr__2_oswiadczenie_o_niezaleganiu.docx - 84.728 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 13:14:24 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik_nr__3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie.docxOświadczenie warunki udziału postępowania (Zalacznik_nr__3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie.docx - 84.026 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 13:15:25 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik_nr__4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia.docxOświadczenie podstawy wykluczenia (Zalacznik_nr__4_oswiadczenie_podstawy_wykluczenia.docx - 86.489 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 13:16:16 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik_nr__5_grupa_kapitalowa.docGrupa kapitałowa (Zalacznik_nr__5_grupa_kapitalowa.doc - 97.28 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 13:17:57 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik_nr__6_wykaz_osob.docWykaz osób (Zalacznik_nr__6_wykaz_osob.doc - 140.288 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 13:18:47 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik_nr__7_wzor_umowy.docxWzór umowy (Zalacznik_nr__7_wzor_umowy.docx - 119.621 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 13:20:15 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik_nr__8_Wykaz_robot.docWykaz robót (Zalacznik_nr__8_Wykaz_robot.doc - 140.288 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 13:21:18 Redaktor: Bartosz Jasiński
Projekt_architektoniczny_UG.pdfDokumentacja projektowa cz. 1 (Projekt_architektoniczny_UG.pdf - 2101.096 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 15:05:12 Redaktor: Bartosz Jasiński
Projekt_instalacji_elektrycznych_UG.pdfDokumentacja projektowa cz. 2 (Projekt_instalacji_elektrycznych_UG.pdf - 1670.199 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 15:06:03 Redaktor: Bartosz Jasiński
Projekt_sanitarny_UG.pdfDokumentacja projektowa cz. 3 (Projekt_sanitarny_UG.pdf - 1235.575 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 15:06:41 Redaktor: Bartosz Jasiński
Przedmiary_I.zipPrzedmiar cz.1 (Przedmiary_I.zip - 2225.075 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 15:07:32 Redaktor: Bartosz Jasiński
Przedmiary_II.zipPrzedmiar cz. 2 (Przedmiary_II.zip - 1100.842 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 15:08:15 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik_nr__11_istotne_postanowienia.docIstotne postanowienia (Zalacznik_nr__11_istotne_postanowienia.doc - 139.776 KB)
Data publikacji: 2018-02-26 15:09:11 Redaktor: Bartosz Jasiński
SKMBT_C25318031421150.pdfInformacja z otwarcia ofert (SKMBT_C25318031421150.pdf - 314.366 KB)
Data publikacji: 2018-03-14 15:03:31 Redaktor: Bartosz Jasiński

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 480
Wprowadził do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2018-02-26 13:07:34
Opublikował: Bartosz Jasiński, data publikacji: 2018-02-26 15:14:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu