Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Opatowiec

Adres:
ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec

Kontakt:
tel. 41 35 18 052, fax. 41 35 18 034
E-mail:gmina@opatowiec.pl
Strona www: www.opatowiec.pl

Numer ID: 152

Data publikacji:
2018-09-12 13:43:41

Przedmiot: Modernizacja infrastruktury TIK i zakup wyposażenia pracowni komputerowej

Treść przetargu:

ZAPYTANIE – SONDAŻ  RYNKU NR 27/2018

 

1.      Zamawiający:

Gmina Opatowiec

     ul. Rynek 3

28 – 520 Opatowiec

2.      Przedmiot zamówienia

Modernizacji infrastruktury TIK i zakup wyposażenia pracowni komputerowej

 (wpisać przedmiot zamówienia )

3.Termin realizacji zamówienia: 30 września 2018 r.

4. Kryteria wyboru oferty:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

a) Cena – 60%

b) Okres gwarancji – 40%

1. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Liczba punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona według następującego

wzoru:

 

gdzie:

C min - cena (cena ofertowa brutto) oferty najtańszej

C o – cena (cena ofertowa brutto) oferty ocenianej

2. Opis kryterium „Okres gwarancji”

Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywany na podstawie długości okresu gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.

UWAGA:

Najkrótszy możliwy Okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 36 miesięcy.

Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny ofert: 72 miesiące. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w przedziale od 36 do 72 miesięcy.

Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jakości zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.

- Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres gwarancji (72 miesięcy) –

otrzymuje 20 pkt. - maksymalną liczbę punktów,

- Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystny okres gwarancji (36 miesięcy)–

otrzymuje 0 pkt.,

- Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy zaproponowali wartość pośrednią, pomiędzy wartością najkorzystniejszą a najmniej korzystną), otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

 

 

gdzie:

T o. – okres gwarancji zadeklarowany w ofercie ocenianej

T max. - najdłuższy możliwy okres gwarancji (72 miesiące)

 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

 

P = C + T

gdzie:

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji jakości”

 

5. Inne istotne warunki zamówienia:

5.1 Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym tabeli oraz być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego  źródła, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim, oraz muszą posiadać dokumenty  wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) dostarczone przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta.

5.2   Wykonawca winien przedstawić nazwę producenta i model oferowanego sprzętu i oprogramowania w poszczególnych jego rodzajach załącznik Nr 2.

5.3   Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w załączniku Nr 3.  Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w załączniku Nr 3  pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określonych przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów lub urządzeń, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia.

 

LP

Nazwa przedmiotu

Minimalne wymagania techniczne

1

Komputer stacjonarny – 15 sztuk

Komputery stacjonarne o parametrach nie gorszych niż:

·         Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, posiadający min. 6 rdzeni, pamięć cache min. 9MB, osiągający wydajność min. 11500 pkt w teście Passmark (wynik dostępny na www.cpubenchmark.net)

·         Pamięć RAM min. 8GB o prędkości min. 2133MHz

·         Płyta główna kompatybilna z zaoferowanym procesorem. Płyta musi być wyposażona w złącza min.: VGA, HDMI, 6 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2, 4 x USB 3.1 Gen1, 2 x USB 2.0, 1 x RJ45

·         Zintegrowana z płytą główną karta dźwiękowa min. 7.1

·         Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa min. 1Gb

·         Karta graficzna osiągająca wydajność min. 1050 pkt w teście Passmark (wynik dostępny na www.videocardbenchmark.net)

·         Wbudowany napęd DVD

·         Dysk twardy SSD o pojemności min. 500GB oraz wydajności min. 3,200 MB/s (odczyt) oraz 2,700 MB/s (zapis)

·         Obudowa typu micro ATX z zasilaczem o wydajności min. 300W 80+

·         Zainstalowany na komputerze system operacyjny Microsoft Windows 10 64 bit PL lub równoważny kompatybilny z pozostałymi wymaganymi aplikacjami oraz sprzętem

·         Gwarancja producenta min. 36 miesięcy

Wykonawca dokona instalacji komputerów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2

Serwer NAS – 1 sztuka

Serwer plików o parametrach nie gorszych niż:

·         Procesor min. 4 rdzeniowy z zegarem min. 1.7GHz

·         Wbudowana pamięć RAM min. 2GB DDR3 1600MHz lub równoważna

·         Minimum 4 zatoki obsługujące dyski twarde 3,5” oraz 2,5”

·         Obsługa dysków SATA 6 Gb/s, HDD oraz SSD

·         Zainstalowane min. 4 dyski twarde, każdy o pojemności min. 1TB, pamięć cache min. 64MB, dedykowane do środowisk NAS o ciągłej dostępności 24x7

·         Wbudowane porty USB min.: 4 x USB 3.0

·         Wbudowane interfejsy sieciowe min.: 1 x 10 Gigabit SFP+ port oraz 2 x Gigabit RJ45 LAN port

·         Obudowa typu RACK o wysokości min. 1U

·         Obsługa protokołów sieciowych min.: CIFS/SMB, AFP v3.3, NFS v3, FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP oraz SMSC

Wykonawca dokona instalacji oraz konfiguracji serwera plików w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3

Klimatyzator – 1 sztuka

Klimatyzator o parametrach nie gorszych niż:

          Moc min. 7000 W

          Ilość usuwanej wilgoci min. 60 l / dobę

          Do powierzchni min. 22 m²

          Wydajność chłodzenia min. 24000 BTU

          Wydajność grzania min. 7,1 kW

          Poziom hałasu  max 67 dB

          Przepływ powietrza: min. 1220 ( m³ / h)

Wykonawca dokona instalacji klimatyzatora w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

4

Zasilacz – 1 sztuka

Zasilacz UPS o parametrach nie gorszych niż:

·         Moc znamionowa min. 1600VA oraz min. 1000W

·         Funkcja zimnego startu

·         Złącze wejściowe min. 1 x IEC-320-C14

·         Złącza wyjściowe min. 4 x typu French

·         Gniazda zabezpieczające linie danych min.: RJ-11 (Modem/Telefon), RJ-45 (Sieć LAN)

Wykonawca dokona instalacji zasilacza awaryjnego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

5

UTM – 1 sztuka

System ochrony sieci o parametrach nie gorszych niż:

          System ochrony sieci musi zostać dostarczony w postaci komercyjnej platformy sprzętowej z zabezpieczonym systemem operacyjnym

          System ochrony musi obsługiwać w ramach jednego urządzenia wszystkie z poniższych funkcjonalności podstawowych: firewall, IPS, antywirus, antyspam, kontrola treści (WWW i aplikacji), poufność danych – IPSec VPN oraz SSL VPN, z uwzględnieniem identyfikacji poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników

          Rozwiązanie musi wspierać następujące tryby pracy: routing (warstwa 3), bridge (warstwa 2) i hybrydowy (część jako router, część jako bridge).

          Minimum 4 porty 10/100/1000 Mbps

          Wbudowane min. 2 porty USB 2.0

          Wbudowany min. 1 port konsoli (RJ45)

          Przepustowość firewall min. 3,9Gbps

          Przepustowość firewall IMIX min. 1.9Gbps

          Liczba jednoczesnych sesji min. 5800000 sesji

          Rozwiązanie musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników poprzez Active Directory, LDAP, Radius oraz lokalną bazę użytkowników

          Rozwiązanie musi wspierać automatyczne uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o Single Sign On

          System musi umożliwiać powiązanie użytkownika z adresem IP i MAC

          Urządzenie musi obsługiwać min. moduły IPS, firewall, moduł filtrowania WWW, moduł kontroli aplikacji, logowanie oraz raportowanie

          Rozwiązanie musi zawierać przynajmniej 70 kategorii stron www i umożliwiać tworzenie własnych kategorii stron www

          Rozwiązanie musi umożliwiać blokowanie wysyłania treści poprzez HTTP i HTTPS.

          Rozwiązanie musi umożliwiać blokadę stron HTTPS

          Rozwiązanie musi blokować anonimowe proxy działające poprzez HTTP i HTTPS.

          Rozwiązanie musi umożliwiać definiowanie polityk dostępu do internetu dla poszczególnych użytkowników

          Rozwiązanie musi wyświetlać komunikat o przyczynie zablokowania dostępu do strony www

          Rozwiązanie musi identyfikować aplikacje niezależnie od wykorzystywanego portu, protokołu, szyfrowania.

          Rozwiązanie musi rozpoznawać przynajmniej 1500 aplikacji.

          Rozwiązanie musi umożliwiać blokowanie:

o   a. aplikacji, które pozwalają na transfer plików (np. P2P)

o   b. komunikatorów internetowych, przynajmniej Skype, Gadu-gadu

o   c. proxy uruchamianych poprzez przeglądarki internetowe

o   d. streaming media (radio internetowe, Youtube, Vimeo)

o   Rozwiązanie musi umożliwiać szczegółową kontrolę dostępu do Facebooka, przynajmniej na poziomie zamieszczania postów, chatu, uruchamiania aplikacji, uruchamiania gier i wydarzeń

Wykonawca dokona instalacji i konfiguracji urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

6

Switch – 1 sztuka

Urządzenie sieciowe o parametrach nie gorszych niż:

·         Wbudowane porty LAN min. 4 x 10/100/1000Mb/s

·         Wbudowany port WAN 1 x 10/100/1000Mb/s

·         Wbudowany port USB 2.0

·         Obsługiwane standardy bezprzewodowe min.: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz oraz IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz

·         Prędkość transmisji min.: 5GHz: Do 867Mb/s oraz 2,4GHz: Do 300Mb/s

·         Bezpieczeństwo: Szyfrowanie 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK

·         Wbudowane min. 3 anteny zewnętrzne

Wykonawca dokona instalacji oraz konfiguracji urządzenia sieciowego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

7

Kontroler Wifi – 1 komplet

Sprzęt sieciowy o parametrach nie gorszych niż:

Switch sieciowy:

          Min. 16 portów gigabitowych POE obsługujących napięcie 45-48VDC / 22-24VDC

          Możliwość instalacji w stelażu 1U

      Procesor min. 2 x 400MHz

      Pamięć RAM min. 2 x 64MB

      Porty USB min. x 2

      Dedykowane porty do zarządzania min. 2 x RJ45

      POE pasywne

      Switche kompatybilne z zaoferowanymi punktami dostępowymi oraz kontrolerem

Kontroler:

      procesor min. 4 rdzeniowy

      pamięć RAM min. 2GB DDR

      pamięć masowa min. 16GB

      port Ethernet min. 10/100/1000

      zasilanie PoE 48V 802.3af lub MicroUSB 5V 1A

      Kontroler musi być kompatybilny z zaoferowanymi switchami oraz punktami dostępowymi

Wykonawca dokona instalacji oraz konfiguracji sprzętu sieciowego.

8

Wdrożenie sieci

Wykonawca dokona wdrożenia sieci bezprzewodowej oraz LAN wg poniższych wytycznych:

      Doprowadzenie okablowania do punktów dostępowych w szkole (miejsce instalacji punktów dostępowych uzgodnione wraz z Zamawiającym w sposób zapewniający maksymalne pokrycie zasięgiem budynku szkoły)

      Całość okablowania ukryte w kanałach naściennych (rozmiar kanałów dopasowany do ilości przewodów)

      Okablowanie sieciowe kategorii min. SFTP 5e

      Utworzenie min. 2 punktów dystrybucyjnych (po 1 w każdym skrzydle szkoły)

      Doprowadzenie do sekretariatu, pokoju nauczycielskiego oraz gabinetu Dyrekcji okablowania LAN kat. Min. 5e (instalacja min. 2 gniazd dwuportowych 2xRJ45 w miejscach wskazanych przez Zamawiającego)

      Doprowadzenie niezbędnych przyłączy elektrycznych (jeśli wymagane) do punktów dystrybucyjnych

      Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi Zamawiającemu plan rozmieszczenia urządzeń sieciowych do akceptacji

      Wykonawca przeprowadzi konfigurację sieci bezprzewodowej oraz sieci LAN w szkole

      Sugerowana wizja lokalna w miejscu instalacji

9

Szafa RACK – 1 sztuka

Szafa RACK o parametrach nie gorszych niż:

·         Wysokość min.: 15U

·         Szerokość min. 600mm

·         Głębokość min. 1000mm

·         Szafa stojąca

·         Przeszklone drzwi

·         szafa z certyfikatem IP20

10

Patchpanel – 4 sztuki

Panel krosowniczy o parametrach nie gorszych niż:

·         Rozmiar 19” 1U

·         Liczba portów 24 x RJ-45

·         Kategoria 5e

11

Pakiet biurowy – 15 licencji

Na komputerach zainstalowany pakiet biurowy spełniający poniższe wymagania (min. 15 licencji):

Pakiet Oprogramowania Biurowego musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

·         Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski

·         Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych

·         Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

 

W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) 

Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

        Edytor tekstów

        Arkusz kalkulacyjny

Załączone pliki
Zapytanie_ofertowe__tik_tak_.docxZapytanie ofertowe (Zapytanie_ofertowe__tik_tak_.docx - 62.664 KB)
Data publikacji: 2018-09-12 14:31:28 Redaktor: Bartosz Jasiński
SKMBT_C25318091218560.pdfOgłoszenie w bazie konkurencyjnosci (SKMBT_C25318091218560.pdf - 1118.462 KB)
Data publikacji: 2018-09-12 14:33:39 Redaktor: Bartosz Jasiński
informacja_dla_wykonawcow________nr1.pdfInformacja dla wykonawców nr 1 (informacja_dla_wykonawcow________nr1.pdf - 443.923 KB)
Data publikacji: 2018-09-18 11:39:18 Redaktor: Bartosz Jasiński
informacja_dla_wykonawcow_____nr2.pdfInformacja dla wykonawców nr 2 (informacja_dla_wykonawcow_____nr2.pdf - 433.825 KB)
Data publikacji: 2018-09-18 11:40:03 Redaktor: Bartosz Jasiński

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 504
Wprowadził do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2018-09-12 13:43:41
Opublikował: Bartosz Jasiński, data publikacji: 2018-09-12 14:34:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu