Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Opatowiec

Adres:
ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec

Kontakt:
tel. 41 35 18 052, fax. 41 35 18 034
E-mail:gmina@opatowiec.pl
Strona www: www.opatowiec.pl

Numer ID: 154

Data publikacji:
2018-10-23 11:23:20

Przedmiot: Organizacja wycieczek edukacyjnych

Treść przetargu:

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

23-10-2018

Termin składania ofert

30-10-2018

Numer ogłoszenia

1145027

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:
osobiście lub przesyłką pocztową / kurierską na adres : Gmina Opatowiec; ul. Rynek 3; 28-520 Opatowiec w sekretariacie, powinna być złożona w zaklejonej kopercie. Koperta winna posiadać oznaczenie: „Gmina Opatowiec; Zapytanie Ofertowe z dnia 22.10.2018 – Organizacja wycieczek edukacyjnych – OFERTA”.
Oferty złożone po terminie będą odrzucone.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Paluch

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

883305996

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowych - ośmiogodzinnych wycieczek edukacyjnych do Teatru Groteska w Krakowie, do Fabryki bombek "Decora" w Miechowie, do Centrum Sztuki Ludowej w Zalipiu, do ZOO w Krakowie dla 28 dzieci i 8 opiekunów oraz rodziców.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: kazimierski Miejscowość: Krzczonów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowych - ośmiogodzinnych wycieczek edukacyjnych do Teatru Groteska w Krakowie, do Fabryki bombek "Decora" w Miechowie, do Centrum Sztuki Ludowej w Zalipiu, do ZOO w Krakowie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wycieczek szkolnych. Zamówienie obejmuje:
a) wycieczka do Teatru Groteska w Krakowie dla 28 dzieci + 8 opiekunów + autokar co najmniej 60 miejscowy, aby w wycieczce mogli uczestniczyć na własny koszt chętni rodzice dzieci
Koszt wycieczki obejmuje:
- przygotowanie programu wycieczki, bilety wstępu, transport, gorący posiłek dla każdego uczestnika wycieczki oraz opiekunów, "drobny" upominek dla dzieci z wycieczki, ubezpieczenie NNW uczestników wycieczki.
Czas trwania wycieczki: wyjazd nie wcześniej niż 8.00, powrót nie później niż 16.00.
Termin wycieczki do uzgodnienia - dopuszczalny czasokres to październik - listopad 2018

b) wycieczka do Fabryki Bombek "Decora" w Miechowie dla 28 dzieci + 8 opiekunów + autokar co najmniej 60 miejscowy, aby w wycieczce mogli uczestniczyć na własny koszt chętni rodzice dzieci
Koszt wycieczki obejmuje:
- przygotowanie programu wycieczki, bilety wstępu, transport, gorący posiłek dla każdego uczestnika wycieczki oraz opiekunów, "drobny" upominek dla dzieci z wycieczki, ubezpieczenie NNW uczestników wycieczki.
Czas trwania wycieczki: wyjazd nie wcześniej niż 8.00, powrót nie później niż 16.00.
Termin wycieczki do uzgodnienia - dopuszczalny czasokres to październik - listopad 2018

c) wycieczka do Zalipia dla 28 dzieci + 8 opiekunów + autokar co najmniej 60 miejscowy, aby w wycieczce mogli uczestniczyć na własny koszt chętni rodzice dzieci
Koszt wycieczki obejmuje:
- przygotowanie programu wycieczki, bilety wstępu, transport, gorący posiłek dla każdego uczestnika wycieczki oraz opiekunów, "drobny" upominek dla dzieci z wycieczki, ubezpieczenie NNW uczestników wycieczki.
Czas trwania wycieczki: wyjazd nie wcześniej niż 8.00, powrót nie później niż 16.00.
Termin wycieczki do uzgodnienia - dopuszczalny czasokres to kwiecień 2018

d) wycieczka do ZOO w Krakowie dla 28 dzieci + 8 opiekunów + autokar co najmniej 60 miejscowy, aby w wycieczce mogli uczestniczyć na własny koszt chętni rodzice dzieci
Koszt wycieczki obejmuje:
- przygotowanie programu wycieczki, bilety wstępu, transport, gorący posiłek dla każdego uczestnika wycieczki oraz opiekunów, "drobny" upominek dla dzieci z wycieczki, ubezpieczenie NNW uczestników wycieczki.
Czas trwania wycieczki: wyjazd nie wcześniej niż 8.00, powrót nie później niż 16.00.
Termin wycieczki do uzgodnienia - dopuszczalny czasokres to czerwiec 2018

Kod CPV

63000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Daty wycieczek zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 2) oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie.
2. Ocena ofert zostanie dokonana według kryteriów: 1) Cena (C) o znaczeniu 100%
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Wykluczenia

Zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z ubiegania się o zamówienie wyklucza się Wykonawców:
• Którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
• Którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału, w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków.
Zamawiający odrzuca ofertę, której: Treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA OPATOWIEC

Adres

Rynek 3

28-520 Opatowiec

świętokrzyskie , kazimierski

Numer telefonu

413518052

Fax

413518034

NIP

6050050552

Tytuł projektu

Przedszkole Przyszłości

Numer projektu

RPSW.08.03.01-26-0005/18-00

Załączone pliki
zapytanie_ofertowe_wycieczki 2018.pdfZapytanie ofertowe (zapytanie_ofertowe_wycieczki 2018.pdf - 700.521 KB)
Data publikacji: 2018-10-23 11:24:01 Redaktor: Bartosz Jasiński
Formularz_ofertowy_wycieczki.pdfFormularz ofertowy (Formularz_ofertowy_wycieczki.pdf - 434.568 KB)
Data publikacji: 2018-10-23 11:24:43 Redaktor: Bartosz Jasiński
Oswiadczenia_wycieczki.pdfOświadczenia (Oswiadczenia_wycieczki.pdf - 337.28 KB)
Data publikacji: 2018-10-23 11:25:03 Redaktor: Bartosz Jasiński
RODO_wycieczki.pdfRODO (RODO_wycieczki.pdf - 381.954 KB)
Data publikacji: 2018-10-23 11:25:21 Redaktor: Bartosz Jasiński
Umowa_wycieczki.pdfProjekt umowy (Umowa_wycieczki.pdf - 585.345 KB)
Data publikacji: 2018-10-23 11:26:14 Redaktor: Bartosz Jasiński

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 667
Wprowadził do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2018-10-23 11:23:20
Opublikował: Bartosz Jasiński, data publikacji: 2018-10-23 11:26:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu