Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Opatowiec

Adres:
ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec

Kontakt:
tel. 41 35 18 052, fax. 41 35 18 034
E-mail:gmina@opatowiec.pl
Strona www: www.opatowiec.pl

Numer ID: 160

Data publikacji:
2019-02-26 11:57:01

Przedmiot: Sprzedaż drzewa na pniu w miejscowości Ksany, obręb 0010 Ksany, nr działki 573.

Treść przetargu:

Opatowiec, dnia 25.02.2019 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drzewa  na pniu

 

1.       Opis przedmiotu przetargu.

Sprzedaż drzewa na pniu w miejscowości Ksany, obręb 0010 Ksany, nr działki 573.

L. p.

Gatunek drzewa

Ilość

Obwód pnia na wysokości 130 cm

1

Sosna

10

110, 115, 120, 105, 130, 135, 145, 150, 125, 130

2

Robinia Akacjowa

3

80, 70, 75

Razem:

13 szt.

Za minimalną cenę brutto 650,00 zł.

 

2.       Oferent zobowiązany jest na własny koszt ściąć drzewa i po przeprowadzeniu w/w prac zobowiązany jest do usunięcia drewna na własny koszt i ryzyko.

3.        Oferent zobowiązany jest do uporządkowania terenu w obrębie wycinanych drzew.

4.       Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5.       Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem – „Oferta – sprzedaż drewna na pniu - Ksany” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec w terminie do 4 marca 2019 r.  do godz. 12:00.

6.       Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania.

7.       Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena brutto.

8.       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 marca 2019 r.  o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec.

9.       Termin związania ofertą  wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

10.   Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie – 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.

11.   Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna ponosi Oferent, a w szczególności:

- zabezpieczenia i oznakowania terenu przyległego na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi,

- wypłaty odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu lub osobom trzecim,

- uprzątnięcie terenu w obrębie wycinanych drzew (ściętych drzew, gałęzi).

12.   Oferenci przed złożeniem oferty obowiązani są dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży.

13.   Ogłaszający przetarg uzna za nieważne oferty niespełniające wymogów ogłoszenia.

14.   Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 35 18 052 wew. 19 bądź w Urzędzie Miasta i Gminy w dniach od poniedziałki do piątku od 7:30 do 15:30.

15.   Załączniki do ogłoszenia:

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 206
Wprowadził do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2019-02-26 11:57:01
Opublikował: Bartosz Jasiński, data publikacji: 2019-02-26 12:12:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu