Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Opatowiec

Adres:
ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec

Kontakt:
tel. 41 35 18 052, fax. 41 35 18 034
E-mail:gmina@opatowiec.pl
Strona www: www.opatowiec.pl

Numer ID: 191

Data publikacji:
2021-07-20 23:45:44

Przedmiot: „Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Kocinie na Klub Seniora na działce nr 144 obręb Kocina gmina Opatowiec”

Treść przetargu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Kocinie na Klub Seniora na działce nr 144
obręb Kocina gmina Opatowiec”
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OPATOWCU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291194560
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 16
1.5.2.) Miejscowość: Opatowiec
1.5.3.) Kod pocztowy: 28-520
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
1.5.7.) Numer telefonu: 41 352 70 50
1.5.8.) Numer faksu: 41 3518052 wew. 15
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: informatyk@opatowiec.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.optowiec.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Kocinie na Klub Seniora na działce nr 144
obręb Kocina gmina Opatowiec”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55a6e21d-e944-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00120922/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00120922/01 z dnia 2021-07-20
2021-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-20 13:41
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 dla
projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Wsparcia dziennego – Klub Seniora w gminie Opatowiec” Oś
IX „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem do działania 9.2. „Ułatwienie dostępu do wysokiej
jakości usług społecznych i zdrowotnych”
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
􀀀 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Opatowcu.
􀀀 inspektor ochrony danych osobowych: iodo.mopsopatowiec@gmail.com
􀀀 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
􀀀 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.);
􀀀 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych
danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00120922/01 z dnia 2021-07-20
2021-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
􀀀 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
􀀀 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska
od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 􀀀 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu.
􀀀 inspektor ochrony danych osobowych: iodo.mopsopatowiec@gmail.com
􀀀 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
􀀀 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.);
􀀀 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych
danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
􀀀 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
􀀀 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00120922/01 z dnia 2021-07-20
2021-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska
od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 271.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Kocinie na Klub
Seniora na działce nr 144 obręb Kocina gmina Opatowiec.
Przedmiot zamówienia zakłada roboty związane z remontem części pomieszczeń na
kondygnacji parteru budynku. Roboty budowlane obejmą swym zakresem rozebranie podłóg z
płytek ceramicznych, wykonanie izolacji termicznych, przeciwwodnych i wylewek, ułożenie płytek
gresowych, malowanie ścian, malowanie sufitów, wykonanie sufitów podwieszanych, remont
instalacji wod-kan, wykonanie instalacji c.o. wraz
z kotłownią z kotłem na paliwo stałe, remont instalacji elektrycznej, przebudowę ścian
działowych i drzwi wewnętrznych, montaż wewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych,
utwardzenie i ogrodzenie terenu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
44621100-0 - Grzejniki
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45262321-7 - Wyrównywanie podłóg
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00120922/01 z dnia 2021-07-20
2021-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 - Roboty malarskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
98395000-8 - Usługi ślusarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtarzających.
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na
powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2) Zamówienia, o których mowa w ust. 11 pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z
zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących
przedmiot zamówień, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą prace z zakresu:
Roboty przygotowawcze
Roboty w zakresie burzenia
Roboty w zakresie usuwania gruzu
Roboty budowlane w zakresie budynków
Wyrównywanie podłóg
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Pokrywanie podłóg i ścian
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Tynkowanie
Roboty malarskie
Roboty instalacyjne elektryczne
Lampy i oprawy oświetleniowe
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Grzejniki
Usługi ślusarskie
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa,
a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się
do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 nie
przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
3) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa
będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzenie
negocjacji.
4) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku
konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania
dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00120922/01 z dnia 2021-07-20
2021-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
5) Zamówienie o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót
wskazanych w pkt. 2.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami
określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych
zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie
Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający
zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 35
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust.
1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub
rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00120922/01 z dnia 2021-07-20
2021-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zdolność techniczna lub zawodowa:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1) wykonanych robót.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
jedną robotę budowlaną związaną z budową lub rozbudową lub przebudową lub remontem
budynku/ów. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 120 000,00
zł brutto.
UWAGA!
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane
w sposób należyty.
2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik
robót na co najmniej jednej inwestycji związanej
z budową lub rozbudową lub przebudową lub remontem budynku/ów.
Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby
posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli
taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego
nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00120922/01 z dnia 2021-07-20
2021-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest
wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z
dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót.
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczenie o
posiadanych uprawnieniach.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100);
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art.
58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w
ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do
występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają
poszczególni Wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w
rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie
dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
2. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający wymaga aby:
1) Doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 1 SWZ - w zakresie wykonanych
robót wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres robót.
2) Pozostałe warunki udziału w postępowaniu podlegają sumowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00120922/01 z dnia 2021-07-20
2021-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z zapisami określonymi w SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-04 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-02
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00120922/01 z dnia 2021-07-20
2021-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Załączone pliki
ogloszenie_o_zamowieniu_mops.pdfOgłoszenie o zamówieniu (ogloszenie_o_zamowieniu_mops.pdf - 119.934 KB)
Data publikacji: 2021-07-20 23:48:05 Redaktor: Bartosz Jasiński
SWZ_i_zalaczniki.zipSWZ wraz załącznikami (SWZ_i_zalaczniki.zip - 6315.723 KB)
Data publikacji: 2021-07-20 23:52:44 Redaktor: Bartosz Jasiński
SKMBT_C22021080409500.pdfInformację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (SKMBT_C22021080409500.pdf - 252.696 KB)
Data publikacji: 2021-08-04 10:36:26 Redaktor: Bartosz Jasiński
SKMBT_C22021080413221.pdfinformacja z otwarcia ofert (SKMBT_C22021080413221.pdf - 218.01 KB)
Data publikacji: 2021-08-04 14:02:34 Redaktor: Bartosz Jasiński

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 323
Wprowadził do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2021-07-20 23:45:44
Opublikował: Bartosz Jasiński, data publikacji: 2021-07-20 23:53:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu