Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Opatowiec

Adres:
ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec

Kontakt:
tel. 41 35 18 052, fax. 41 35 18 034
E-mail:gmina@opatowiec.pl
Strona www: www.opatowiec.pl

Numer ID: 212

Data publikacji:
2022-05-23 14:56:28

Przedmiot: Sprzedaż drewna opałowego mieszanego tj.: robinia akacjowa, lipa drobnolistna, topola biała, jesion wyniosły zgromadzonego na działce nr 590 w miejscowości Chwalibogowice – gmina Opatowiec w ilości ok. 9 m3.

Treść przetargu:

Opatowiec, dnia 23.05.2022 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna opałowego mieszanego

1.       Opis przedmiotu przetargu:

Sprzedaż drewna opałowego mieszanego tj.: robinia akacjowa, lipa drobnolistna, topola biała, jesion wyniosły zgromadzonego na działce nr 590  w miejscowości Chwalibogowice – gmina Opatowiec w ilości  ok. 9 m3.

2.       Cena wywoławcza wynosi:

60 zł./m3 +Vat 23% x  9 m3 = 664,20 zł. (brutto)

3.       Oferent zobowiązany jest do uporządkowania terenu po załadunku drewna.

4.       Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

5.       W przypadku otrzymania ofert o takich samych cenach, Sprzedający powtórzy przetarg w terminie i miejscu wskazanym przez Sprzedającego.

6.       Oferent nie może zaoferować cen niższych niż ceny wywoławcze wskazane w pkt 2.

7.       Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem – „Oferta – sprzedaż drewna opałowego – Chwalibogowice”,  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec w terminie do 31 maja 2022 r.  do godz. 9:00.

8.       Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania.

9.       Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena brutto.

10.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2022 r.  o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec.

11.   Termin związania ofertą  wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

12.   Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie – 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.

13.   Oferenci przed złożeniem oferty obowiązani są dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży.

14.   Ogłaszający przetarg uzna za nieważne oferty niespełniające wymogów ogłoszenia.

15.   Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 35 18 052 wew. 19 bądź w Urzędzie Miasta i Gminy Opatowiec w dniach od poniedziałki do piątku od 7:30 do 15:30.

16.   Załączniki do ogłoszenia:

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 77
Wprowadził do systemu: Radosław Szumilas, data: 2022-05-23 14:56:28
Opublikował: Radosław Szumilas, data publikacji: 2022-05-23 14:56:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu