Wersja do druku

Zamawiający:

Urząd Miejski w Pińczowie

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 0413573871-74, fax. 0413572645
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 1427

Data publikacji:
2013-01-25 15:07:28

Przedmiot: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ,dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą " Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie"

Treść przetargu:

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 34872-2013 z dnia 2013-01-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pińczów
1.1Zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane, zostało określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej - stanowiące załączniki do SIWZ. Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu...
Termin składania ofert: 2013-02-11


Numer ogłoszenia: 34920 - 2013; data zamieszczenia: 25.01.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 34872 - 2013 data 25.01.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3573871 do 75, fax. 41 3572645.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1Zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane, zostało określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej - stanowiące załączniki do SIWZ. Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą, które zostały użyte wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych i dostaw związanych z wyposażeniem produktów równoważnych, co do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w dokumentacji. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ-model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w dokumentacji przez projektanta. 1.2 Zakres i wielkość realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia; 1.2.1 Roboty będą wykonywane na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę wraz z rozbudową Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie. Inwestycja ma na celu uzupełnienie i wzbogacenie dotychczasowego użytkowania terenu oraz podniesienie standardów wypoczynku i rekreacji w Ośrodku. 1.2.2 Budowlane obejmować będą: 1.2.2.1. Rozbiórkę istniejącego amfiteatru i budowę nowego wraz z widownią oraz pomieszczeniami sanitarnymi. Budowany obiekt zostanie wzniesiony po uprzednim wyburzeniu istniejącego w tym miejscu obiektu. Budowany budynek ma posiadać widownię oraz zaplecze sanitarne. Obiekt budowany będzie jako wolnostojący budynek niepodpiwniczony na kolumnach betonowych, parterowy, przekryty jednospadowym dachem o kącie nachylenia 5 stopni. Główne wejście do budynku amfiteatru zlokalizowano od strony północnej. Na parterze znajdują się pomieszczenia przebieralni z węzłami sanitarnymi oraz pomieszczenie techniczne. Sanitariat budowany będzie pod trybunami żelbetowymi - wejścia do nich znajdować się ma od strony południowej. Dodatkowo pod trybunami należy wybudować magazyny pomocnicze 1.2.2.2. Rozbudowa i przebudowa trybuny przy stadionie głównym posadowionych na kolumnach betonowych. Trybuny należy zrobić dla 900 widzów, w tym pod zadaszeniem powinno znajdować się 312 miejsc siedzących. Trybuny dodatkowo powinny być dostosowane dla osób niepełnosprawnych.(Przy wycenie należy uwzględnić 450 szt. istniejących siedzisk do wykorzystania z zachowaniem bieżącej kolorystyki). 1.2.2.3. Budowa aquaparku z placem zabaw. Basen i pomieszczenie techniczne posadowione na kolumnach betonowych. 1.2.2.4. Budowa i przebudowa boisk sportowych wielofunkcyjnych i boisk plażowych wraz z remontem trybun. 1.2.2.5. Ukształtowanie terenu na tor crossowo-rowerowy wraz z przebudową zaplecza sanitarno- szatniowego. Istniejący obiekt jest budynkiem wolnostojącym parterowym, niepodpiwniczonym, przekrytym dachem jednospadowym o kacie nachylenia połaci 1,5 stopnia. Po przebudowie obiekt posiadać ma dwie części sanitarno -damską oraz sanitarno-męską, w skład których wejdą takie pomieszczenia jak: natryski z ubikacjami oraz szatnie. Tor crossowo-rowerowy powinien składać się z wzgórza startowego, przeszkody(hopki) oraz łuków. 1.2.2.6. Przebudowa budynków letniskowych wraz z remontem zaplecza sanitarnego oraz administracyjno- sanitarnego. Przedmiotowe obiekty należy przebudować w obrysie istniejących fundamentów (ze względu na bardzo zły stan techniczny ścian i dachu). Obiekty zostały zaprojektowane jako niepodpiwniczone budynki parterowe. Budynki należy przekryć dachem dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 25 stopni. W budynkach należy umieścić umywalkę w kącie sanitarnym (wydzielonym ścianką). Pozostałe budynki podlegać będą remontowi 1.2.2.7. Adaptacja terenu na pole namiotowe wraz z przebudową wiaty rekreacyjnej. Wiata rekreacyjna zostanie przebudowana w obrysie istniejących fundamentów. Obiekt zostanie wykonany jako budynek niepodpiwniczony, parterowy, przekryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 25stopni. Teren przeznaczony do adaptacji na pole namiotowe ma powierzchnie 168,02m2 i znajduje się południowo-zachodniej części przedmiotowej inwestycji. Przeznaczona jest dla około 40 stanowisk namiotowych. 1.2.2.8. Rozbudowa i przebudowa dróg dojazdowych i ciągów pieszych z infrastrukturą techniczną (oświetlenie, odwodnienie terenu, ogrodzenie terenu). 1.2.2.9. Budowa sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynków socjalno-sanitarnych, remont instalacji wewnętrznych w projektowanych i przebudowywanych obiektach. 1.2.2.10. Montaż monitoringu. Teren przeznaczony na inwestycję jest z niewielkim spadkiem w kierunku północnym. Działki położone są przy ul. Pałęki (droga publiczna kategorii gminnej) - część tej drogi mieści się w granicach opracowania inwestycji -odbywa się z niej obsługa komunikacyjna terenu. Od strony południowo-zachodniej przedmiotowy teren graniczy z Zalewem Pińczowskim - dz. nr 41-1, od strony północno-zachodniej z dz. Nr 21-1, od strony wschodniej z dz. nr 320-2 i ul. Republiki Pińczowskiej, od strony północnej z dz. nr 26-10. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie zagospodarowanym budynkami, urządzeniami i infrastrukturą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Całość terenu jest w stanie obecnym ogrodzona. Łączna powierzchnia działki na jakiej będą odbywać się budowy to 7,3183ha. Uwaga; W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej - stanowiące załączniki do SIWZ jest uwzględniona nadbudowa i budowa budynku hotelowego wraz z instalacjami wewnętrznymi, rozbudowa i przebudowa trybuny tylnej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz niecki basenu z budynkiem technicznym. Ta część inwestycji została wyłączona z zakresu rzeczowego dlatego też tego zakres robót nie należy wyceniać i uwzględniać w złożonej ofercie cenowej. Zmianie uległa również lokalizacja kortów tenisowych. Obiekty wyłączone z zakresu zostały zaznaczone w dokumentacji.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1Zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane, zostało określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej - stanowiące załączniki do SIWZ. Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą, które zostały użyte wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych i dostaw związanych z wyposażeniem produktów równoważnych, co do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w dokumentacji. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ-model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w dokumentacji przez projektanta. 1.2 Zakres i wielkość realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia; 1.2.1 Roboty będą wykonywane na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę wraz z rozbudową Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie. Inwestycja ma na celu uzupełnienie i wzbogacenie dotychczasowego użytkowania terenu oraz podniesienie standardów wypoczynku i rekreacji w Ośrodku. 1.2.2 Budowlane obejmować będą: 1.2.2.1. Rozbiórkę istniejącego amfiteatru i budowę nowego wraz z widownią oraz pomieszczeniami sanitarnymi. Budowany obiekt zostanie wzniesiony po uprzednim wyburzeniu istniejącego w tym miejscu obiektu. Budowany budynek ma posiadać widownię oraz zaplecze sanitarne. Obiekt budowany będzie jako wolnostojący budynek niepodpiwniczony na kolumnach betonowych, parterowy, przekryty jednospadowym dachem o kącie nachylenia 5 stopni. Główne wejście do budynku amfiteatru zlokalizowano od strony północnej. Na parterze znajdują się pomieszczenia przebieralni z węzłami sanitarnymi oraz pomieszczenie techniczne. Sanitariat budowany będzie pod trybunami żelbetowymi - wejścia do nich znajdować się ma od strony południowej. Dodatkowo pod trybunami należy wybudować magazyny pomocnicze 1.2.2.2. Rozbudowa i przebudowa trybuny przy stadionie głównym posadowionych na kolumnach betonowych. Trybuny należy zrobić dla 900 widzów, w tym pod zadaszeniem powinno znajdować się 312 miejsc siedzących. Trybuny dodatkowo powinny być dostosowane dla osób niepełnosprawnych.(Przy wycenie należy uwzględnić 450 szt. istniejących siedzisk do wykorzystania z zachowaniem bieżącej kolorystyki). 1.2.2.3. Budowa aquaparku z placem zabaw posadowione na kolumnach betonowych. 1.2.2.4. Budowa i przebudowa boisk sportowych wielofunkcyjnych i boisk plażowych wraz z remontem trybun. 1.2.2.5. Ukształtowanie terenu na tor crossowo-rowerowy wraz z przebudową zaplecza sanitarno- szatniowego. Istniejący obiekt jest budynkiem wolnostojącym parterowym, niepodpiwniczonym, przekrytym dachem jednospadowym o kacie nachylenia połaci 1,5 stopnia. Po przebudowie obiekt posiadać ma dwie części sanitarno -damską oraz sanitarno-męską, w skład których wejdą takie pomieszczenia jak: natryski z ubikacjami oraz szatnie. Tor crossowo-rowerowy powinien składać się z wzgórza startowego, przeszkody(hopki) oraz łuków. 1.2.2.6. Przebudowa budynków letniskowych wraz z remontem zaplecza sanitarnego oraz administracyjno- sanitarnego. Przedmiotowe obiekty należy przebudować w obrysie istniejących fundamentów (ze względu na bardzo zły stan techniczny ścian i dachu). Obiekty zostały zaprojektowane jako niepodpiwniczone budynki parterowe. Budynki należy przekryć dachem dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 25 stopni. W budynkach należy umieścić umywalkę w kącie sanitarnym (wydzielonym ścianką). Pozostałe budynki podlegać będą remontowi 1.2.2.7. Adaptacja terenu na pole namiotowe wraz z przebudową wiaty rekreacyjnej. Wiata rekreacyjna zostanie przebudowana w obrysie istniejących fundamentów. Obiekt zostanie wykonany jako budynek niepodpiwniczony, parterowy, przekryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 25stopni. Teren przeznaczony do adaptacji na pole namiotowe ma powierzchnie 168,02m2 i znajduje się południowo-zachodniej części przedmiotowej inwestycji. Przeznaczona jest dla około 40 stanowisk namiotowych. 1.2.2.8. Rozbudowa i przebudowa dróg dojazdowych i ciągów pieszych z infrastrukturą techniczną (oświetlenie, odwodnienie terenu, ogrodzenie terenu). 1.2.2.9. Budowa sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynków socjalno-sanitarnych, remont instalacji wewnętrznych w projektowanych i przebudowywanych obiektach. 1.2.2.10. Montaż monitoringu. Teren przeznaczony na inwestycję jest z niewielkim spadkiem w kierunku północnym. Działki położone są przy ul. Pałęki (droga publiczna kategorii gminnej) - część tej drogi mieści się w granicach opracowania inwestycji -odbywa się z niej obsługa komunikacyjna terenu. Od strony południowo-zachodniej przedmiotowy teren graniczy z Zalewem Pińczowskim - dz. nr 41-1, od strony północno-zachodniej z dz. Nr 21-1, od strony wschodniej z dz. nr 320-2 i ul. Republiki Pińczowskiej, od strony północnej z dz. nr 26-10. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie zagospodarowanym budynkami, urządzeniami i infrastrukturą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Całość terenu jest w stanie obecnym ogrodzona. Łączna powierzchnia działki na jakiej będą odbywać się budowy to 7,3183ha. Uwaga; W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej - stanowiące załączniki do SIWZ jest uwzględniona nadbudowa i budowa budynku hotelowego wraz z instalacjami wewnętrznymi, rozbudowa i przebudowa trybuny tylnej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz niecki basenu z budynkiem technicznym. Ta część inwestycji została wyłączona z zakresu rzeczowego dlatego też tego zakres robót nie należy wyceniać i uwzględniać w złożonej ofercie cenowej. Zmianie uległa również lokalizacja kortów tenisowych. Obiekty wyłączone z zakresu zostały zaznaczone w dokumentacji.

                                                                                                                          Z up. BURMISTRZA

                                                                                                                          mgr inż. Marek Zatorski

                                                                                                                          ZASTĘPCA  BURMISTRZA

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 470
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2013-01-25 15:07:28
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2013-01-25 15:09:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu