Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2021-05-04 11:36:594.Ogłosznie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i spo
2021-04-14 12:23:201.Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn:Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Bejsce
2021-03-26 11:32:522.Sesja Rady Gminy Bejsce - 19 marzec 2021.
2021-03-23 10:21:4417.Petycja do Rady Gminy o opinię w sprawie: Referendum Ludowego
2021-03-23 10:21:2616. Petycja skierowana do Samorządu Gminy
2021-03-23 10:21:0815.Petycja - Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
2021-03-02 11:19:1016. Petycja skierowana do Samorządu Gminy
2021-03-02 09:13:557.INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 13 września 2019 r.
2021-03-02 09:13:476.Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
2021-03-02 09:11:5811.Szkolenie Komisji dnia 8.10.2019
2021-03-02 09:11:5010.KOMUNIKAT w sprawie spisu wyborców
2021-03-02 09:11:449.Pierwsze posiedzenie Komisji
2021-03-02 09:11:378.POSTANOWIENIE NR 156/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
2021-03-02 09:11:295.Dyżury Urzędnika Wyborczego
2021-03-02 09:11:224.INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KIELCACH z dnia 27 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
2021-03-02 09:11:133.POSTANOWIENIE Nr 146/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I I z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Bejsce w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
2021-03-02 09:11:042.ZARZĄDZENIE NR 65/2019 WÓJTA GMINY BEJSCE Z DNIA 22.08.2019 ROKU. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
2021-03-02 09:10:361.OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2021-02-19 08:24:535.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-Referent ds. wymiaru podatków i opłat
2021-02-19 08:23:5132.Konlurs:Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym
2021-02-19 08:23:4531.Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok Gminy Bejsce
2021-02-19 08:23:3930.KOMUNIKAT POWIATOWEGO I N S P E K T O R A NADZORU BUDOWLANEGO W K A Z I M I E R Z Y W I E L K I EJ dotyczący potencjalnych zagrożeń występujących w okresie zimowym
2021-02-19 08:23:3229.Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami.
2021-02-19 08:23:2628.Ogłoszenie w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Bejsce, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2021-02-19 08:23:1927.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Wody Polskie
2021-02-19 08:23:1326.ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi pn.: DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY BEJSCE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.
2021-02-19 08:23:06Raport o stanie Gminy Bejsce za 2018 rok
2021-02-19 08:23:0024.Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.
2021-02-19 08:22:49Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach
2021-02-19 08:22:4322.Obwieszczenie do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na terenie Gminy Bejsce
2021-02-19 08:22:3921. ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodowicach wraz z zakupem wyposażenia pomieszczeń”
2021-02-19 08:22:3220.Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą:„Upowszechnianie kultury fizycznej i spo
2021-02-19 08:22:2719. ZAPYTANIE OFERTOWE - Inspektor nadzoru dla zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Sędziszowice, Królewice i Morawianki na terenie gminy Bejsce”
2021-02-19 08:22:2218.Otwarty konkurs ofert pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.
2021-02-19 08:22:1517. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok Gminy Bejsce.
2021-02-19 08:22:1016.Zaproszenie do złożenia oferty na odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Bejsce w schronisku dla zwierząt w 2019 roku
2021-02-19 08:22:0215.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH-Przedmiotem zamówienia jest usługa „świadczenia usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w roku 2019
2021-02-19 08:21:5714. Program Mieszkanie Plus
2021-02-19 08:21:5213.Ogłoszenie o konsultacjach-Roczny Program Współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
2021-02-19 08:21:4612.Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych do projektu RPO