Wersja do druku

Zamawiający:

Adres:


Kontakt:
tel. , fax.
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 16

Data publikacji:
2007-08-24 10:56:58

Przedmiot: „Wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu STAR 1142 dla OSP Czyżowice.”

Treść przetargu:

 Nr sprawy OSP/1/2007

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 137 000 EURO

 

 

I. Zamawiający

 

   Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżowicach

   Czyżowice 97

   28-512 Bejsce

   strona www.bip.gminy.com.pl/bejsce

   e-mail : strazczyzowice@wp.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

   Postępowanie o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

   nieograniczonego o wartości do 137 000 euro.

 

   Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 Prawa

   zamówień publicznych.

   Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1)      ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2006 Nr. 164 poz.1162

      z późn. zm./

2)      rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te

dokumenty mogą być składane /Dz.U. Nr 87, poz. 605/

3)      rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamó-

wień publicznych (Dz.U. Nr 87, poz. 610)

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 

   Przedmiotem zamówienia jest:

  Wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu STAR 1142 dla OSP Czyżowice.

 

   kod CPV  34144210-3 Wozy strażackie

 

   Szczegółowy opis techniczny samochodu znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej 

   specyfikacji.  

 

 

IV. Części zamówienia

 

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

                                                        - 2 –

 

V. Zamówienia uzupełniające

 

   Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

VI. Oferty wariantowe

 

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VII. Termin wykonania zamówienia

 

   Pożądany termin wykonania zamówienia: 8 tygodni                   

                                                                      

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

 

   1. Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału

w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

         ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

     2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 3)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

 

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy

złożonych dokumentów i oświadczeń , o których mowa w punkcie IX niniejszej specyfikacji, stosując formułę : spełnia –nie spełnia .

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub złożyli

dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo

ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

                                                      

IX. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy

      w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

    1.  Dla potwierdzenia , że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu , o których 

     mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1  ( posiadanie uprawnień do wykonywania określonej

     działalności lub czynności) do oferty należy dołączyć:                                                         

 

1)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub       zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą

lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.

 

                                                                        - 3 –

       2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy o zbudowaniu przez niego minimum   

           trzech samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu STAR1142

 

        3. Do oferty należy dołączyć również   oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przesłanek 

            zawartych w art. 22 ust. 1 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na 

            podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru  zał. nr 3  

 

    4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczy-

         pospolitej  Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1

         – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym  ma siedzibę lub

         miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:                     

    a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż    

         6 miesięcy przed upływem składania ofert

 

         5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub     

             miejsce zamieszkania , nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje        

             się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym      

             organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub       

             gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca  

              ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.                                          

 

      6. Dodatkowo do oferty należy załączyć :

      a) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru  - załącznik nr 2

      b) projekt umowy, która  będzie zawarta z zamawiającym w przypadku wyboru

          wykonawcy  składającego ofertę – zaakceptowany przez wykonawcę (podpis osoby        

          upoważnionej do podpisania oferty w imieniu wykonawcy) - wg wzoru – załącznik nr 4

 

7. Dokumenty wymienione w pkt 1, 3 , 4 i 5 są składane w formie oryginału lub kopii   

    poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.                              

       Dokumenty wymienione w pkt 2 i 6 należy złożyć w oryginale.

                Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej

            kopii dokumentu , gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna

            lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

                                                      

        8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język

            polski, poświadczonym przez wykonawcę.

 

        9. Brak jakiegokolwiek  dokumentu lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie np.   

            niezgodnie z przedstawionym wzorem lub nie poświadczenie za zgodność z ory- 

            ginałem , spowoduje wykluczenie wykonawcy  z postępowania o udzielenie  

            zamówienia. 

 

          10. Zamawiający informuje, ze zgodnie z art. 96 ust. 3 u.p.z.p. oferty składane w   

                postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili   

                ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w

                rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie

    później niż w terminie składania ofert , zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.  

    Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia

    16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211

    z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje

                                               - 4 –

 

    techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje

    posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne

    działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie

    mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

    Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.

    W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej

    zainteresowanej osoby.

    Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa

    były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem

    „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych

    elementów oferty.   

 

      11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.

            Oferta wspólna musi spełniać dodatkowo następujące wymagania:

        a) Partnerzy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika (zwanego w niniejszej SIWZ

            Pełnomocnikiem) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego

            zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówie-

            nia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomoc-

            nikiem był jeden z Partnerów.                                                     

       b) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich                       Partnerów

           c)  Dokumenty wymienione w pkt IX pkt 1 powinny być złożone dla każdego Partnera z   

                osobna, pozostałe dokumenty powinny dotyczyć łącznie wszystkich  Partnerów i

                powinny być podpisane przez ich upełnomocnionych przedstawicieli lub przez

                Pełnomocnika                                                      

        d) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem

        e) W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

             zamówienia publicznego, zamawiający żądał będzie przed zawarciem umowy w

             sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

             Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców, nie może być krótszy od

             terminu określonego na wykonanie zamówienia.     

             

    X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

 

         1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji

             istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na

             piśmie i skierowane na adres:        

             Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżowicach

             Czyżowice 97

             28-512 Bejsce                                                         

                                                                 

         Faksem: nr (041) 35-11-010 wew 22

         lub na adres e-mail: strazczyzowice@wp.pl                                                          

 

         Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali

         specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawia-

         jącego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

         Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym

 

                                                           - 5 –

 

         przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania

         oraz umieszcza je na stronie internetowej.                                 

                                              

     2.  W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,

           zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

          Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia

           oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej

           niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

             

      3.  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.                           

                                                          

  XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

 

         Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:        

         Mariusz Grudzień

         tel. 0609686042

         fax  (041) 35-11-010 wew 22

         e-mail: strazczyzowice@wp.pl

 

 XII. Wadium

 

         Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium                                              

 

XIII. Termin związania ofertą

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że

    wykonawca jest związany ofertą do dnia 4 października 2007 r.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej

    7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do wyko-

    nawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy

    jednak niż 60 dni.

 

XIV. Opis przygotowania oferty

1. Przygotowanie

Informacje o publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych:
załączono

Data składania:
2007-09-05

Godzina składania:
11:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Bejsce - sekretariat

Data otwarcia:
2007-09-05

Godzina otwarcia:
11:30

Miejsce otwarcia:
Urząd Gminy Bejsce - sala ślubów

Specyfikacja:
Nr sprawy OSP/1/2007


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 137 000 EURO


I. Zamawiający

Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżowicach
Czyżowice 97
28-512 Bejsce
strona www.bip.gminy.com.pl/bejsce
e-mail : strazczyzowice@wp.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości do 137 000 euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 Prawa
zamówień publicznych.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz.177
z późn. zm./
2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane /Dz.U. Nr 87, poz. 605/
3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamó-
wień publicznych (Dz.U. Nr 87, poz. 610)


III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu STAR 1142 dla OSP Czyżowice.

kod CPV 34144210-3 Wozy strażackie

Szczegółowy opis techniczny samochodu znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej
specyfikacji.


IV. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
- 2 –

V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VII. Termin wykonania zamówienia

Pożądany termin wykonania zamówienia: 8 tygodni

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy
złożonych dokumentów i oświadczeń , o których mowa w punkcie IX niniejszej specyfikacji, stosując formułę : spełnia –nie spełnia .
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub złożyli
dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo
ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

IX. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Dla potwierdzenia , że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu , o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ( posiadanie uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności) do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą
lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.

- 3 –
2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy o zbudowaniu przez niego minimum
trzech samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu STAR1142

3. Do oferty należy dołączyć również oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przesłanek
zawartych w art. 22 ust. 1 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru zał. nr 3

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1
– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem składania ofert

5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania , nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6. Dodatkowo do oferty należy załączyć :
a) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2
b) projekt umowy, która będzie zawarta z zamawiającym w przypadku wyboru
wykonawcy składającego ofertę – zaakceptowany przez wykonawcę (podpis osoby
upoważnionej do podpisania oferty w imieniu wykonawcy) - wg wzoru – załącznik nr 4

7. Dokumenty wymienione w pkt 1, 3 , 4 i 5 są składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Dokumenty wymienione w pkt 2 i 6 należy złożyć w oryginale.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu , gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez wykonawcę.

9. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie np.
niezgodnie z przedstawionym wzorem lub nie poświadczenie za zgodność z ory-
ginałem , spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia.

10. Zamawiający informuje, ze zgodnie z art. 96 ust. 3 u.p.z.p. oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili
ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie
później niż w terminie składania ofert , zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211
z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
- 4 –

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie
mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej
zainteresowanej osoby.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa
były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych
elementów oferty.

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Oferta wspólna musi spełniać dodatkowo następujące wymagania:
a) Partnerzy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika (zwanego w niniejszej SIWZ
Pełnomocnikiem) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówie-
nia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomoc-
nikiem był jeden z Partnerów.
b) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów
c) Dokumenty wymienione w pkt IX pkt 1 powinny być złożone dla każdego Partnera z
osobna, pozostałe dokumenty powinny dotyczyć łącznie wszystkich Partnerów i
powinny być podpisane przez ich upełnomocnionych przedstawicieli lub przez
Pełnomocnika
d) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem
e) W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, zamawiający żądał będzie przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców, nie może być krótszy od
terminu określonego na wykonanie zamówienia.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na
piśmie i skierowane na adres:
Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżowicach
Czyżowice 97
28-512 Bejsce

Faksem: nr (041) 35-11-010 wew 22
lub na adres e-mail: strazczyzowice@wp.pl

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali
specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawia-
jącego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym

- 5 –

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
oraz umieszcza je na stronie internetowej.

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
Mariusz Grudzień
tel. 0609686042
fax (041) 35-11-010 wew 22
e-mail: strazczyzowice@wp.pl

XII. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

XIII. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że
wykonawca jest związany ofertą do dnia 4 października 2007 r.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej
7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do wyko-
nawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.

XIV. Opis przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty

1) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
2) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności , w języku polskim, pismem czytelnym
3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę
4) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
5) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do repre-
zentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wyma-
ganiami ustawowymi oraz przepisami prawa
6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne
7) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

- 6 –

Brak któregokolwiek dokumentu skutkuje wykluczeniem wykonawcy z niniejszego
postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 u.p.z.p.
8) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami . Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ
powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygo-
towane przez wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą ISWZ formie. Zamawiający
dopuszcza zmianę wielkości załączników (stworzonych na podstawie wzorów) przez
wykonawcę, jednakże zmiany nie mogą naruszać układu graficznego i opisu poszcze-
gólnych pól.
9) Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych wzorów dokumentów
jakichkolwiek zmian (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków) za wyjąt-
kiem miejsc do tego przeznaczonych (np. wykropkowanych, oznaczonych gwiazdką
(٭) lub pozostawiających wykonawcy wybór).
10) Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowią-
cych załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być
dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
11) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ muszą mieć formę wydruku kompute-
rowego lub maszynopisu
12) Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę.
13) Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności.
14) Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane.
15) Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zde- kompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

2. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
1) Ofertę należy złożyć w :

Urząd Gminy Bejsce
28-512 Bejsce
Pokój nr 19 (sekretariat)
do dnia 5 września 2007 r. do godz. 11,00

2) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Ochotnicza Straż Pożarna w Czyżowicach
Czyżowice 97
28-512 Bejsce

- 7 –
„Oferta na wykonanie zabudowy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu STAR 1142 dla OSP Czyżowice ” – nie otwierać do dnia 5 września 2007 r. godz. 11,30

3) Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy.
4.) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały
dokonane przed upływem terminu składania ofert.
5) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane
koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
„ZMIANA”.
6) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy.
Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu
oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.
7) W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający
nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe
otwarcie. Oferta ta nie weźmie udziału w postępowaniu.

XV. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w:

Urząd Gminy Bejsce
28-512 Bejsce
pokój nr 22

w dniu 5 września 2007. o godz. 11,30

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie
terminu do wniesienia protestu

2. Sesja otwarcia ofert

1) Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże
zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
2) W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające
oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom
bez otwierania.
3) Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem
kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany.
Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do
oferty.
4) Po otwarciu ofert Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
a) stan kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę


- 8 –

b) nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana
c) informacje dotyczące ceny , terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w formularzach ofertowych.

Informacje, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 i ppkt 4 lit. b-c, zamawiający prze-
kazuje niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich
wniosek

XVI. Opis sposobu obliczania ceny

Za cenę oferty przyjmuje się łączną wartość oferty brutto / z podatkiem VAT/
Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązu- jącymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia , musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT .
Cena może być tylko jedna.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty /związania/.
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

XVII. Kryteria oceny oferty

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie: cena oferty 100%
Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów.

Pozostałe proporcjonalnie mniej według wzoru:

Cn
LP = ----------- x 100% x 100
Cb

gdzie:

LP – liczba punktów
Cn – cena oferowana minimalna brutto
Cb – cena badanej oferty brutto
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny
100 – wskaźnik stały

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczba uzyskanych punktów.
- 9 –


Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą
liczbę punktów.

3. Zamawiający odrzuca ofertę, która:

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podsta-
wie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny
- w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na popra-
wienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty , zamawiający zawiadamia wykonawców którzy złożyli oferty o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. Warunki umowy

1. Informacje dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego
zamówienia

1) Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą
ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji
2) O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem
3) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4) Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4
5) Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemnej
b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy
nie stanowią inaczej
c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej
d) zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie
e) jest zawarta na okres wskazany w pkt VII niniejszej SIWZ


- 10 –

f) jest nieważna:
- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.
- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte
w niniejszej SIWZ
6) Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wpro-
wadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
7) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w poprzednim
zdaniu, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
8) Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za
podpisanie umowy.
9) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego , zamawiający może wybrać ofertę najkorzyst-
niejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1

2. Unieważnienie postępowania.

1) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć
d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy
w sprawie zamówienia publicznego

2) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy :
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem składania ofert,
b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XX. Środki ochrony prawnej

1. Protest
1) Środki ochrony prawnej w formie protestu przysługują wykonawcom, a także innym
osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- 11 –

2) Umotywowany protest może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym
wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stano-
wijących podstawę do jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą,
gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
3) Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie
zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz
okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
4) Odrzuca się protesty wniesione po terminie do jego wniesienia
5) Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
6) Brak rozpatrzenia protestu w przewidywanym ustawowo terminie uznaje się
za jego oddalenie
7) Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty:
– jeżeli nie przysługuje odwołanie - wraz z rozstrzygnięciem przez zamawia-
jącego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie
8) Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 137.000 euro,
nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg.

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicz-
nych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

XXI. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XXII. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.

XXIII. Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej:
www.bip.gminy.com.pl/bejsce Niezależnie od ogłoszenia wyników , Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawców, którzy złożyli oferty.
podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej
wyboru.
Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wskazany wykonawcy, którego ofertę
wybrano odrębnym pismem.

XXIV. Podwykonawstwo

1. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania części niniejszego zamówienia
podwykonawcom.
2. Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą.

- 12 -

XXV. Postanowienia końcowe

1. Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do
protokołu /jawne po zakończeniu postępowania/ oraz stanowiących tajemnicę przed-
siębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i doku-
mentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Udostępnianie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
3) zamawiający wyznaczy osobę, w obecności której udostępniane zostaną doku-
menty
4) zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł
5) udostępnianie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz
w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXVI Załączniki

Załącznik nr 1 - Opis techniczny samochodu
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust.1
pkt 1-4 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych .
Załącznik nr 4 - Projekt umowy


Czyżowice, dnia 21sierpnia 2007 r.


Kontakt:
ugbejsce@onet.pl lub strazczyzowice@wp.pl

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 3378
Wprowadził do systemu: Leonard Wdowik, data: 2007-08-24 10:56:58
Opublikował: , data publikacji:
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2007-09-19 13:49:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu