Wersja do druku

Zamawiający:

Adres:


Kontakt:
tel. , fax.
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 21

Data publikacji:
2008-06-04 11:25:49

Przedmiot: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ EKOLOGICZNEJ KOTŁOWNI OPALANEJ BIOMASĄ W POSTACI SŁOMY ORAZ SIECI CIEPLNEJ I WĘZŁÓW DLA ZESPOŁU BUDYNKÓW w Bejscach

Opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej ekologicznej kotłowni opalanej biomasą w postaci słomy oraz sieci cieplnej i węzłów cieplnych dla zespołu budynków w Bejscach.”

Zakres:
usługi

Rodzaj:
nieograniczony pisemny

Podstawa prawna:
Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r.

Informacje o publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Nr ogłoszenia 119027-2008

Data składania:
2008-06-18

Godzina składania:
12:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Bejsce - Sekretariat

Data otwarcia:
2008-06-18

Godzina otwarcia:
12:00

Miejsce otwarcia:
Urząd Gminy Bejsce - USC sala Nr 22

Specyfikacja:
Wszystkie warunki przetargu zamieszczono w Dziale Specyfikacja pod tematem "Opracowanie dokumentacji projektowej ekologicznej kotłowni opalanej biomasą w postaci słomy oraz sieci
cieplnej i węzłów cieplnych dla zespołu budynków
w Bejscach”

Kryteria:
Cena -70
Technologia -30

Wymagania:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655) z późniejszymi zmianami, spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunek Nr 1.
1. Posiadają ustawowe uprawnienia do prowadzenia działalności,
2. Posiadają kadrę z uprawnieniami niezbędnymi do wykonania zamówienia. Zespół projektowy (osoby wykonujące dokumentację projektową) musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. Nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości.
5. Wykonawcy będący osobą fizyczną, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu osób prawnych, dyrektor przedsiębiorstwa państwowego – nie zostali skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a w stosunku do podmiotów zbiorowych sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie
6. Posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od OC

Ocena spełnienia warunku:
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli wykonawca wykaże, poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń, że warunki powyższe spełnia.
Ocena: spełnia / nie spełnia – bez znaczenia punktowego.

Warunek Nr 2 „doświadczenie”
Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie w realizacji podobnych usług objętych zamówieniem, w tym względzie wykażą i udokumentują, że w okresie ostatnich 5 lat wykonali i wdrożyli prace projektowe odpowiadające charakterowi zamówienia, w tym projekty kotłowni na paliwo biomasowe dla minimum 1 obiektu użyteczności publicznej oraz opracowali szereg wniosków i stadium wykonalności w celu pozyskania zewnętrznych środków pomocowych (np. z Unii Europejskiej w ramach ZPORR, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) / Norweski Mechanizm Finansowy, itp.)

Sposób oceny spełnienia warunku:
Zamawiający uzna spełnienie warunku na podstawie wykazu wykonanych prac projektowych i odpowiednich dokumentów świadczących, że wykonawca posiada niezbędne doświadczenie i wykonał wymienione usługi z należytą starannością (referencje).
Ocena: spełnia / nie spełnia – bez znaczenia punktowego.

Kontakt:
Urząd Gminy Bejsce - Zbigniew Anielski tel: 041 3511010 wew 28

Wadium:
5000,00 zł
forma wpłaty: Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
bank: Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Nowy Korczyn Filia Bejsce
nr konta: Nr 12849300040169040002600006
termin wpłaty: 2008-06-18, godz. 12:00

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2595
Wprowadził do systemu: Leonard Wdowik, data: 2008-06-04 11:25:49
Opublikował: , data publikacji:
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2008-06-27 07:14:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu