Wydawanie_dowodów_osobistych

Wersja do druku

Wydawanie dowodów osobistychDo druku
Dowód osobisty - informacje ogólne
Wymagane dokumenty

1.Wypełniony wniosek,
2. Dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 × 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć
do wniosku fotografie, przedstawiające wizerunek twarzy w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
3. Odpis skrócony:
- aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie zawierały związku małżeńskiego, jeżeli o dowód stara się osoba, która urodziła się poza terenem gminy Opatowiec,
- aktu małżeństwa - w przypadku osób które zawierały związek małżeński poza terenem gminy Opatowiec.
4. Na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Opłaty - brak opłaty (dot. wniosków składanych od 1 stycznia 2010 r.)
Jednostka/osoba odpowiedzialna Urząd Gminy w Opatowcu,Referat  Dowodów Osobistych
ul.Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel:41 35-18-052
Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy w Opatowcu
Referat Dowodów Osobistych
ul.Rynek 3, 28-520 Opatowiec
 

Termin załatwienia sprawy CZAS OCZEKIWANIA - 4 tygodnie
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz.U. Nr 139 z 2006r. poz. 993 ze zmianami),
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U.  Nr 47, poz. 384).

Tryb odwoławczy W realizacji obowiązków określonych w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych, nadzór nad działalnością Wójta Gminy Opatowiec sprawuje Wojewoda Świętokrzyski. Od decyzji administracyjnych Wójta Gminy Opatowiec wydanych na podstawie przedmiotowej ustawy przysługuje odwołanie do Wojewody Świętokrzyski, w terminie 14 dni od doręczenia stronie decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Opatowiec.
Uwagi i dodatkowe informacje

INFORMACJE OGÓLNE
1. Dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy – Wójt Gminy Opatowiec

2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w Referacie Dowodów Osobistych Urzędu Gminy w Opatowcu. Właściwość miejscową organu ustala się według miejsca zameldowania na pobyt stały osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, a w razie braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca pobytu stałego wnioskodawcy.
3. Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie w miejscu stałego zameldowania nie jest możliwe.
4. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu w sposób wskazany wyżej, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w m. st. Warszawie.
5. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Małoletni składa wniosek w obecności swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

6. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
7. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
8. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nieoznaczony (na wniosek strony).
9. Dowód osobisty odbiera się osobiście.
10. W razie utraty obywatelstwa polskiego osoba, która obywatelstwo utraciła, zwraca niezwłocznie dowód osobisty organowi gminy albo we właściwej polskiej placówce konsularnej.
11. W razie zgonu posiadacza dowodu osobistego, osoby zobowiązane do zgłoszenia zgonu, stosownie do przepisów o aktach stanu cywilnego, składają dowód osobisty w urzędzie stanu cywilnego, a to w ciągu 3 dni od dnia zgonu.

Możliwości powiadomienia osoby oczekującej na dowód osobisty o statusie postępowania i  terminie odbioru dokumentu:

  • telefonicznie,
  • sms-em,
  • e-mail-em,

 

Szanowni Państwo

 

Zgodnie z art.9 ust. 1 ustawy z 13 października 1995r. o zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity – Dz.U. z 2004r. Nr 269, poz.2681 z późn.zm.) podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzący działalności gospodarczej  są zobowiązani do aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Zgłoszenie zmiany danych dokonuje się na formularzu NIP-3.

 

W przypadku, gdy obowiązek aktualizacji danych wynika z faktu otrzymania dowodu osobistego, podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzący działalności gospodarczej, dla którego organem wydającym dowód osobisty jest Wójt Gminy Opatowiec, formularz NIP-3 winien złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika:

1. osobiście lub za pośrednictwem poczty, lub

2. za pośrednictwem organu emerytalnego lub rentowego – dotyczy osób, dla których płatnikiem podatku  dochodowego od osób fizycznych jest organ rentowy lub emerytalny,

Termin złożenia formularza NIP-3 nie później niż 30dni od dnia odbioru dowodu osobistego.

 

Załączone pliki:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
(wz1_wniosek_wyd_dow.pdf - 658.967 KB) Data publikacji: 2005-11-22 08:56:45 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: Wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego

NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne osoby
(nip_3..pdf - 166.607 KB) Data publikacji: 2012-01-23 14:09:21 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
ZAP-3.Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
(zap_3_v1.pdf - 132.634 KB) Data publikacji: 2012-03-19 12:53:02 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Opis: Formularz ZAP-3-Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1993

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2012-01-23 14:04:24
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2012-01-23 14:04:34
Ostatnia zmiana: Winicjusz Włosowicz, data: 2012-03-19 12:53:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony