Opłata_skarbowa

Wersja do druku

Opłata skarbowa

Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.

1. Opłata skarbowa od wydania:
a) odpisu skróconego i wielojęzycznego - 22,00 zł,
b) odpisu zupełnego - 33,00 zł,
c) zaświadczenia o dokonanych wpisach lub ich braku, a też zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego - 24,00 zł,
2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Opatowiec ul.Rynek 3, 28-520 Opatowiec (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Spółdzielczego w Kielcach lub poprzez terminal płatniczy znajdującego się w Urzędzie Miasta i Gminy. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć odpowiednio do podania lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

NUMER KONTA
Opłata skarbowa - 89 8493 0004 0170 0160 0404 0030

4. Odpisy do m.in. dowodu osobistego, świadczeń rodzinnych, socjalnych, celów szkolnych nie podlegają opłacie skarbowej.

Wydawanie zaświadczeń

Opłata skarbowa:
1) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej),
2) od wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - 21 zł,
3) od wydania pozostałych zaświadczeń - 17 zł od każdego zaświadczenia.

4) wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Opatowiec ul.Rynek 3,28-520 Opatowiec (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Spółdzielczego w Kielcach lub poprzez terminal płatniczy w Urzędzie Miasta i Gminy. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć odpowiednio do podania lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

NUMER KONTA
Opłata skarbowa - 89 8493 0004 0170 0160 0404 0030

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, opłatę za korzystanie z udzielonego zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

37500zł dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

37500zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

77000zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa wyżej, wnoszą opłatę w wysokości:

525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można wnieść w trzech równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty za zezwolenie w wymienionych w ustawie terminach spowoduje wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z mocy prawa.

Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy w BS Kielce, O/Nowy Korczyn nr 89-8493-004-0170-0160-0404-0030

Poświadczenia

1.Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 5,00 zł.

2.Poświadczenie własnoręczności podpisu - 9,00 zł.

3.Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Opatowiec ul.Rynek 3, 28-520 Opatowiec(np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Spółdzielczego w Kielcach lub poprzez terminal płatniczy w Urzędzie Miasta i Gminy. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć odpowiednio do podania lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

NUMER KONTA
Opłata skarbowa - 89 8493 0004 0170 0160 0404 0030

Odpisy i wyrysy

1. Opłata skarbowa za wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu

zagospodarowania przestrzennego:

1) od wypisu:

a) do 5 stron 30 zł

b) powyżej 5 stron 50 zł

2) od wyrysu:

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysuj pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 20 zł

b) nie  więcej niż 200 zł

2. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy wynosi 107 zł. Jeżeli wniosek dotyczy budownictwa mieszkaniowego decyzja zostaje wydana bezpłatnie.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2254

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2012-01-23 14:14:46
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2012-01-23 14:17:03
Ostatnia zmiana: Bartosz Jasiński, data: 2020-03-25 13:15:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony