Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych - Pomoc de minimis

Wersja do druku

/informacje dla pracodawców składających wnioski od 01.09.2019 r. / Dofinansowaniem objęte jest kształcenie młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Opatowiec

Pracodawca składa wniosek w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy (art. 70b ust. 1 pkt 2).

Wniosek składa się dla każdego młodocianego oddzielnie.

Wniosek należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Opatowiec.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania  dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonfej przez nich  nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Z dniem 1 września 2012 r. weszła w życie ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania 2 lub 3 lata. W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych - wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia.

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). Przepis ten obowiązuje w odniesieniu do dofinansowania kształcenia młodocianych od 01.09.2012 r.

Pomoc de minimis w rozumieniu j.w. oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego). Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.

Nowelizacja przepisów powoduje, iż pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianych musi dodatkowo do wniosku dołączyć dokumenty o których mowa w rozporządzeniu  Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) oraz  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.):

  1. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis, którego wzór określa załącznik do tego rozporządzenia;
  2. Wszystkich zaświadczeń (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym  okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 
  3. oświadczenia o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych i w przypadku takiego obowiązku, sprawozdania finansowego za okres ostatnich  3  lat obrotowych , sporządzonego  zgodnie z przepisami o rachunkowości

Do wniosku należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem:

1.          kopie dokumentów potwierdzające posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy,

2.          w przypadku gdy naukę zawodu prowadzi osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona  u pracodawcy – kopia dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

3.          kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

4.          kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,

5.          w przypadku nauki zawodu – kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu,

6.          w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – zaświadczenie potwierdzające zdanie przez młodocianego egzaminu sprawdzającego,

7.          kopię  świadectwa  pracy lub świadectw pracy gdy młodociany pracownik realizował przygotowanie zawodowe u kilku pracodawców albo aneks do umowy lub kolejna umowa w przypadku kontynuowania pracy,

8.          aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

9.          formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53, poz. 311),

10.      oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych i w przypadku takiego obowiązku  sprawozdania finansowego  za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,

11.      wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

WNIOSEK BEZ ZAŁĄCZONYCH POTWIERDZEŃ SPEŁNIENIA WSZYSTKICH WARUNKÓW LUB ZŁOŻONY PO TERMINIE NIE BĘDZIE ROZPATRYWANY.

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec 

Wniosek można złożyć:

 

Dodatkowo, zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.), w związku z art. 195 § 1 Kodeksu pracy, o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca zawiadamia Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika

Wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 35 § 3 KPA i przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków   z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.


Załączone pliki
Zawiadomienie.docZawiadomienie (Zawiadomienie.doc - 26.112 KB)
Data publikacji: 2012-12-17 12:06:36 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
wniosek.docWniosek (wniosek.doc - 56.32 KB)
Data publikacji: 2012-12-17 12:07:16 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
formularz informacji.rtfFormularz informacji (formularz informacji.rtf - 242.513 KB)
Data publikacji: 2012-12-17 12:08:14 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS
instrukcja.rtfInstrukcja (instrukcja.rtf - 122.946 KB)
Data publikacji: 2012-12-17 12:08:47 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA TABELI W CZĘŚCI D FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS
oswiadczenie.rtfOświadczenie (oswiadczenie.rtf - 19.422 KB)
Data publikacji: 2012-12-17 12:09:24 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1783

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2012-12-17 12:01:25
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2012-12-17 12:10:11
Ostatnia zmiana: Bartosz Jasiński, data: 2020-03-25 12:44:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony