2013
Uchwały podjęte przez Radę Gminy Gnojno w 2013 roku

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXVI/172/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. (u-XXVI-172-13.pdf - 747.92 KB)
Data publikacji: 2013-02-05 14:02:10 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2013-2030
Uchwała Nr XXVI/173/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. (u-XXVI-173-13.pdf - 1977.829 KB)
Data publikacji: 2013-02-05 14:04:02 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2013 rok
Uchwała Nr XXVI/174/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. (u-XXVI-174-13.pdf - 173.113 KB)
Data publikacji: 2013-02-05 14:04:42 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego
Uchwała Nr XXVI/175/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. (u-XXVI-175-13.pdf - 169.395 KB)
Data publikacji: 2013-02-05 14:05:27 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Uchwała Nr XXVI/176/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. (u-XXVI-176-13.pdf - 425.913 KB)
Data publikacji: 2013-02-05 14:06:19 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
Uchwała Nr XXVI/177/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. (u-XXVI-177-13.pdf - 164.245 KB)
Data publikacji: 2013-02-05 14:06:47 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych
Uchwała Nr XXVII/178/13 z dnia 28 lutego 2013 r. (u-XXVII-178-13.pdf - 581.207 KB)
Data publikacji: 2013-03-05 12:44:24 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2013 rok
Uchwała Nr XXVII/179/13 z dnia 28 lutego 2013 r. (u-XXVII-179-13.pdf - 359.848 KB)
Data publikacji: 2013-03-05 12:45:35 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gnojno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Uchwała Nr XXVII/180/13 z dnia 28 lutego 2013 r. (u-XXVII-180-13.pdf - 308.868 KB)
Data publikacji: 2013-03-05 12:46:09 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXVII/181/13 z dnia 28 lutego 2013 r. (u-XXVII-181-13-bm.pdf - 2015.203 KB)
Data publikacji: 2013-03-18 14:24:14 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przyjęcia „Koncepcji kanalizacji Gminy Gnojno ze szczególnym uwzględnieniem oczyszczalni przydomowych”
Uchwała Nr XXVIII/182/13 z dnia 28 marca 2013 r. (u-XXVIII-182-13.pdf - 700.765 KB)
Data publikacji: 2013-04-15 09:31:17 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2013-2030
Uchwała Nr XXVIII/183/13 z dnia 28 marca 2013 r. (u-XXVIII-183-13.pdf - 679.815 KB)
Data publikacji: 2013-04-15 09:32:07 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2013 rok
Uchwała Nr XXVIII/184/13 z dnia 28 marca 2013 r. (u-XXVIII-184-13.pdf - 158.76 KB)
Data publikacji: 2013-04-15 09:32:48 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XXVIII/185/13 z dnia 28 marca 2013 r. (u-XXVIII-185-13.pdf - 169.411 KB)
Data publikacji: 2013-04-15 09:33:21 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokali
Uchwała Nr XXVIII/186/13 z dnia 28 marca 2013 r. (u-XXVIII-186-13.pdf - 172.442 KB)
Data publikacji: 2013-04-15 09:34:52 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała Nr XXVIII/187/13 z dnia 28 marca 2013 r. (u-XXVIII-187-13.pdf - 589.634 KB)
Data publikacji: 2013-04-15 09:35:50 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Gnojno
Uchwała Nr XXVIII/188/13 z dnia 28 marca 2013 r. (u-XXVIII-188-13.pdf - 260.191 KB)
Data publikacji: 2013-04-15 09:36:27 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno na rok 2013”
Uchwała Nr XXIX/189/13 z dnia 14 czerwca 2013 r. (u-XXIX-189-13.pdf - 713.526 KB)
Data publikacji: 2013-07-16 12:40:48 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2013-2030
Uchwała Nr XXIX/190/13 z dnia 14 czerwca 2013 r. (u-XXIX-190-13.pdf - 1242.887 KB)
Data publikacji: 2013-07-16 12:41:57 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2013 rok
Uchwała Nr XXIX/191/13 z dnia 14 czerwca 2013 r. (u-XXIX-191-13.pdf - 285.482 KB)
Data publikacji: 2013-07-16 12:42:50 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie
Uchwała Nr XXIX/192/13 z dnia 14 czerwca 2013 r. (u-XXIX-192-13.pdf - 214.191 KB)
Data publikacji: 2013-07-16 12:43:31 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwałę Nr VII/44/2003 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXIX/193/13 z dnia 14 czerwca 2013 r. (u-XXIX-193-13.pdf - 189.611 KB)
Data publikacji: 2013-07-16 12:44:24 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0147 T Balice – Przyborów od km 0 + 761 do km 1 + 366, dł. 605 m”
Uchwała Nr XXIX/194/13 z dnia 14 czerwca 2013 r. (u-XXIX-194-13.pdf - 190.611 KB)
Data publikacji: 2013-07-16 12:45:17 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie za 2012 rok
Uchwała Nr XXIX/195/13 z dnia 14 czerwca 2013 r. (u-XXIX-195-13.pdf - 191.213 KB)
Data publikacji: 2013-07-16 12:46:03 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie - za 2012 rok
Uchwała Nr XXIX/196/13 z dnia 14 czerwca 2013 r. (u-XXIX-196-13.pdf - 186.852 KB)
Data publikacji: 2013-07-16 12:46:41 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok
Uchwała Nr XXIX/197/13 z dnia 14 czerwca 2013 r. (u-XXIX-197-13.pdf - 189.937 KB)
Data publikacji: 2013-07-16 12:47:26 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2012
Uchwała Nr XXX/198/13 z dnia 22 lipca 2013 r. (u-XXX-198-13.pdf - 562.302 KB)
Data publikacji: 2013-07-26 14:48:25 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2013-2030
Uchwała Nr XXX/199/13 z dnia 22 lipca 2013 r. (u-XXX-199-13.pdf - 957.766 KB)
Data publikacji: 2013-07-26 14:49:31 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2013 rok
Uchwała Nr XXX/200/13 z dnia 22 lipca 2013 r. (u-XXX-200-13.pdf - 194.699 KB)
Data publikacji: 2013-07-26 14:51:07 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów na terenie Gminy Gnojno za ochronne
Uchwała Nr XXX/201/13 z dnia 22 lipca 2013 r. (u-XXX-201-13.pdf - 182.769 KB)
Data publikacji: 2013-07-26 14:52:17 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnej organizacji dożynek powiatowych w 2013 roku
Uchwała Nr XXX/202/13 z dnia 22 lipca 2013 r. (u-XXX-202-13.pdf - 190.733 KB)
Data publikacji: 2013-07-26 14:53:05 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXX/203/13 z dnia 22 lipca 2013 r. (u-XXX-203-13.pdf - 191.72 KB)
Data publikacji: 2013-07-26 14:54:59 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gnojnie, stanowiącej własność Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXX/204/13 z dnia 22 lipca 2013 r. (u-XXX-204-13.pdf - 191.855 KB)
Data publikacji: 2013-07-26 14:55:47 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: zmieniająca uchwałę Nr XXV/168/12 Rady Gminy Gnojno z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXX/205/13 z dnia 22 lipca 2013 r. (u-XXX-205-13.pdf - 187.928 KB)
Data publikacji: 2013-07-26 14:56:46 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta
Uchwała Nr XXX/206/13 z dnia 22 lipca 2013 r. (u-XXX-206-13.pdf - 195.877 KB)
Data publikacji: 2013-07-26 14:57:23 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przystąpienia do tworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej
Uchwała Nr XXXI/207/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. (u-XXXI-207-13.pdf - 723.9 KB)
Data publikacji: 2013-09-16 11:05:02 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2013-2030
Uchwała Nr XXXI/208/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. (u-XXXI-208-13.pdf - 1227.28 KB)
Data publikacji: 2013-09-16 11:06:01 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2013 rok
Uchwała Nr XXXI/209/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. (u-XXXI-209-13.pdf - 193.531 KB)
Data publikacji: 2013-09-16 11:07:19 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
Uchwała Nr XXXI/210/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. (u-XXXI-210-13.pdf - 184.903 KB)
Data publikacji: 2013-09-16 11:08:02 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Busko-Zdrój
Uchwała Nr XXXI/211/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. (u-XXXI-211-13.pdf - 195.576 KB)
Data publikacji: 2013-09-16 11:09:09 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: zmieniająca uchwałę Nr XXIX/193/13 Rady Gminy Gnojno z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0147 T Balice - Przyborów od km 0 + 761 do km 1 + 366, dł. 605 m”
Uchwała Nr XXXI/212/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. (u-XXXI-212-13.pdf - 203.998 KB)
Data publikacji: 2013-09-16 11:09:51 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej w celu wspierania i rozwoju usług telekomunikacyjnych
Uchwała Nr XXXII/213/13 z dnia 25 września 2013 r. (u-XXXII-213-13.pdf - 720.572 KB)
Data publikacji: 2013-10-24 15:13:05 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2013-2030
Uchwała Nr XXXII/214/13 z dnia 25 września 2013 r. (u-XXXII-214-13.pdf - 1024.958 KB)
Data publikacji: 2013-10-24 15:14:13 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2013 rok
Uchwała Nr XXXII/215/13 z dnia 25 września 2013 r. (u-XXXII-215-13.pdf - 217.06 KB)
Data publikacji: 2013-10-24 15:15:02 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w 2014 r. projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”
Uchwała Nr XXXII/216/13 z dnia 25 września 2013 r. (u-XXXII-216-13.pdf - 197.694 KB)
Data publikacji: 2013-10-24 15:15:44 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej na działkach ewidencyjnych 1182 i 1204 w miejscowości Gnojno”
Uchwała Nr XXXII/217/13 z dnia 25 września 2013 r. (u-XXXII-217-13.pdf - 1110.639 KB)
Data publikacji: 2013-10-24 15:16:54 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi Nr 3532018 Bugaj - Kostera
Uchwała Nr XXXII/218/13 z dnia 25 września 2013 r. (u-XXXII-218-13.pdf - 893.774 KB)
Data publikacji: 2013-10-24 15:17:52 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gnojno na lata 2013 – 2032”
Uchwała Nr XXXIII/219/13 z dnia 29 listopada 2013 r. (u-XXXIII-219-13.pdf - 774.087 KB)
Data publikacji: 2014-01-08 08:09:59 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2013-2030
Uchwała Nr XXXIII/220/13 z dnia 29 listopada 2013 r. (u-XXXIII-220-13.pdf - 1021.333 KB)
Data publikacji: 2014-01-08 08:10:45 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2013 rok
Uchwała Nr XXXIII/221/13 z dnia 29 listopada 2013 r. (u-XXXIII-221-13.pdf - 189.908 KB)
Data publikacji: 2014-01-08 08:11:17 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała Nr XXXIII/222/13 z dnia 29 listopada 2013 r. (u-XXXIII-222-13.pdf - 454.526 KB)
Data publikacji: 2014-01-08 08:11:55 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXXIII/223/13 z dnia 29 listopada 2013 r. (u-XXXIII-223-13.pdf - 198.088 KB)
Data publikacji: 2014-01-08 08:12:26 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXXIII/224/13 z dnia 29 listopada 2013 r. (u-XXXIII-224-13.pdf - 191.068 KB)
Data publikacji: 2014-01-08 08:12:57 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gnojno w 2014 roku
Uchwała Nr XXXIII/225/13 z dnia 29 listopada 2013 r. (u-XXXIII-225-13.pdf - 190.04 KB)
Data publikacji: 2014-01-08 08:13:33 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
Uchwała Nr XXXIII/226/13 z dnia 29 listopada 2013 r. (u-XXXIII-226-13.pdf - 186.27 KB)
Data publikacji: 2014-01-08 08:14:09 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie uchylenia uchwał ustalających opłaty za dostarczoną energię cieplną wytwarzaną przez kotłownie jednostek organizacyjnych gminy
Uchwała Nr XXXIII/227/13 z dnia 29 listopada 2013 r. (u-XXXIII-227-13.pdf - 206.956 KB)
Data publikacji: 2014-01-08 08:14:39 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Marcina Parkę na pisemne rozliczenie sezonu grzewczego 2012/ 2013 w budynku Gnojno 147
Uchwała Nr XXXIV/228/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. (u-XXXIV-228.pdf - 786.145 KB)
Data publikacji: 2014-01-08 08:16:14 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2013-2030
Uchwała Nr XXXIV/229/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. (u-XXXIV-229.pdf - 1174.027 KB)
Data publikacji: 2014-01-08 08:17:04 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2013 rok
Uchwała Nr XXXIV/230/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. (u-XXXIV-230.pdf - 277.362 KB)
Data publikacji: 2014-01-08 08:17:36 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr XXXIV/231/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. (u-XXXIV-231.pdf - 856.111 KB)
Data publikacji: 2014-01-08 08:18:22 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2014-2035
Uchwała Nr XXXIV/232/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. (u-XXXIV-232.pdf - 2258.582 KB)
Data publikacji: 2014-01-08 08:20:03 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2014 rok
Uchwała Nr XXXIV/233/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. (u-XXXIV-233.pdf - 505.937 KB)
Data publikacji: 2014-01-08 08:21:18 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Gmina Gnojno
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
tel. 41 353 20 38 w. 31 fax. 41 353 20 38
www.gnojno.com.pl