2003 rok
Uchwały Rady Gminy w Opatowcu z 2003 roku

Załączone pliki:
Uchwała Nr IV/32/2009 (32-2003.pdf - 306.433 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 09:25:45 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Opatowiec miejsc sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Uchwała Nr IV/34/2009 (34-2003.pdf - 271.461 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 09:27:39 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej przy Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej -Ośrodek Zdrowia w Opatowcu
Uchwała Nr IV/35/2009 (35-2003.pdf - 269.061 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 09:30:07 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady Społecznej przy Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Krzczonowie
Uchwała Nr IV/36/2009 (36-2003.pdf - 271.115 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 09:32:16 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników jednostek zakładów budżetowych działających na terenie gminy Opatowiec
Uchwała Nr IV/37/2009 (37-2003.pdf - 183.415 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 09:33:28 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany załącznika do Statutu Związku Międzygminnego "Nida 2000" w Solcu Zdroju.
Uchwała Nr IV/39/2009 (39-2003.pdf - 222.271 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 09:34:36 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie inkasa łączonego zobowiązania pieniężnego.
Uchwała Nr IV/40/2009 (40-2003.pdf - 238.942 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 09:36:31 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie określenia wysokości opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych
Uchwała Nr IV/41/2009 (41-2003.pdf - 270.188 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 09:37:28 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Uchwała Nr IV/42/2009 (42-2003.pdf - 165.519 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 09:38:36 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Uchwała Nr VI/43/2009 (43-2003.pdf - 376.221 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 09:40:13 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu i Krzczonowie.
Uchwała Nr VI/44/2009 (44-2003.pdf - 1405.274 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 09:42:32 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany nr 3 w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Opatowiec
Uchwała Nr VII/45/2009 (45-2003.pdf - 246.178 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 09:43:29 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie uchwalenia statutów sołectw w gminie Opatowiec
Uchwała Nr VII/46/2009 (46-2003.pdf - 386.85 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 09:44:51 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: zmieniająca uchwałę Nr V/39/2003 z dnia 29 marca 2003 roku w sprawie inkasa łączonego zobowiązania pieniężnego
Uchwała Nr VII/48/2009 (48-2003.pdf - 183.387 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 09:46:58 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie poręczenia wekslowego spłaty pożyczki, zaciągniętej przez Związek Międzygminny "Nida 2000" w Solcu-Zdroju z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadania pt: "Budowa Stacji Uzdatniania Wody dla regionu Ponidzia"
Uchwała Nr VIII/49/2009 (49-2003.pdf - 217.373 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 09:47:57 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.
Uchwała Nr VIII/50/2009 (50-2003.pdf - 398.647 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 09:50:01 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Opatowcu nr 189/XXXIII/2002 z dnia 30 kwietnia 2002 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Opatowiec.
Uchwała Nr VIII/51/2009 (51-2003.pdf - 134.533 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 09:50:53 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych
Uchwała Nr VIII/52/2009 (52-2003.pdf - 167.867 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 09:51:53 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych
Uchwała Nr VIII/53/2009 (53-2003.pdf - 147.69 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 09:52:46 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych
Uchwała Nr VIII/54/2009 (54-2003.pdf - 217.146 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 09:55:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie określenia zasad oddania w użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Gminy Opatowiec położonego w miejscowości Kamienna na rzecz Pani Elżbiety Jałocha oraz nieodpłatne przeniesienie własności znajdujących się na gruncie budynków, budowli i innych urządzeń.
Uchwała Nr VIII/55/2009 (55-2003.pdf - 264.185 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 09:56:23 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
Uchwała Nr IX/56/2009 (56-2003.pdf - 263.497 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 09:57:40 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego
Uchwała Nr IX/57/2009 (57-2003.pdf - 766.123 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 09:59:39 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie rozpatrzenia zarzutu Wojciecha Janowskiego właściciela działki nr 42 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwała Nr IX/58/2009 (58-2003.pdf - 968.759 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 10:01:42 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie rozpatrzenia zarzutu Małgorzaty Bugajewskiej właścicielki działek nr 93 i 96 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwała Nr IX/59/2009 (59-2003.pdf - 168.657 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 10:02:33 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie powołania Zespołu Opiniotwórczego
Uchwała Nr IX/60/2009 (60-2003.pdf - 159.813 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 10:03:27 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Uchwała Nr IX/61/2009 (61-2003.pdf - 286.517 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 10:04:24 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Uchwała Nr IX/63/2009 (63-2003.pdf - 140.623 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 10:05:44 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie udziału Gminy Opatowiec w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli
Uchwała Nr X/64/2009 (64-2003.pdf - 167.132 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 10:08:55 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie przyjęcia statutu i regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
Uchwała Nr X/65/2009 (65-2003.pdf - 182.215 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 10:10:34 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie ustalenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnego dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w 2003 roku.
Uchwała Nr X/66/2009 (66-2003.pdf - 304.762 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 10:11:30 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok.
Uchwała Nr IX/67/2009 (67-2003.pdf - 331.606 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 10:12:59 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Opatowiec
Uchwała Nr X/68/2009 (68-2003.pdf - 135.765 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 10:14:00 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kazimierzy Wielkiej
Uchwała Nr X/69/2009 (69-2003.pdf - 153.876 KB)
Data publikacji: 2009-10-07 10:15:10 Redaktor: Winicjusz Włosowicz
Opis: w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w Pińczowie

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec
ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec
tel. (41) 3518052 fax. (41) 3518034
www.opatowiec.pl