2021
Uchwały podjęte przez Radę Gminy Gnojno w 2021 roku.

Załączone pliki:
Uchwała Nr XVII/158/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. (u-XVII-158-21.pdf - 3197.472 KB)
Data publikacji: 2021-02-09 15:18:07 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2021 rok
Postanowienie nr 1/2021 Przewodniczącego Rady Gminy (post-1-2021.pdf - 256.971 KB)
Data publikacji: 2021-02-10 14:16:46 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML
Uchwała Nr XVII/159/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. (u-XVII-159-21.pdf - 1224.075 KB)
Data publikacji: 2021-02-10 14:18:08 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2021-2040
Uchwała Nr XVII/160/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. (u-XVII-160-21.pdf - 356.344 KB)
Data publikacji: 2021-02-10 14:18:50 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
Uchwała Nr XVII/161/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. (u-XVII-161-21.pdf - 263.183 KB)
Data publikacji: 2021-02-10 14:19:48 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki stanowiącej własność Gminy Gnojno
Uchwała Nr XVII/162/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. (u-XVII-162-21.pdf - 262.301 KB)
Data publikacji: 2021-02-10 14:20:43 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki stanowiącej własność Gminy Gnojno
Uchwała Nr XVII/163/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. (u-XVII-163-21.pdf - 262.977 KB)
Data publikacji: 2021-02-10 14:21:21 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki stanowiącej własność Gminy Gnojno
Uchwała Nr XVII/164/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. (u-XVII-164-21.pdf - 264.014 KB)
Data publikacji: 2021-02-10 14:21:51 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki stanowiącej własność Gminy Gnojno
Uchwała Nr XVII/165/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. (u-XVII-165-21.pdf - 270.713 KB)
Data publikacji: 2021-02-10 14:22:29 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno na 2021 rok
Uchwała Nr XVII/166/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. (u-XVII-166-21.pdf - 264.351 KB)
Data publikacji: 2021-02-10 14:23:06 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gnojno na 2021 rok
Uchwała Nr XVII/167/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. (u-XVII-167-21.pdf - 271.725 KB)
Data publikacji: 2021-02-10 14:24:16 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Gnojno na 2021 rok
Uchwała Nr XVII/168/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. (u-XVII-168-21.pdf - 271.525 KB)
Data publikacji: 2021-02-10 14:24:54 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Socjalnej, Oświaty i Kultury Rady Gminy Gnojno na 2021 rok
Uchwała Nr XVII/169/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. (u-XVII-169-21.pdf - 270.854 KB)
Data publikacji: 2021-02-10 14:25:26 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno na 2021 rok
Uchwała Nr XVIII/170/21 z dnia 23 lutego 2021 r. (u-XVIII-170-21.pdf - 885.902 KB)
Data publikacji: 2021-03-09 12:48:36 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2021 rok
Uchwała Nr XVIII/171/21 z dnia 23 lutego 2021 r. (u-XVIII-171-21.pdf - 1201.581 KB)
Data publikacji: 2021-03-09 12:49:12 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2021-2040
Uchwała Nr XIX/172/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r. (u-XIX-172-21.pdf - 954.455 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 14:06:33 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2021 rok
Uchwała Nr XIX/173/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r. (u-XIX-173-21.pdf - 1202.138 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 14:07:18 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2021-2040
Uchwała Nr XIX/174/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r. (u-XIX-174-21.pdf - 266.341 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 14:08:07 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Uchwała Nr XIX/175/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r. (u-XIX-175-21.pdf - 269.124 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 14:08:53 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Uchwała Nr XIX/176/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r. (u-XIX-176-21.pdf - 349.771 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 14:09:41 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XIX/177/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r. (u-XIX-177-21.pdf - 264.61 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 14:10:26 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: zmieniająca uchwałę nr V/43/19 Rady Gminy Gnojno z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
Uchwała Nr XIX/178/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r. (u-XIX-178-21.pdf - 300.972 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 14:11:07 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gnojno na rok 2021
Uchwała Nr XIX/179/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r. (u-XIX-179-21.pdf - 259.859 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 14:12:09 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Gnojno
Uchwała Nr XIX/180/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r. (u-XIX-180-21.pdf - 305.08 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 14:12:42 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023
Uchwała Nr XIX/181/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r. (u-XIX-181-21.pdf - 306.47 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 14:13:22 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026
Uchwała Nr XIX/182/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r. (u-XIX-182-21.pdf - 261.123 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 14:14:02 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gnojno
Uchwała Nr XIX/183/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r. (u-XIX-183-21.pdf - 263.449 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 14:14:38 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie
Uchwała Nr XX/184/21 z dnia 24 maja 2021 r. (u-XX-184-21.pdf - 717.082 KB)
Data publikacji: 2021-05-28 14:34:48 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2021 rok
Uchwała Nr XX/185/21 z dnia 24 maja 2021 r. (u-XX-185-21.pdf - 1718.751 KB)
Data publikacji: 2021-05-28 14:35:29 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2021-2040
Uchwała Nr XX/186/21 z dnia 24 maja 2021 r. (u-XX-186-21.pdf - 546.4 KB)
Data publikacji: 2021-05-28 14:36:11 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie
Uchwała Nr XX/187/21 z dnia 24 maja 2021 r. (u-XX-187-21.pdf - 262.681 KB)
Data publikacji: 2021-05-28 14:36:52 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXI/188/21 z dnia 9 lipca 2021 r. (u-XX-188-21.pdf - 1181.316 KB)
Data publikacji: 2021-07-15 12:11:45 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2021 rok
Uchwała Nr XXI/189/21 z dnia 9 lipca 2021 r. (u-XX-189-21.pdf - 1725.474 KB)
Data publikacji: 2021-07-15 12:12:25 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2021-2040
Uchwała Nr XXI/190/21 z dnia 9 lipca 2021 r. (u-XXI-190-21.pdf - 473.624 KB)
Data publikacji: 2021-07-15 12:13:09 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXI/191/21 z dnia 9 lipca 2021 r. (u-XXI-191-21.pdf - 417.201 KB)
Data publikacji: 2021-07-15 12:13:57 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gnojno”
Uchwała Nr XXI/192/21 z dnia 9 lipca 2021 r. (u-XXI-192-21.pdf - 264.925 KB)
Data publikacji: 2021-07-15 12:14:49 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030”
Uchwała Nr XXI/193/21 z dnia 9 lipca 2021 r. (u-XXI-193-21.pdf - 262.845 KB)
Data publikacji: 2021-07-15 12:15:27 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Gnojno do Buskiego Klastra Energii
Uchwała Nr XXI/194/21 z dnia 9 lipca 2021 r. (u-XXI-194-21.pdf - 259.909 KB)
Data publikacji: 2021-07-15 12:16:16 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXI/195/21 z dnia 9 lipca 2021 r. (u-XXI-195-21.pdf - 266.013 KB)
Data publikacji: 2021-07-15 12:17:07 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie
Uchwała Nr XXI/196/21 z dnia 9 lipca 2021 r. (u-XXI-196-21.pdf - 263.887 KB)
Data publikacji: 2021-07-15 12:17:58 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie – za 2020 rok
Uchwała Nr XXI/197/21 z dnia 9 lipca 2021 r. (u-XXI-197-21.pdf - 261.085 KB)
Data publikacji: 2021-07-15 12:18:57 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok
Uchwała Nr XXI/198/21 z dnia 9 lipca 2021 r. (u-XXI-198-21.pdf - 266.3 KB)
Data publikacji: 2021-07-15 12:19:35 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gnojno z tytułu wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2020 rok
Uchwała Nr XXI/199/21 z dnia 9 lipca 2021 r. (u-XXI-199-21.pdf - 264.422 KB)
Data publikacji: 2021-07-15 12:20:08 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie rozpatrzenia drugiej skargi na działalność Wójta Gminy Gnojno
Uchwała Nr XXII/200/21 z dnia 3 sierpnia 2021 r. (u-XXII-200-21.pdf - 1214.375 KB)
Data publikacji: 2021-08-25 13:09:18 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2021 rok
Uchwała Nr XXII/201/21 z dnia 3 sierpnia 2021 r. (u-XXII-201-21.pdf - 1727.413 KB)
Data publikacji: 2021-08-25 13:10:35 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2021-2040
Uchwała Nr XXII/202/21 z dnia 3 sierpnia 2021 r. (u-XXII-202-21.pdf - 1306.948 KB)
Data publikacji: 2021-08-25 13:11:50 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gnojno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Uchwała Nr XXIII/203/21 z dnia 28 września 2021 r. (u-XXIII-203-21.pdf - 1734.121 KB)
Data publikacji: 2021-10-18 13:24:21 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2021 rok
Uchwała Nr XXIII/204/21 z dnia 28 września 2021 r. (u-XXIII-204-21.pdf - 1723.598 KB)
Data publikacji: 2021-10-18 13:25:33 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2021-2040
Uchwała Nr XXIII/205/21 z dnia 28 września 2021 r. (u-XXIII-205-21.pdf - 334.589 KB)
Data publikacji: 2021-10-18 13:34:19 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie
Uchwała Nr XXIII/206/21 z dnia 28 września 2021 r. (u-XXIII-206-21.pdf - 256.326 KB)
Data publikacji: 2021-10-18 13:35:36 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gnojno
Uchwała Nr XXIII/207/21 z dnia 28 września 2021 r. (u-XXIII-207-21.pdf - 345.141 KB)
Data publikacji: 2021-10-18 13:36:41 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gnojno”
Uchwała Nr XXIII/208/21 z dnia 28 września 2021 r. (u-XXIII-208-21.pdf - 262.522 KB)
Data publikacji: 2021-10-18 13:40:08 Redaktor: Piotr Bębas
Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Gmina Gnojno
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
tel. 41 353 20 38 w. 31 fax. 41 353 20 38
www.gnojno.com.pl