Procedury załatwiania sprawDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-01-23 14:02:36

Procedury załatwiania spraw

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich:

 • wydawanie odpisów aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu
 • Odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku oraz zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego wydaje się na wniosek :

  sądu lub innego organu państwowego,
  osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego,
  osoby, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu lub zaświadczenia,
  organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

  Odpis i zaświadczenie można ponadto otrzymać za okazaniem pełnomocnictwa od osoby uprawnionej do ich pobrania.

  Opłata skarbowa wynosi odpowiednio:

  33 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego
  22 zł za odpis skrócony aktu stanu cywilnego
  24 zł za zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku
  26 zł za inne zaświadczenia
  17 zł za pełnomocnictwo

         Podanie

 • rejestracja noworodka
 • zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego lub konkordatowego
 • zgłoszenie zgonu
 • wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 • wpisanie aktów zagranicznych: transkrypcja, urodzenia, małżeństwa, zgony
 • uznanie dziecka, nadanie dziecku nazwiska męża, matki
 • oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • Wydawanie dowodów osobistych external link

       


Ewidencja ludności:

 • zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące
 • wymeldowanie z pobytu stałego
 • zameldowanie cudzoziemców
 • poświadczenie zameldowania
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego

        Wnioski


 Sprzedaż napojów alkoholowych:

 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 • jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

        Opłaty


 Działalność gospodarcza:

 • przekazywanie wniosków CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • wydawanie duplikatów zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • zgłoszenie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
 • udzielanie informacji o przedsiębiorcach
 • potwierdzanie aktualności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2011 r.

Wniosek


Referat Finansowy

Wydawanie zaświadczeń:

o nie figurowaniu w rejestrze wymiarowym zobowiązań pieniężnych na rok podatkowy 2011,

o stanie majątkowym i dochodowości gospodarstwa,o nie zaleganiu w płaceniu zobowiązań pieniężnych,

o stanie posiadania,

o ilości użytków rolnych,

Podanie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu

·         przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

·         praca socjalna,

·         prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,

·         analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

·         realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

·         rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.


Podatki i opłaty lokalne

- Podatek od nieruchomości
- Podatek rolny
- Podatek leśny
- Podatek od środków transportowych

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


W przypadku przesyłania wniosków i podań drogą elektroniczną (e-mail) dokumenty  muszą być podpisane ważnym  kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes. przypadku jego braku   odpis lub zaświadczenie wysyłane są do Urzędu  najbliższego ze względu zamieszkania wnioskodawcy. Osoba wnioskująca otrzymuje jednocześnie zawiadomienie gdzie i na jakich warunkach może odebrać dokument.


 

 

 

 

 Powrót