Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu

Wersja do druku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu mieści się na parterze w budynku Domu Kultury w Opatowcu przy ulicy Rynek 14 i pracuje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30
tel.(41) 35-27-050.
e-mail: gops_opatowiec@poczta.onet.pl

Kierownik: Jarosław Naporowski


 

Nowe zasady przyznawania “becikowego”

Od 1 stycznia 2013 r. zmieniły się zasady przyznawania jednorazowej zapomogi  z tytułu urodzenia dziecka, zwanej potocznie „becikowym".

Do tej pory tzw. "becikowe" nie było uzależnione od dochodu. Dostawał je każdy, pod warunkiem, że matka pozostawała nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu pod opieką  medyczną (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).  Teraz doszedł nowy warunek – kryterium dochodowe.
Jeżeli wniosek będziemy składali w okresie od stycznia do października 2013 r, będą obowiązywały dochody za rok 2011. Dochód dokumentujemy zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego dla każdego pełnoletniego członka rodziny lub oświadczeniem własnym. Należy jednak pamiętać, że dokument musi zawierać informację o wysokości dochodu, wysokości odprowadzonego podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne, oraz zaświadczenie z ZUS o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie  zdrowotne.  Osoby posiadające gospodarstwo rolne przedkładają zaświadczenie lub nakaz płatniczy o posiadanych hektarach przeliczeniowych w 2011 roku. Od 1 listopada 2013 roku trzeba będzie przedstawiać dochody za rok 2012.
Zmiana polega na tym, że otrzymanie „becikowego" uzależnione jest obecnie od spełnienia kryterium dochodowego wynoszącego miesięcznie 1922 zł netto na osobę w rodzinie. Zmiany wprowadza ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych – Dz.U. z 15 listopada 2012 r., poz. 1255.
Nowe zasady dotyczą dzieci urodzonych od 1 styczniu 2013 r., co oznacza, że jeśli  w rodzinie urodziło się dziecko  w 2012 r., a rodzice nie pobrali dotychczas „becikowego", mogą ubiegać się o to świadczenie na starych zasadach tj. bez względu na dochód rodziny.
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy złożyć   w Gminie/GOPS właściwym do miejsca zamieszkania a nie zameldowania wnioskodawcy w terminie do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.


Wysokość becikowego nie uległa zmianie i wynosi 1000 zł.

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Opatowcu    ul. Rynek 16;  tel. 41 352 70 50,


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu informuje, iż w dniu 1 stycznia 2013r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2012 r. poz.1548).

W związku z art. 11 w/w ustawy osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013r., jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych.

Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa po upływie w/w terminu, tj. po dniu 30 czerwca 2013r.

Od dnia 1 lipca 2013r. osoby, którym decyzje o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa po upływie w/w terminu mogą ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne obowiązujące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Zasady nabywania świadczeń:

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

I. przysługuje :

a) osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

b) jeżeli łączny dochód rodziny sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza 623,00zł.

II. nie przysługuje:

a) jeżeli osoba sprawująca opiekę:

-ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenie przedemerytalnego;

-podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów;

-ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

-legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

b) jeżeli osoba wymagająca opieki:

-została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

-na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

-na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

-na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

I. przysługuje:

a) matce lub ojcu;

b) opiekunowi faktycznemu dziecka;

c) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej;

d) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji o edukacji.

e) osobą innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

-rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

-nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

-nie ma osób, takich jak: opiekunowi faktycznego dziecka, osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym, stopniu niepełnosprawności;

f) gdy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

II. nie przysługuje:

a) jeżeli osoba sprawująca opiekę :

-ma ustalone prawo do ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenie przedemerytalnego;

-ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego

b) jeżeli osoba wymagająca opieki:

-pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

-została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

-na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

-członek rodzinny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

-na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

-na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych (okres zasiłkowy 2012/2013) w Gminie Opatowiec

Informujemy, że wnioski do zasiłków rodzinnych na okres 2012/2013 są wydawane i przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Rynek 16 w Opatowcu.

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

 1. kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się matki, ojca, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego);
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany) lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
 3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych za 2011 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w 2011 r.;
 4. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne za 2011r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
 5. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2011 r.;
 6. oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za 2011 r.;
 7. orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko);
 8. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
 9. dokumenty potwierdzające utratę dochodu np. świadectwo pracy (ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu);
 10. kopie aktów zgonu rodziców lub odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty (w przypadku osoby uczącej się);
 11. odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść zgody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;
 12. kopia karty pobytu (w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP);
 13. oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.

Ponadto w zależności od rodzaju wnioskowanego świadczenia i sytuacji osobistej wnioskodawcy należy przedłożyć:

 1. odpis wyroku sądu o przysposobieniu dziecka bądź informacje o toczącym się postępowaniu;
 2. odpis wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;
 3. zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych za 2011 r. lub oświadczenie o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych za 2011 r.;
 4. zaświadczenie ze szkoły, że dziecko uczy się w innej miejscowości, dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie dziecka w bursie lub internacie lub innym miejscu zamieszkania;
 5. zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli uczy się w szkole wyższej lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej.

Dokumenty wymagane w związku z ubieganiem się o poszczególne dodatki do zasiłku rodzinnego wymienione zostały w opisach spraw poszczególnych dodatków do zasiłku rodzinnego.
Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Miejsce złożenia dokumentów

Druki wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu ul. Rynek 16.

Informacje udziela: Maria Kurek – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych pod numerem telefonu 41 352-70-50
Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2012/2013 można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Rynek 16 w Opatowcu

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego wypłaca się najpóźniej do końca danego miesiąca, w którym złożono wniosek. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1769);
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 959);
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234);
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej odebrania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

Inne informacje

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:

1. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Inne informacje

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka nie przysługuje:

2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub dziecka przebywającego w placówce zapewniającej całodobową opiekę dodatkowo należy przedłożyć:

Jednocześnie informujemy że w toku postępowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Inne informacje

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje:

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje:

jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek:

3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

Osoba ucząca się musi dostarczyć:

Jednocześnie informujemy że w toku postępowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Inne informacje

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje:

4. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Inne informacje

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje:

Zwiększenie dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje:

5. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

Jednocześnie informujemy że w toku postępowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Inne informacje

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje:

6. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

Jednocześnie informujemy że w toku postępowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Inne informacje

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje:

7. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

8. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

9. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

Jednocześnie informujemy że w toku postępowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Inne informacje

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:

Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Inne informacje

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:

Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Inne informacje

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:

 

Uwaga

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2012 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2011 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn zm.) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wynosi w 2011 r. 2713 zł.

Informacja – Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych (plik do pobrania)

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3458

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2011-05-26 09:35:45
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2011-05-26 09:36:03
Ostatnia zmiana: Radosław Fitek, data: 2016-08-10 09:38:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony