Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4

Wersja do druku

BIG.2.6733.02.2017                                                                Opatowiec dn. 21.03.2017r.

                

O B W I E S Z C Z E N I E


Zawiadamia się zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późn. zm.), że w dniu 21.03.2017 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KAZ 4420A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linia zasilającą na działce ewidencyjnej nr 68/2 położonej w miejscowości Kobiela obręb 0006.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art.10 KPA w terminie 14 dni  od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia Strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pokój nr 4 z aktami sprawy oraz składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski oraz wypowiedzi co do zebranych materiałów.

Treść niniejszego obwieszczenia została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opatowiec tj. http://www.bip.gminy.com.pl/opatowiec/, wywieszona na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Opatowiec.
 
Załączone pliki
obwieszczenie_P4_kaz_2017.pdfObwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 (obwieszczenie_P4_kaz_2017.pdf - 137.684 KB)
Data publikacji: 2017-03-23 12:12:30 Redaktor: Radosław Fitek

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 583

Wprowadził(a) do systemu: Radosław Fitek, data: 2017-03-23 12:09:33
Opublikował(a): Radosław Fitek, data publikacji: 2017-03-23 12:16:10
Ostatnia zmiana: Radosław Fitek, data: 2017-06-01 10:18:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony