Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Opatowiec

Adres:
ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec

Kontakt:
tel. 41 35 18 052, fax. 41 35 18 034
E-mail:gmina@opatowiec.pl
Strona www: www.opatowiec.pl

Numer ID: 148

Data publikacji:
2018-06-22 14:10:34

Przedmiot: Efektywne wykorzystanie energii poprzez termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu.

Treść przetargu:

Początek formularzaOgłoszenie nr 577828-N-2018 z dnia 2018-06-22 r.

Gmina Opatowiec: „Efektywne wykorzystanie energii poprzez termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Efektywne wykorzystanie energii poprzez termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatowiec, krajowy numer identyfikacyjny 29101052400000, ul. Rynek  3 , 28520   Opatowiec, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 35 18 052, e-mail informatyk@opatowiec.pl, faks 41 35 18 034.
Adres strony internetowej (URL): http://ug.opatowiec.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.gminy.com.pl/opatowiec/przetargi.php


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.gminy.com.pl/opatowiec/przetargi.php


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Efektywne wykorzystanie energii poprzez termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu”
Numer referencyjny: 271.12.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zakresu robót zadania pn. „Efektywne wykorzystanie energii poprzez termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu”, określony poniżej: Zakres robót: 1. Roboty demontażowe - demontaż istniejących rur spustowych nadających się do użytku, - rozebranie obróbek blacharskich, okapów podokiennych z blachy nie nadającej się do użytku, - demontaż balustrad schodowych i balkonowych pochylni (wszystkich), - podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami o wys. 3,3 m, podstemplowanie daszku żelbetowego o powierzchni 25 m2, grubości około 12 cm podczas robót rozbiórkowych schodów, - rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm, rozebranie schodów o szerokości 3m przy północnej elewacji. 2 szt. Do lica podestu. Schody puste w środku. Bieg wykonany na szalunku traconym. - rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm, rozebranie schodów o szerokości 1,4m przy północnej elewacji. 1 szt. Do lica ściany budynku (bez wnęki). - mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, rozebranie istniejącej pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z podestem przed wnęką apteki. Długość pochylni do rozebrania = 30m x szerokość średnio 1,5 x grubość 0,15 m wraz z konstrukcją wsporczą murowaną z bloczków betonowych i fundamentami = 7,5 m3. - mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm, rozebranie spękanej wylewki o grubości 10 cm istniejącego podestu, rozbiórka lastrico we wnęce obok wejścia do apteki. 2. Roboty ziemne i fundamentowe związane z przebudową podestu - ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. Wykopy pod ławy. Ławy przy ścianach istniejącego podestu + ławy pod ściany przedłużenia podestu. - przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli – pręty żebrowane o śr. 8-14 mm. Zbrojenie ław. - ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokość do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu. 3. Roboty murarskie i betonowe związane z przebudową podestu - izolacja pozioma przeciwwilgociowa na ławach fundamentowych z warstwy papy izolacyjnej, - ściany z bloczków betonowych murowane na zaprawie cementowej przy istniejących ścianach podestu oraz na przedłużeniu podestu grubości 24 cm, - słupy żelbetowe w ścianach murowanych z bloczka betonowego, jednostronnie deskowane, słupki żelbetowe w ścianie z bloczków betonowych na pełną wysokość ścian o wymiarach 0,24 x 0,24 m, jako stopy pod istniejące słupki wsporcze zadaszenia podestu, zbrojenie słupków 4#12+strzemiona 6 mm co 25 cm , pręty#12 zabetonowane wcześniej w ławie, - wieńce żelbetowe w deskowaniu-transport betonu pompą. Zwieńczenie murku oporowego podestu, - przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli – pręty żebrowane o śr. 8-14 mm, zbrojenie wieńca - podkład pod posadzkę podestu z wykorzystaniem zagęszczonego gruzu betonowego z robót rozbiórkowych na podłożu gruntowym, stabilizowany betonem B10, - izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe, - płyta żelbetowa gr. 15 cm na zagęszczonym podłożu z gruzu i kruszywa, beton B20, zbrojenie siatką zgrzewaną 10 x 10 mm (oczko 15), - przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli-pręty żebrowane o śr. 8-14 mm, zbrojenie płyty matami zgrzewanymi z prętów 10 mm, - podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu „Miksokreta” w pomieszczeniach o pow. ponad 8m2 - przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe, - okładziny podestu z płytek układanych na klej mrozoodporny metodą kombinowaną, płytka klinkierowa bazowa 30x30 cm x 11 mm. Taurus Grys – Grys/szary. Paradyż - cokoliki przyścienne, płytka klinkierowa cokołowa 30x8,1 cm x 11 mm. Taurus Grys – Grys/szary. Paradyż - okładziny czoła pionowego podestu z płytek układanych na klej metodą kombinowaną, płytka klinkierowa bazowa 30x30 cm x 11 mm. Taurus Grys – Grys/szary. Paradyż 4. Wykonanie schodów - ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gr. IV), wykopy pod ławy fundamentowe murowanych ścian bocznych schodów i fundamentu oporowego schodów. Wymiary wykopu = szerokość 30 cm, głębokość 110 cm od poziomu istniejącego gruntu, - przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli – pręty żebrowane o śr. 8-14 mm. Zbrojenie ław. - ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokość do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu. Ławy o wymiarach: szerokość 0,3 x wysokość 1,1m. - ściany boczne schodów (trójkątne, pod bieg schodowy) z bloczków betonowych murowane na zaprawie cementowej, - podkład pod bieg schodowy z wykorzystaniem zagęszczonego gruzu betonowego z robót rozbiórkowych na podłożu gruntowym, stabilizowany betonem B10, - schody żelbetowe – stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu – z zastosowaniem pompy do betonu, - przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli – pręty żebrowane o śr. 8-14 mm, - okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej – stopnica prosta z kapinosem strukturalna Taurus Grys firmy Paradyż, - okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej – płytka podstopnicowa strukturalna Taurus Grys firmy Paradyż, - okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej , okładzina boków biegu schodowego, płytka klinkierowa bazowa 30x30 cm x 11 mm. Taurus Grys – Grys/szary. Paradyż. 5. Okładzina schodów przy elewacji wschodniej - przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe, - okładziny podestu z płytek układanych na klej mrozoodporny metodą kombinowaną, płytka klinkierowa bazowa 30x30 cm x 11 mm. Taurus Grys – Grys/szary. Paradyż. - okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej – stopnica prosta z kapinosem strukturalna Taurus Grys firmy Paradyż. - okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej – płytka podstopnicowa strukturalna Taurus Grys firmy Paradyż. - cokoliki przyścienne z płytek klinkierowych. Cokół strukturalny Taurus Grys układany na zaprawie klejowej. - okładzina boczna podestu i biegu schodowego z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej – płytka podstopnicowa strukturalna Taurus Grys firmy Paradyż 6. Okładzina schodów przy elewacji południowej - przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe, - okładziny podestu z płytek układanych na klej mrozoodporny metodą kombinowaną, płytka klinkierowa bazowa 30x30 cm x 11 mm. Taurus Grys – Grys/szary. Paradyż. - okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej – stopnica prosta bez kapinosu, rylowana strukturalna Taurus Grys firmy Paradyż - okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej – płytka podstopnicowa strukturalna Taurus Grys firmy Paradyż - cokoliki przyścienne z płytek klinkierowych. Cokół strukturalny Taurus Grys układany na zaprawie klejowej, - okładzina boczna podestu i biegu schodowego z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej. Całość powierzchni bocznej lewej i prawej – płytka bazowa 30x30 strukturalna Taurus Grys firmy Paradyż. 7. Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych. Podnośnik: wjazd i wyjazd na wprost. Wysokość podnoszenia 1,10 m. - dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych.8. Elewacja – przygotowanie podłoża. - zamocowanie listwy cokołowej, - przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką – mokrą - gruntowanie preparatem szczepnym (bez cokołu) – elewacja południowa - przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką – mokrą - gruntowanie preparatem szczepnym (bez cokołu) – elewacja zachodnia, - przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką – mokrą - gruntowanie preparatem szczepnym (bez cokołu) – elewacja północna, - przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką – mokrą - gruntowanie preparatem szczepnym (bez cokołu) – elewacja wschodnia, 9. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 70-038- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Płyty styropianowe EPS 70-038 Fasada grubości 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż lambda RTQ=0,038 W/(m*K). Elewacja południowa. - ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Płyty styropianowe EPS 70-038 Fasada grubości 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż lambda RTQ=0,038 W/(m*K). Elewacja zachodnia. - ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Płyty styropianowe EPS 70-038 Fasada grubości 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż lambda RTQ=0,038 W/(m*K). Elewacja północna. - ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Płyty styropianowe EPS 70-038 Fasada grubości 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż lambda RTQ=0,038 W/(m*K). Elewacja wschodnia. - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży. Płyty styropianowe EPS 70-038 Fasada grubości 3 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż lambda RTQ=0,038 W/(m*K). Elewacja południowa. - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży. Płyty styropianowe EPS 70-038 Fasada grubości 3 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż lambda RTQ=0,038 W/(m*K). Elewacja zachodnia. - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży. Płyty styropianowe EPS 70-038 Fasada grubości 3 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż lambda RTQ=0,038 W/(m*K). Elewacja północna. - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży. Płyty styropianowe EPS 70-038 Fasada grubości 3 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż lambda RTQ=0,038 W/(m*K). Elewacja wschodnia. - ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu, 4szt. na m2. - ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i ościeżach, - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką – elewacja południowa, - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką – elewacja zachodnia, - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką – elewacja północna, - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką – elewacja wschodnia - gruntowanie powierzchni ścian pod wyprawę elewacyjna cienkowarstwową – tynk silikatowo – silikonowy – nałożenie na podłoże warstwy gruntującej. - wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa –tynk silikatowo – silikonowy o fakturze rustykalnej grubości 1,5 mm z gotowej masy na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, 10. Wykończenie elewacji pomiędzy gzymsem i podbitką dachową. - ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Płyty styropianowe EPS 70-038. Fasada o grubości 30 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż lambda RTQ=0,038 W/(m*K). Elewacja południowa i elewacja północna.- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i ościeżach. Obróbka nad gzymsem.- gruntowanie powierzchni ścian pod wyprawę elewacyjną cienkowarstwową – tynk silikatowo – silikonowy – nałożenie na podłoże warstwy gruntującej. Obróbka nad gzymsem.- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa – tynk silikatowo – silikonowy o fakturze rustykalnej grubości 1,5 mm z gotowej masy na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych. Obróbka nad gzymsem pod podbitką. 11. Obróbki blacharskie. - obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu 35 cm. Montaż nowych podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze brązowym wraz z końcówkami z tworzywa sztucznego, elewacja południowa, zachodnia, północna, wschodnia. 12. Cokół budynku. - docieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi gr. 5 cm EPS 70-038 mocowanymi na kleju poliuretanowym (klej w piance), elewacja południowa, zachodnia, północna, wschodnia. - ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących – przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu. 4 sztuki na 1 m2 - osiatkowanie płyt polistyrenowych siatką elewacyjną z tworzywa sztucznego na kleju. Siatka zbrojąca na kleju – pas szerokości cokołu ponad gruntem (podłoże pod tynk mozaikowy). - przyklejenie drugiej warstwy siatki na cokole ścian budynków. - gruntowanie powierzchni ścian pod wyprawę elewacyjną z tynku mozaikowego. - wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie). Tynk mozaikowy na cokole budynku. 13. Tynk żywiczny na ścianach podestu przy aptece. - osiatkowanie podestu na bloczkach betonowych siatką elewacyjną z tworzywa sztucznego na kleju. Siatka zbrojąca na kleju – pas szerokości cokołu ponad gruntem (podłoże pod tynk mozaikowy), - przyklejenie drugiej warstwy siatki na cokole ścian budynków, - gruntowanie powierzchni ścian pod wyprawę elewacyjną tynku mozaikowego, - wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie). Tynk mozaikowy na cokole budynku. 14. Tynk żywiczny na bokach schodów na podest przy aptece. - osiatkowanie podestu na bloczkach betonowych siatką elewacyjną z tworzywa sztucznego na kleju. Siatka zbrojąca na kleju – pas szerokości cokołu ponad gruntem (podłoże pod tynk mozaikowy), - przyklejenie drugiej warstwy siatki na cokole ścian budynków, - gruntowanie powierzchni ścian pod wyprawę elewacyjną tynku mozaikowego, - wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie). Tynk mozaikowy na cokole budynku. 15. Tynk żywiczny na bokach schodów przy elewacji wschodniej budynku. - odbicie odspojonych tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach schodów. - wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą cementową naprawczą Ceresit CD 24, powierzchnie pionowe. - osiatkowanie podestu na bloczkach betonowych siatką elewacyjną z tworzywa sztucznego na kleju. Siatka zbrojąca na kleju – pas szerokości cokołu ponad gruntem (podłoże pod tynk mozaikowy). - przyklejenie drugiej warstwy siatki na cokole ścian budynków, - gruntowanie powierzchni ścian pod wyprawę elewacyjną z tynku mozaikowego, - wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie). Tynk mozaikowy na cokole budynku. 16. Ponowny montaż rur spustowych. - montaż rur spustowych. Materiał z demontażu. 17. Wymiana nawierzchni chodnika przy elewacji wschodniej budynku. - rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. - rozebranie obrzeży trawnikowych 6x20 cm, - rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II, - ława pod obrzeża betonowa B-15 z oporem, - obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm grafit na ławie betonowej, - podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, kruszywo sortowane frakcji 0-31,5 mm, - chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu Holland grafit na podsypce cementowo – piaskowej, grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem. 18. Wykonanie opaski budynku. - wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm, wykonanie koryta pod podbudowę opaski z kostki brukowej szerokości 0,7 m, elewacja południowa, północna, zachodnia, wschodnia. - podbudowa z kruszywa łamanego – o grubości po zagęszczeniu 8 cm, - ława pod obrzeża betonowa B-15 z oporem, - obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm grafit na ławie betonowej, - opaska z kostki betonowej grubości 60mm typu Holland grafit na podsypce cementowo – piaskowej, grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem. 19. Balustrady podestowe i schodowe stalowe, malowane w kolorze grafit. - balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg, balustrada na schodach przy elewacji południowej, wschodniej, balustrada na podeście przy elewacji północnej, balustrada na schodach przy elewacji północnej. 20. Obróbki daszków żelbetowych. Daszek przy elewacji północnej. - belka przyścienna z tarcicy nasyconej, belka skrajna, - krokwie zwykłe, długość do 4,5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - deska okapowa z tarcicy nasyconej, - łacenie dachu – rozstaw łat 35 cm, - blacha stalowa trapezowa powlekana,- obróbki blaszane dachu przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy stalowej powlekanej, - rynny dachowe z PCW łączone na klej – półokrągłe o śr. 80 mm, - leje spustowe rynnowe o średnicy 60mm, - rury spustowe PCV w kolorze obróbek blacharskich, okrągłe o śr. 60 mm, - rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu – kolanka o śr.60 mm. 21. Obróbki daszków żelbetowych. Daszek przy elewacji wschodniej. - belka przyścienna z tarcicy nasyconej, belka skrajna, - krokwie zwykłe, długości do 4,5 m przekrój poprzeczny drewna do 180cm2 z tarcicy nasyconej, - deska okapowa z tarcicy nasyconej, - łacenie dachu – rozstaw łat 35 cm, - blacha stalowa trapezowa powlekana, - obróbki blaszane dachu przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy stalowej powlekanej, - rynny dachowe z PCW łączone na klej – półokrągłe o śr. 80 mm, - leje spustowe rynnowe o średnicy 60mm, - rury spustowe PCV w kolorze obróbek blacharskich, okrągłe o śr. 60 mm, - rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu – kolanka o śr.60 mm. 22. Obróbki daszków żelbetowych. Daszek przy elewacji południowej.. - belka przyścienna z tarcicy nasyconej, belka skrajna, - krokwie zwykłe, długości do 4,5 m przekrój poprzeczny drewna do 180cm2 z tarcicy nasyconej, - deska okapowa z tarcicy nasyconej, - łacenie dachu – rozstaw łat 35 cm, - blacha stalowa trapezowa powlekana, - obróbki blaszane dachu przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy stalowej powlekanej, - rynny dachowe z PCW łączone na klej – półokrągłe o śr. 80 mm, - leje spustowe rynnowe o średnicy 60mm, - rury spustowe PCV w kolorze obróbek blacharskich, okrągłe o śr. 60 mm, - rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu – kolanka o śr.60 mm. 23. Przesunięcie przyłącza ZL ze ściany budynku na ścianę podestu. (odległość 2,5m) - demontaż i ponowny montaż przyłącza energetycznego z przesunięciem o około 2,5 m 24. Stolarka drzwiowa. - drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1,5 m2 „90” fabrycznie wykończone kompletne z ościeżnicą drewnianą 25. Rusztowania. - rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m. 26. Roboty porządkowe po budowie - oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci – zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45000000-7

45100000-8

45111300-1

45421160-3

45442100-8

45111213-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia
2018-10-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Jedną robotę budowlaną związaną z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej lub budynków użyteczności publicznej*. Wymagana wartość wykonanych robót wynosiła minimum 250 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. * budynku użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016.65 r.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia; a) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.2016 poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2015 r. poz. 233); - wymagany dokument: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; b) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków - wymagany dokument: zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wymagany dokument: zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) Kolejnym wymaganym dokumentem, o którym mowa w pkt. b) jest; oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto<

Załączone pliki
SIWZ_z_zalacznikami____.zipSIWZ wra załącznikami (SIWZ_z_zalacznikami____.zip - 3221.851 KB)
Data publikacji: 2018-06-22 15:05:14 Redaktor: Bartosz Jasiński
Ogloszenie_nr_577828.docxOgłoszenie o zamówieniu (Ogloszenie_nr_577828.docx - 31.727 KB)
Data publikacji: 2018-06-22 15:25:45 Redaktor: Bartosz Jasiński
SIWZ_OZ_Opatowiec_271_12_2018._POPRAWIONA.docPoprawiony SIWZ (SIWZ_OZ_Opatowiec_271_12_2018._POPRAWIONA.doc - 323.584 KB)
Data publikacji: 2018-07-03 16:15:32 Redaktor: Bartosz Jasiński
zalacznik_nr 1_Formularz_oferty_1_POPRAWIONY.docPoprawiony formularz ofertowy (zalacznik_nr 1_Formularz_oferty_1_POPRAWIONY.doc - 134.144 KB)
Data publikacji: 2018-07-03 16:19:51 Redaktor: Bartosz Jasiński
SKMBT_C25318071102161.pdfZbiorcze zestawienie ofert (SKMBT_C25318071102161.pdf - 295.321 KB)
Data publikacji: 2018-07-10 21:39:46 Redaktor: Bartosz Jasiński

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 706
Wprowadził do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2018-06-22 14:10:34
Opublikował: Bartosz Jasiński, data publikacji: 2018-06-22 15:26:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu