2020

Wersja do druku


Załączone pliki
xx_87_2020.pdfXX/87/2020 (xx_87_2020.pdf - 251.701 KB)
Data publikacji: 2020-01-29 09:16:13 Redaktor: Radosław Szumilas
Opis: w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
SKMBT_C22020031711350.pdfXXI/88/2020 (SKMBT_C22020031711350.pdf - 782.064 KB)
Data publikacji: 2020-03-17 10:58:48 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady miejskiej w Opatowcu na 2020 rok
SKMBT_C22020031711430.pdfXXI/89/2020 (SKMBT_C22020031711430.pdf - 1927.806 KB)
Data publikacji: 2020-03-17 11:01:03 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady miejskiej w Opatowcu na 2020 rok
SKMBT_C22020031711570.pdfXXI/90/2020 (SKMBT_C22020031711570.pdf - 642.744 KB)
Data publikacji: 2020-03-17 11:14:31 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Opatowiec środków stanowiących fundusz sołecki
SKMBT_C22020031711590.pdfXXI/91/2020 (SKMBT_C22020031711590.pdf - 1709.443 KB)
Data publikacji: 2020-03-17 11:17:37 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
SKMBT_C22020031712020.pdfXXI/92/2020 (SKMBT_C22020031712020.pdf - 522.067 KB)
Data publikacji: 2020-03-17 11:24:04 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
SKMBT_C22020031712080.pdfXXI/93/2020 (SKMBT_C22020031712080.pdf - 394.297 KB)
Data publikacji: 2020-03-17 11:25:42 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opatowiec w roku szkolnym 2019/2020
SKMBT_C22020031712100.pdfXXI/94/2020 (SKMBT_C22020031712100.pdf - 2127.105 KB)
Data publikacji: 2020-03-17 11:27:12 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2020 rok
wpf_95_2020.pdfXXI/95/2020 (wpf_95_2020.pdf - 4642.143 KB)
Data publikacji: 2020-03-17 11:30:37 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037
SKMBT_C22020032309540.pdfXXII/96/2020 (SKMBT_C22020032309540.pdf - 1203.029 KB)
Data publikacji: 2020-03-23 09:22:34 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2020 rok
XXII_97_2020.pdfXXII/97/2020 (XXII_97_2020.pdf - 4443.201 KB)
Data publikacji: 2020-03-23 09:26:32 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037
SKMBT_C22020052211030.pdfXXIII/98/2020 (SKMBT_C22020052211030.pdf - 2696.088 KB)
Data publikacji: 2020-05-22 11:28:12 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2020 roku
SKMBT_C22020061611050.pdfXXIV/99/2020 (SKMBT_C22020061611050.pdf - 2287.657 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 11:24:30 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2020 roku
xxiv_100_2020.pdfXXIV/100/2020 (xxiv_100_2020.pdf - 5005.098 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 11:26:39 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037
SKMBT_C22020061611110.pdfXXIV/101/2020 (SKMBT_C22020061611110.pdf - 286.694 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 11:36:12 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
SKMBT_C22020061611220.pdfXXIV/102/2020 (SKMBT_C22020061611220.pdf - 3220.815 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 11:40:23 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatowiec
SKMBT_C22020061611240.pdfXXIV/103/2020 (SKMBT_C22020061611240.pdf - 543.708 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 11:50:34 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
SKMBT_C22020061611340.pdfXXIV/104/2020 (SKMBT_C22020061611340.pdf - 440.857 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 11:54:36 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemniki o określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz określenia stawki opłaty podwyższonej
SKMBT_C22020061611380.pdfXXIV/105/2020 (SKMBT_C22020061611380.pdf - 3509.45 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 11:57:44 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wskości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opatowiec
SKMBT_C22020061611410.pdfXXIV/106/2020 (SKMBT_C22020061611410.pdf - 344.382 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 11:59:49 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
SKMBT_C22020061611430.pdfXXIV/107/2020 (SKMBT_C22020061611430.pdf - 788.22 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 12:01:55 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok na terenie Gminy Opatowiec
SKMBT_C22020061611460.pdfXXIV/108/2020 (SKMBT_C22020061611460.pdf - 228.591 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 12:03:23 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze trzy lata gruntu położonego w miejscowości Chwalibogowice
SKMBT_C22020061611470.pdfXXIV/109/2020 (SKMBT_C22020061611470.pdf - 223.074 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 12:04:15 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze trzy lata gruntu położonego w miejscowości Ławy
SKMBT_C22020061611480.pdfXXIV/110/2020 (SKMBT_C22020061611480.pdf - 225.069 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 12:05:16 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze trzy lata gruntu położonego w miejscowości Krzczonów
SKMBT_C22020061611490.pdfXXIV/111/2020 (SKMBT_C22020061611490.pdf - 228.385 KB)
Data publikacji: 2020-06-16 12:06:27 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze trzy lata gruntu położonego w miejscowości Opatowiec
SKMBT_C22020081009450.pdfXXV/112/2020 (SKMBT_C22020081009450.pdf - 391.653 KB)
Data publikacji: 2020-08-10 10:04:09 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec wotum zaufania
SKMBT_C22020081009480.pdfXXV/113/2020 (SKMBT_C22020081009480.pdf - 171.653 KB)
Data publikacji: 2020-08-10 10:06:31 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
SKMBT_C22020081009500.pdfXXV/114/2020 (SKMBT_C22020081009500.pdf - 211.256 KB)
Data publikacji: 2020-08-10 10:08:05 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019
SKMBT_C22020081009520.pdfXXV/115/2020 (SKMBT_C22020081009520.pdf - 1648.849 KB)
Data publikacji: 2020-08-10 10:09:51 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie budżetu Gminy Opatowiec na 2020 rok
uchwala_116_2020.pdfXXV/116/2020 (uchwala_116_2020.pdf - 4704.105 KB)
Data publikacji: 2020-08-10 10:13:04 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037
SKMBT_C22020081009570.pdfXXV/117/2020 (SKMBT_C22020081009570.pdf - 954.895 KB)
Data publikacji: 2020-08-10 10:17:04 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
SKMBT_C22020081010010.pdfXXV/118/2020 (SKMBT_C22020081010010.pdf - 513.349 KB)
Data publikacji: 2020-08-10 10:19:39 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemniki i worki o określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz określenie stawki opłaty podwyższonej
SKMBT_C22020081010030.pdfXXV/119/2020 (SKMBT_C22020081010030.pdf - 2515.112 KB)
Data publikacji: 2020-08-10 10:22:40 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opatowiec
SKMBT_C22020081010060.pdfXXVI/120/2020 (SKMBT_C22020081010060.pdf - 1841.086 KB)
Data publikacji: 2020-08-10 10:24:15 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2020 rok
XXVI_121_2020.pdfXXVI/121/2020 (XXVI_121_2020.pdf - 4478.208 KB)
Data publikacji: 2020-08-10 10:27:56 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037
SKMBT_C22021010413330.pdfXXVII/122/2020 (SKMBT_C22021010413330.pdf - 2644.15 KB)
Data publikacji: 2021-01-04 12:52:24 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2020 rok
SKMBT_C220210104133310.pdfXXVII/123/2020 (SKMBT_C220210104133310.pdf - 4479.614 KB)
Data publikacji: 2021-01-04 12:55:31 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037
SKMBT_C22021010413390.pdfXXVIII/124/2020 (SKMBT_C22021010413390.pdf - 2988.14 KB)
Data publikacji: 2021-01-04 12:58:19 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Opatowiec, a Powiatem kazimierskim w sprawie realizacji wspólnie projektu pod nazwą "Walka z epidemią COVID-19 na terenie powiatu kazimierskiego"
SKMBT_C22021010413411.pdfXXVIII/125/2020 (SKMBT_C22021010413411.pdf - 1596.514 KB)
Data publikacji: 2021-01-04 12:59:40 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2020 rok
SKMBT_C220210104134111.pdfXXVIII/126/2020 (SKMBT_C220210104134111.pdf - 4633.92 KB)
Data publikacji: 2021-01-04 13:01:17 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037
SKMBT_C22021010413440.pdfXXVIII/126/2020 (SKMBT_C22021010413440.pdf - 339.396 KB)
Data publikacji: 2021-01-04 13:03:06 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opatowiec, w roku szkolnym 2020/2021
SKMBT_C220210104134610.pdfXXIX/128/2020 (SKMBT_C220210104134610.pdf - 2301.727 KB)
Data publikacji: 2021-01-04 13:06:45 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2020 rok
SKMBT_C2202101041346101.pdfXXIX/129/2020 (SKMBT_C2202101041346101.pdf - 4632.291 KB)
Data publikacji: 2021-01-04 13:08:24 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037
SKMBT_C22021010413510.pdfXXIX/130/2020 (SKMBT_C22021010413510.pdf - 1023.798 KB)
Data publikacji: 2021-01-04 13:15:22 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/11 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia Spółce pod nazwą: zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie byłej Kopalni Siarki"Grzybów" w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: "Kompleksowy system Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy:, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE.
SKMBT_C220210104140201.pdfXXIX/131/2020 (SKMBT_C220210104140201.pdf - 819.4 KB)
Data publikacji: 2021-01-04 13:25:53 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu
SKMBT_C220210104154401.pdfXXX/132/2020 (SKMBT_C220210104154401.pdf - 2274.189 KB)
Data publikacji: 2021-01-04 15:07:13 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2020 rok
SKMBT_C2202101041544011.pdfXXX/133/2020 (SKMBT_C2202101041544011.pdf - 4629.874 KB)
Data publikacji: 2021-01-04 15:16:14 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037
SKMBT_C22021010416000.pdfXXX/134/2020 (SKMBT_C22021010416000.pdf - 3344.184 KB)
Data publikacji: 2021-01-04 15:19:21 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie uchwalenia rocznego "Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"
SKMBT_C22021010510440.pdfXXXI/135/2020 (SKMBT_C22021010510440.pdf - 842.248 KB)
Data publikacji: 2021-01-05 10:02:59 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany wysokości stawek podatku od nieruchomości
SKMBT_C22021010510470.pdfXXXI/136/2020 (SKMBT_C22021010510470.pdf - 484.057 KB)
Data publikacji: 2021-01-05 10:05:02 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 20121 r.
SKMBT_C22021010510490.pdfXXXI/137/2020 (SKMBT_C22021010510490.pdf - 1388.214 KB)
Data publikacji: 2021-01-05 10:07:34 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie stawek podatku od środków transportowych
SKMBT_C22021010510510.pdfXXXI/138/2020 (SKMBT_C22021010510510.pdf - 1224.985 KB)
Data publikacji: 2021-01-05 10:08:51 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2020 rok
SKMBT_C220210105105101.pdfXXXI/139/2020 (SKMBT_C220210105105101.pdf - 4553.473 KB)
Data publikacji: 2021-01-05 10:10:16 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037
SKMBT_C22021010713520.pdfXXXII/140/2020 (SKMBT_C22021010713520.pdf - 286.308 KB)
Data publikacji: 2021-01-07 13:12:25 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie Gminy Opatowiec rodziny repatriantów z Kazachstanu
SKMBT_C220210107135601.pdfXXXII/141/2020 (SKMBT_C220210107135601.pdf - 1894.209 KB)
Data publikacji: 2021-01-07 13:59:24 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2020 rok
SKMBT_C220210108104901.pdfXXXII/142/2020 (SKMBT_C220210108104901.pdf - 4401.991 KB)
Data publikacji: 2021-01-08 12:56:18 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037
SKMBT_C220210108133910.pdfXXXII/143/2020 (SKMBT_C220210108133910.pdf - 13128.325 KB)
Data publikacji: 2021-01-08 13:11:00 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2021 rok
SKMBT_C2202101081339101.pdfXXXII/144/2020 (SKMBT_C2202101081339101.pdf - 7302.262 KB)
Data publikacji: 2021-01-08 13:13:56 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2021-2037
SKMBT_C22021010813580.pdfXXXII/145/2020 (SKMBT_C22021010813580.pdf - 5279.616 KB)
Data publikacji: 2021-01-08 13:18:28 Redaktor: Bartosz Jasiński
Opis: w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok na terenie Gminy Opatowiec

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 847

Wprowadził(a) do systemu: Radosław Szumilas, data: 2020-01-29 09:12:24
Opublikował(a): Radosław Szumilas, data publikacji: 2020-01-29 09:13:41
Ostatnia zmiana: Bartosz Jasiński, data: 2021-01-08 14:00:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony