Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Opatowiec

Adres:
ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec

Kontakt:
tel. 41 35 18 052, fax. 41 35 18 034
E-mail:gmina@opatowiec.pl
Strona www: www.opatowiec.pl

Numer ID: 138

Data publikacji:
2018-01-23 14:20:05

Przedmiot: „Przebudowa drogi gminnej nr 357008 T Trębaczów – Rzemienowice od km 1 + 498 do km 2
+ 208 długości 710 mb”

Treść przetargu:

 

Ogłoszenie nr 508839-N-2018 z dnia 2018-01-23 r.

 

Gmina Opatowiec: „Przebudowa drogi gminnej nr 357008 T Trębaczów – Rzemienowice od km 1 + 498 do km 2 + 208 długości 710 mb”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 

Nazwa projektu lub programu

„Przebudowa drogi gminnej nr 357008 T Trębaczów – Rzemienowice od km 1 + 498 do km 2

+ 208 długości 710 mb”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatowiec, krajowy numer identyfikacyjny 29101052400000, ul. Rynek 3 , 28520 Opatowiec, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel.


41 35 18 052, e-mail informatyk@opatowiec.pl, faks 41 35 18 034.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.gminy.com.pl/opatowiec/przetargi.php Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.  2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

I.3)   WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4)   KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak http://bip.gminy.com.pl/opatowiec/przetargi.php

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak http://bip.gminy.com.pl/opatowiec/przetargi.php

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

Nie adres

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Gmina Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1)   Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa drogi gminnej nr 357008 T Trębaczów – Rzemienowice od km 1 + 498 do km 2 + 208 długości 710 mb”

Numer referencyjny: 271.3.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

 

II.2)   Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3)   Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

 

II.4)   Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej nr 357008 T Trębaczów – Rzemienowice od km 1 + 498 do km 2 + 208 długości 710 mb”.

Zakres realizowanej inwestycji obejmuje: I. Roboty ziemne i przygotowawcze: 1) Mechaniczna ścinka poboczy śr. gr 20 cm, szerokość 0,75 m z wywozem urobku do 3 km 2x710x0,75 II. Nawierzchnia 1) Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m2. Ruch KR-1, ciąg główny: 710x3,5= 2485 m² + skrzyżowanie 60,5 m² 2) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, ruch KR-1, 710x3,5=2485 m² + skrzyżowanie 60,5 m² III. Roboty wykończeniowe - pobocza 1) Umocnienie poboczy materiałem kamiennym 0/31,5 mm, gr 7 cm, szer. 0,75 m ; od km 1+ 498 do km 2+208 SP,SL. IV. Organizacja ruchu 1) Pionowe znaki drogowe, słupek z rury stalowej, Fi 70 mm, szt. 1. 2) Pionowe znaki drogowe , znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne, szt. 1

 

II.5)   Główny kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

Pole tekstowe: Kod CPV


45233200-1

45233120-6

 

 

II.6)   Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7)   Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.8)   Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:     lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-07-30

 

II.9)   Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1)   Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.

Informacje dodatkowe

III.1.2)   Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.

Informacje dodatkowe

III.1.3)   Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje


bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: dwie roboty budowlane każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej lub remontem dróg gdzie w ramach remontu dokonano wymiany nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Wymagana wartości każdej z dwóch wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum – 150 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej oraz

  minimum 2 osobami zatrudnionymi przez cały okres realizacji inwestycji w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę, którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami drogowymi (pracownicy fizyczni oraz operatorzy używanego sprzętu) Do oferty w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe:

III.2)     PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1)   Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2)   Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3)     WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4)     WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na potwierdzenie następujące dokumenty; a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; 9.4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. b) stosuje się odpowiednio.

III.5)     WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1)   W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

9.4 Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia, 9.4.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań. 9.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej; a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były


wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: dwie roboty budowlane każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej lub remontem dróg gdzie w ramach remontu dokonano wymiany nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Wymagana wartości każdej z dwóch wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum – 150 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej oraz

  minimum 2 osobami zatrudnionymi przez cały okres realizacji inwestycji w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę, którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami drogowymi (pracownicy fizyczni oraz operatorzy używanego sprzętu) Do oferty w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.

III.5.2)   W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6)     WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.7)     INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1)    OPIS

IV.1.1)  Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2)  Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych) - należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

 

IV.1.3)  Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 

 

IV.1.4)  Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

IV.1.6)  Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

 

 

IV.1.7)  Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:


Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

 

Informacje dodatkowe:

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

 

IV.1.8)  Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona

Załączone pliki
SIWZ_271.3.2018 r.docSIWZ (SIWZ_271.3.2018 r.doc - 233.984 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 14:21:27 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik_nr_1__formularz_oferty.docFormularz ofertowy (Zalacznik_nr_1__formularz_oferty.doc - 81.92 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 14:25:26 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik_nr_2__oswiadczenie_warunki-udzialu-postepowanie.docxOświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zalacznik_nr_2__oswiadczenie_warunki-udzialu-postepowanie.docx - 19.662 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 14:26:16 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik_nr_3__oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docxOświadczenie wykonawcy o wykluczeniu (Zalacznik_nr_3__oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx - 21.416 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 14:26:52 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik_nr_4__grupa_kapitalowa.docOświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Zalacznik_nr_4__grupa_kapitalowa.doc - 33.792 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 14:27:34 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik_nr_5__wykaz_osob.docWykaz osób (Zalacznik_nr_5__wykaz_osob.doc - 81.408 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 14:28:06 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik_nr_6__wzor_umowy.docWzór umowy (Zalacznik_nr_6__wzor_umowy.doc - 187.392 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 14:28:29 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik_nr_8__stwior.zipSTWiOR (Zalacznik_nr_8__stwior.zip - 2192.746 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 14:29:49 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik_nr_9_dokumentacja_projektowa.zipDokumentacja projektowa (Zalacznik_nr_9_dokumentacja_projektowa.zip - 2375.865 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 14:32:54 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik_nr_10_istotne_postawnowienia.docIstotne postanowienia umowy o podwykonastwo (Zalacznik_nr_10_istotne_postawnowienia.doc - 74.752 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 14:33:45 Redaktor: Bartosz Jasiński
Ogloszenie_nr_508839.pdfOgłoszenie o zamówieniu (Ogloszenie_nr_508839.pdf - 368.917 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 14:46:50 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik_nr_7___wykaz_robot.docWykaz robót budowlanych (Zalacznik_nr_7___wykaz_robot.doc - 81.408 KB)
Data publikacji: 2018-01-24 08:33:30 Redaktor: Bartosz Jasiński
SKMBT_C25318020721420.pdfInformacja z otwarcia ofert (SKMBT_C25318020721420.pdf - 364.544 KB)
Data publikacji: 2018-02-07 15:30:59 Redaktor: Bartosz Jasiński

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 860
Wprowadził do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2018-01-23 14:20:05
Opublikował: Bartosz Jasiński, data publikacji: 2018-01-23 14:38:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności