Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Opatowiec

Adres:
ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec

Kontakt:
tel. 41 35 18 052, fax. 41 35 18 034
E-mail:gmina@opatowiec.pl
Strona www: www.opatowiec.pl

Numer ID: 150

Data publikacji:
2018-07-26 15:18:41

Przedmiot: DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY OPATOWIEC W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Treść przetargu:

Początek formularzaOgłoszenie nr 595412-N-2018 z dnia 2018-07-26 r.

Gmina Opatowiec: DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY OPATOWIEC W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatowiec, krajowy numer identyfikacyjny 29101052400000, ul. Rynek  3 , 28520   Opatowiec, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 35 18 052, e-mail informatyk@opatowiec.pl, faks 41 35 18 034.
Adres strony internetowej (URL): www.opatowiec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.gminy.com.pl/opatowiec/przetargi.php


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.gminy.com.pl/opatowiec/przetargi.php


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Gmina Opatowiec ul. Rynek 3 , 28-520 Opatowiec


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY OPATOWIEC W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Numer referencyjny: 271.19.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Część I: Dowóz uczniów do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Opatowcu oraz odwóz po zakończonych zajęciach w roku szkolnym 2018/2019 – według załączonego do SIWZ harmonogramu Część II: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie oraz odwóz po zakończonych zajęciach w roku szkolnym 2018/2019 – według załączonego do SIWZ harmonogramu H A R M O N O G R A M dowozu i odwozu uczniów do gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Opatowcu od 03 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r. PRZYWÓZ RANO (na godz. 800) Trasa I OPATOWIEC (SZKOŁA) – WYSZOGRÓD - MORAWIANKI - ŁAWY - URZUTY - WYSZOGRÓD GÓRNY - UŚCISZOWICE - PIOTRKOWICE (SZKOŁA) - ROGÓW GÓRNY - ROGÓW WIEŚ - KOBIELA (ZA ŚWIETLICĄ) - OPATOWIEC (SZKOŁA). RAZEM: 30 km Trasa II OPATOWIEC (SZKOŁA) - KOCINA (KOLONIA) – KOCINA – KAMIENNA - CHARBINOWICE (REMIZA OSP) – KRZCZONÓW (SZKOŁA) – RZEMIENOWICE - CHRUSTOWICE - MISTRZOWICE - KĘSÓW - ROGÓW GÓRNY - OPATOWIEC (SZKOŁA) RAZEM 34 km Trasa III OPATOWIEC (SZKOŁA) - KSANY - SENISŁAWICE - CHWALIBOGOWICE – OPATOWIEC (SZKOŁA) RAZEM 15 km OGÓŁEM PRZYWÓZ RANO – 79 KM. ODWÓZ W POŁUDNIE (godz. 1200 – 1300) Trasa I OPATOWIEC (SZKOŁA) - PODSKALE - KOBIELA - ROGÓW (REMIZA OSP) – WYSZOGRÓD - URZUTY - MORAWIANKI - ŁAWY - ROGÓW GÓRNY - PIOTRKOWICE – OPATOWIEC (SZKOŁA) RAZEM 30 km TRASA II OPATOWIEC (SZKOŁA) - CHWALIBOGOWICE - SENISŁAWICE - KSANY - KOLONIA - KOCINA - KSANY - RZEMIENOWICE - CHRUSTOWICE - MISTRZOWICE - KĘSÓW - ROGÓW GÓRNY – OPATOWIEC (SZKOŁA) RAZEM 29 km OGÓŁEM ODWÓZ W POŁUDNIE - 59 km ODWÓZ PO LEKCJACH (o godz. 1400) Trasa I OPATOWIEC (SZKOŁA) - PODSKALE - KOBIELA (ZA ŚWIETLICĄ) - ROGÓW - WIEŚ (REMIZA OSP) - WYSZOGRÓD - URZUTY - MORAWIANKI - ŁAWY - WYSZOGRÓD GÓRNY - UŚCISZOWICE - PIOTRKOWICE (SZKOŁA) - ROGÓW GÓRNY - KĘSÓW - MISTRZOWICE - CHRUSTOWICE – OPATOWIEC (SZKOŁA) RAZEM 34 km Trasa II OPATOWIEC (SZKOŁA) - CHWALIBOGOWICE - SENISŁAWICE - KSANY - KOCINA (KOLONIA) – KOCINA - KAMIENNA - CHARBINOWICE (REMIZA OSP) - KRZCZONÓW (SZKOŁA) - RZEMIENOWICE – OPATOWIEC (SZKOŁA) RAZEM 34 km OGÓŁEM ODWÓZ PO LEKCJACH - 68 km OGÓŁEM DZIENNY PRZYWÓZ I ODWÓZ - 206 km H A R M O N O G R A M dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Krzczonowie od 03 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r. PRZYWÓZ (w godz. 700 – 750) KRZCZONÓW (SZKOŁA) - TRĘBACZÓW - RZEMIENOWICE (ZAMŁYNIE) - KOCINA – KRZCZONÓW (SZKOŁA) RAZEM PRZYWÓZ - 13 km ODWÓZ (w godz. 1125 – 1500) Trasa I KRZCZONÓW (SZKOŁA) – KRZCZONÓW KOLONIA – CHARBINOWICE - KAMIENNA – KOCINA - KOCINA PISARKA – KOCINA – Krzczonów (SZKOŁA) Razem 18,2 km Trasa II KRZCZONÓW (SZKOŁA) – TRĘBACZÓW- RZEMIENOWICE (ZAMŁYNIE) – KRZCZONÓW (SZKOŁA) Razem 9 km Trasa III KRZCZONÓW (SZKOŁA) – KRZCZONÓW KOLONIA – CHARBINOWICE - KAMIENNA – KOCINA – KRZCZONÓW (SZKOŁA) Razem 14,8 km Trasa IV KRZCZONÓW (SZKOŁA) - TRĘBACZÓW - KRZCZONÓW (SZKOŁA) Razem 10 km RAZEM ODWÓZ: 52 km OGÓŁEM DZIENNY PRZYWÓZ I ODWÓZ - 65 km Pojazdy do przewozu uczniów w części II zamówienia powinny być wyposażone w co najmniej 19 miejsc siedzących.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

60130000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-09-03   lub zakończenia: 2019-06-21

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 4.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 4.1.1. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.: Aktualną licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 4.1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: - Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 4.1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej tj. 4.1.3.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty Wykonawca wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę dotyczącą przewozu osób o wartości brutto:
Ø Część I – minimum 80.000,00 zł – (zał. Nr 4 do SIWZ). Ø Część II – minimum 20.000,00 zł – (zał. Nr 4 do SIWZ). 4.1.3.2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w przypadku realizacji części I zamówienia dwoma autobusami, w tym jednym wyposażonym, w co najmniej 50 miejsc siedzących i jednym wyposażonym, w co najmniej 53 miejsca siedzące, oraz jednym autobusem rezerwowym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia, natomiast w przypadku II części zamówienia pojazdem wyposażonym, w co najmniej 19 miejsc siedzących oraz jednym pojazdem rezerwowym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia. Wykonawca w razie potrzeby zapewnia podstawienie pojazdów rezerwowych w możliwie najkrótszym czasie – nie dłuższym jednak niż 1 godz. od wystąpienia zdarzenia. Do wykazu należy załączyć kopie dowodów rejestracyjnych, ilość pojazdów wraz z ważnymi badaniami technicznymi oraz aktualnymi polisami ubezpieczeniowymi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Dla warunków określonych w Rozdziale 4 pkt. 4.1.3.1.: - wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. Wykaz usług należy złożyć według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ. Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 pkt. 4.1.3.1. SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 5.1.2.3. Dla warunków określonych w Rozdziale 4 pkt. 4.1.3.2.: - wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.; Zakres wyżej wymienionego dokumentu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 pkt. 4.1.3.2. SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.2.2.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 5.2.2.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 5.2.2.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

5.2.3. W celu wykazania braku przesłanek do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o których w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 798 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 5.2.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 5.2.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 5.2.4.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5.2.4.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.2.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 5.2.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy w pkt 5.2.4.1. i 5.2.4.2. odnośnie terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - Część I – 3000,00 zł – (słownie złotych: trzy tysiące 00/00). - Część II – 800,00 zł – (słownie złotych: osiemset 00/00).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Termin płatności faktury

20,00

Ograniczenie emisji spalin w pojazdach, którymi będzie świadczona usługa

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-03, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

 

Załączone pliki
Ogloszenie_nr_595412.docxOgłoszenie o zamówieniu (Ogloszenie_nr_595412.docx - 28.062 KB)
Data publikacji: 2018-07-26 15:56:32 Redaktor: Bartosz Jasiński
Ogloszenie_nr_500177519.docxOgłoszenie o zmianie ogłoszeniu (Ogloszenie_nr_500177519.docx - 12.623 KB)
Data publikacji: 2018-07-27 08:38:23 Redaktor: Bartosz Jasiński
_SIWZ_oraz__zalaczniki.zipSIWZ z załącznikami (_SIWZ_oraz__zalaczniki.zip - 138.217 KB)
Data publikacji: 2018-07-27 08:51:23 Redaktor: Bartosz Jasiński
SKMBT_C25318080319420.pdfInformacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym (SKMBT_C25318080319420.pdf - 407.965 KB)
Data publikacji: 2018-08-03 14:43:06 Redaktor: Bartosz Jasiński

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 750
Wprowadził do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2018-07-26 15:18:41
Opublikował: Bartosz Jasiński, data publikacji: 2018-07-26 15:56:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu