Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Opatowiec

Adres:
ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec

Kontakt:
tel. 41 35 18 052, fax. 41 35 18 034
E-mail:gmina@opatowiec.pl
Strona www: www.opatowiec.pl

Numer ID: 159

Data publikacji:
2019-02-25 12:40:03

Przedmiot: Oferta na Organizacja obozu naukowego dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu uczestniczących w projekcie „TIK? TAK!”

Treść przetargu:

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-03-2019

Numer ogłoszenia

1169119

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

10.10 Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego: Gmina Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec oraz opisane: „Oferta na Organizacja obozu naukowego dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu uczestniczących w projekcie „TIK? TAK!” .Nie otwierać przed dniem 04.03.2019 roku godz. 11.15

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Szczęsna-Kusak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41 351 80 10

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji obozu naukowego dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu uczestniczących w projekcie „TIK? TAK!” współfinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe).
Planowana maksymalna liczba uczestników (dzieci i młodzieży): 66 osób.
Przewidywany przedział wiekowy uczestników: 10 – 15 lat;
1. Wymagania organizacyjne:
1) Termin realizacji i sposób transportu:
a) w okresie 13.05.2019 r. a 17.05.2019 r.
b) wyjazd na wycieczkę w jednym turnusie nie krótszym niż 5 dni, 4 noclegi;
c) wyjazd spod Szkoły Podstawowej w Opatowcu, ul. Nowokorczyńska 4, 28-520 Opatowiec o godz. 6:00. Powrót w godzinach 20:00/21:00 pod Szkołę Podstawową w Opatowcu, ul. Nowokorczyńska 4, 28-520 Opatowiec
d) transport autokarem sprawnym technicznie o podwyższonym standardzie (uchylne siedzenia, klimatyzacja, barek, DVD, Wi-Fi, WC) i wszelkie opłaty z tym związane, w szczególności: koszt parkingów na trasie Opatowiec – cel przyjazdu - Opatowiec oraz podczas wycieczek autokarowych, koszt paliwa, opłaty za autostrady, itp.
e) wymagania, co do autokaru:
• autokar nie może być wyprodukowany wcześniej niż w 2013 r.;
• autokar po przeglądzie technicznym i ważnym całościowym przeglądem technicznym;
• postoje na trasie przejazdu, w wyznaczonych do tego bezpiecznych miejscach z możliwością skorzystania z WC;
• w przypadku awarii, zatrzymania autokaru przez policję lub Inspekcję Transportu Drogowego z przyczyn technicznych lub też zatrzymania kierowcy autokaru, które uniemożliwiłoby wypełnienie przez Wykonawcę postanowień umowy; Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zapewnienia transportu lub uprawnionego kierowcy umożliwiającego kontynuowanie wycieczki, o standardzie nie niższym niż podany w opisie jak na wstępie. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, kontakt z przedstawicielem Wykonawcy spoczywa wyłącznie na kierowniku grupy. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty wynikające z zaistniałej sytuacji;
• wyposażenie autokaru musi umożliwiać korzystanie z gorącej wody, herbaty, na trasie przejazdu - z barku autokarowego (wg potrzeb bezpłatnie);
• zapewniona opieka wychowawców na trasie Opatowiec – cel przyjazdu – Opatowiec;
f) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu – suma ubezpieczenia: min. NNW – 10 000 PLN, dla jednego uczestnika. Wybór firmy ubezpieczeniowej pozostaje po stronie Wykonawcy, jednakże Wykonawca zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej najpóźniej na trzy dni przed terminem wyjazdu.

2. Program obozu naukowego:
1) Zajęcia dodatkowe z robotyki i programowania w grupach max. 15- osobowych (5 godzin lekcyjnych dziennie). Celem zajęć dodatkowych ma być stworzenie możliwości dla pogłębiania zainteresowań i zdobycia nowej wiedzy w zakresie TIK oraz zainspirowanie uczestników do samodzielnej i wytrwałej pracy. Podczas zajęć dodatkowych będą realizowane treści dotyczące: nauki programowania, wykorzystania czujników robotów, tworzenie programów wykorzystujących pętle
i przełączniki, projektowanie zaawansowanych programów dla robotów, pojedynki w konstruowaniu budowli i urządzeń mechanicznych.
2) Wycieczki:
a) zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik (Wystawy i Planetarium)
b) zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta w Warszawie (Plac Zamkowy, Kolumna Zygmunta, Zamek Królewski, Bazylika Archikatedralna, Kanonia, taras widokowy (Góra Gnojna), Rynek Starego Miasta, Pomnik Syrenki, Barbakan, Mury miejskie, Pomnik Małego Powstańca, Pomnik Jana Kilińskiego).
c) zwiedzanie z przewodnikiem Krakowskiego Przedmieścia (siedziba Prezydenta RP, Uniwersytet Warszawski, Kościół
Św. Krzyża) Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Grób Nieznanego Żołnierza, Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, Pomnik Prezydenta Lecha Kaczyńskiego) Nowego Światu, Wiejskiej (Sejm i Senat RP), Alei Ujazdowskich (gmach Urzędu Rady Ministrów, Park Ujazdowski oraz Belweder z pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego) Łazienek Królewskich.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji obozu naukowego dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu uczestniczących w projekcie „TIK? TAK!” współfinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe).
Planowana maksymalna liczba uczestników (dzieci i młodzieży): 66 osób.
Przewidywany przedział wiekowy uczestników: 10 – 15 lat;

Przedmiot zamówienia

1) Termin realizacji i sposób transportu:
a) w okresie 13.05.2019 r. a 17.05.2019 r.
b) wyjazd na wycieczkę w jednym turnusie nie krótszym niż 5 dni, 4 noclegi;
c) wyjazd spod Szkoły Podstawowej w Opatowcu, ul. Nowokorczyńska 4, 28-520 Opatowiec o godz. 6:00. Powrót w godzinach 20:00/21:00 pod Szkołę Podstawową w Opatowcu, ul. Nowokorczyńska 4, 28-520 Opatowiec
d) transport autokarem sprawnym technicznie o podwyższonym standardzie (uchylne siedzenia, klimatyzacja, barek, DVD, Wi-Fi, WC) i wszelkie opłaty z tym związane, w szczególności: koszt parkingów na trasie Opatowiec – cel przyjazdu - Opatowiec oraz podczas wycieczek autokarowych, koszt paliwa, opłaty za autostrady, itp.
f) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu – suma ubezpieczenia: min. NNW – 10 000 PLN, dla jednego uczestnika. Wybór firmy ubezpieczeniowej pozostaje po stronie Wykonawcy, jednakże Wykonawca zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej najpóźniej na trzy dni przed terminem wyjazdu.
2) Warunki zakwaterowania:
a) zakwaterowanie musi odbywać się w jednym obiekcie o standardzie nie gorszym niż: schroniska młodzieżowego lub domu wycieczkowego.
b) posiada pokoje maksymalnie 8 osobowe z dostępem do pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;
c) pokoje wyposażone w łóżka pojedyncze o jednakowym standardzie;
d) obiekt nieodpłatnie musi zapewnić pościel, oddzielną dla każdego uczestnika;
e) pokoje winny być usytuowane w jednym budynku;
f) kadra w obiekcie winna być ulokowana na piętrze zajmowanym przez naszych uczestników obozu naukowego;
3) Warunki wyżywienia:
a) całodzienne wyżywienie (śniadanie w formie bufetu, obiad serwowany, podwieczorek wydawany przy obiedzie, kolacja serwowana), zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia (zgodnie z § 8 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania nadzorowania, (Dz. U. z 1997 r. nr 12, poz. 67); pierwszym świadczeniem dla grupy jest obiadokolacja pierwszego dnia turnusu, ostatnim świadczeniem jest śniadanie ostatniego dnia turnusu;
b) napoje bezpłatnie dostępne przez cały dzień (niegazowana woda mineralna);
c) obiad na trasie przejazdu do obiektu (miejsca pobytu) i w drodze powrotnej (obiad 2 dniowy: zupa, II danie + napój).
2. Program obozu naukowego:
1) Zajęcia dodatkowe z robotyki i programowania w grupach max. 15- osobowych (5 godzin lekcyjnych dziennie). Celem zajęć dodatkowych ma być stworzenie możliwości dla pogłębiania zainteresowań i zdobycia nowej wiedzy w zakresie TIK oraz zainspirowanie uczestników do samodzielnej i wytrwałej pracy. Podczas zajęć dodatkowych będą realizowane treści dotyczące: nauki programowania, wykorzystania czujników robotów, tworzenie programów wykorzystujących pętle
i przełączniki, projektowanie zaawansowanych programów dla robotów, pojedynki w konstruowaniu budowli i urządzeń mechanicznych.
2) Wycieczki:
a) zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik (Wystawy i Planetarium)
b) zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta w Warszawie (Plac Zamkowy, Kolumna Zygmunta, Zamek Królewski, Bazylika Archikatedralna, Kanonia, taras widokowy (Góra Gnojna), Rynek Starego Miasta, Pomnik Syrenki, Barbakan, Mury miejskie, Pomnik Małego Powstańca, Pomnik Jana Kilińskiego).

Kod CPV

80310000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacji młodzieży

Dodatkowe przedmioty zamówienia

63511000-4 – organizacja wycieczek

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia :

Wybór oferenta do realizacji zamówienia do 11.03.2019 roku
Termin realizacji zamówienia w okresie 13.05.2019 r. a 17.05.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada aktualne uprawnienia do wykonywania działalności, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017r poz. 2361).

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał minimum dwie usługi organizacji obozu/kolonii/zimowisk/wycieczek dla dzieci lub młodzieży dla minimum 40 osób o wartości minimum 50 000,00 zł brutto* dla każdej z usług.
Przez wartość 1 usługi Zamawiający rozumie łączną wartość wykonanej usługi w ramach 1 umowy.
* W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

Potencjał techniczny

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, iż będzie dysponował obiektem o standardzie nie gorszym niż standard schroniska młodzieżowego lub domu wycieczkowego.
Obiekt spełni następujące wymagania Zamawiającego:
• posiada pokoje maksymalnie 8 osobowe z dostępem do pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;
• pokoje wyposażone w łóżka pojedyncze o jednakowym standardzie;
• obiekt nieodpłatnie musi zapewnić pościel, oddzielną dla każdego uczestnika;
• pokoje winny być usytuowane w jednym budynku;
• kadra w obiekcie winna być ulokowana na piętrze zajmowanym przez naszych uczestników obozu naukowego;
• pokoje winny być wyposażone w miejsca na bagaże każdego uczestnika wycieczki;
• pokoje winny posiadać Wi-Fi - bez dodatkowych opłat;
• obiekt nie może być domkiem campingowym ani kwaterą prywatną;
• obiekt musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom obcym na jego teren, z monitoringiem i recepcją 24h;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. spełniającym wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z 2017r., poz.2004 t.j.) na kwotę nie mniejszą niż równowartość 28 000,00 euro.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapisami w SIWZ

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapisami w SIWZ

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
13.1 Kryteria oceny ofert:
1) cena – 60%,
2) dodatkowe atrakcje – 40%.
13.2 Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami:
przy kryterium cena: C = (Cn / Co) x 60 pkt, gdzie:
C – przyznane punkty w kryterium cena;
Cn – najniższa łączna cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – łączna cena oferty ocenianej (brutto).
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

przy kryterium dodatkowe atrakcje (D):
Dodatkowe atrakcje Możliwa do uzyskania liczba pkt
1. Udział w laboratoriach dla uczniów klasy VII i VIII w Centrum Nauki Kopernik (34 osoby) TAK: Wszyscy uczniowie uczestniczą w laboratorium robotycznym – 20 pkt;
TAK: Uczniowie uczestniczą w różnych laboratoriach – 10 pkt
NIE (brak laboratorium) – 0 pkt
2. Niewidzialna wystawa (66 osób) TAK – 10 pkt; NIE – 0 pkt
3. Park Wodny „Warszawianka” - 2,5 godz. (66 osób) TAK – 10 pkt; NIE – 0 pkt
Liczba punktów w tym kryterium będzie liczona poprzez zsumowanie wszystkich składowych.
Przez wpisanie „NIE” przez Wykonawcę lub pozostawienie pustego miejsca w formularzu oferty, oferta otrzyma 0 punktów za odpowiadające mu kryterium.
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert: S = C + D, gdzie:
S – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert;
Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
13.3 W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli będzie to konieczne.
13.4 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

Wykluczenia

1) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt 6.1 ppkt 1), pkt 6.2 lit. A. i pkt 6.3 SIWZ oraz oświadczenie wymienione w pkt 6.1 ppkt 2) składa każdy z Wykonawców oddzielnie;
2) Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6.2 lit. B-D, formularz oferty oraz mapka potwierdzająca odległość z miejsca zakwaterowania do miejsca realizacji zajęć dodatkowych są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Poza dokumentami wymienionymi w ppkt 1) i 2) SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa;
4) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6.5 Oświadczenia wskazane w pkt 6.1 SIWZ składane są wraz z ofertą. Dokument określony w pkt 6.3 SIWZ składany jest przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 6.2 SIWZ wymagane będą tylko od Wykonawcy, którego oferta będzie oceniona jako najkorzystniejsza.
6.6 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA OPATOWIEC

Adres

Rynek 3

28-520 Opatowiec

świętokrzyskie , kazimierski

Numer telefonu

413518052

Fax

413518034

NIP

6050050552

Tytuł projektu

TIK? TAK!

Numer projektu

RPSW.08.03.03-26-0052/17-00

Załączone pliki
ogloszenie _bazaoboz.pdfOgłoszenie -baza konkurencyjności (ogloszenie _bazaoboz.pdf - 274.954 KB)
Data publikacji: 2019-02-25 12:40:49 Redaktor: Bartosz Jasiński
SIWZ_oboz.pdfSIWZ (SIWZ_oboz.pdf - 881.571 KB)
Data publikacji: 2019-02-25 12:41:16 Redaktor: Bartosz Jasiński
zal_1_oboz.pdfZałącznik nr 1 do SIWZ (zal_1_oboz.pdf - 459.078 KB)
Data publikacji: 2019-02-25 12:41:52 Redaktor: Bartosz Jasiński
zal_2_oboz.docxZałącznik nr 2 do SIWZ (zal_2_oboz.docx - 102.419 KB)
Data publikacji: 2019-02-25 12:42:13 Redaktor: Bartosz Jasiński
zal_3oboz.docZałącznik nr 3 do SIWZ (zal_3oboz.doc - 212.48 KB)
Data publikacji: 2019-02-25 12:42:35 Redaktor: Bartosz Jasiński
zal_4oboz.docZałącznik nr 4 do SIWZ (zal_4oboz.doc - 210.432 KB)
Data publikacji: 2019-02-25 12:42:59 Redaktor: Bartosz Jasiński
zal_5oboz.docZałącznik nr 5 do SIWZ (zal_5oboz.doc - 219.136 KB)
Data publikacji: 2019-02-25 12:43:23 Redaktor: Bartosz Jasiński
zal_6oboz.docZałącznik nr 6 do SIWZ (zal_6oboz.doc - 229.376 KB)
Data publikacji: 2019-02-25 12:44:04 Redaktor: Bartosz Jasiński
zal_7oboz.docZałącznik nr 7 do SIWZ (zal_7oboz.doc - 211.968 KB)
Data publikacji: 2019-02-25 12:44:41 Redaktor: Bartosz Jasiński
zal_8oboz.docZałącznik nr 8 do SIWZ (zal_8oboz.doc - 217.6 KB)
Data publikacji: 2019-02-25 12:46:00 Redaktor: Bartosz Jasiński

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 205
Wprowadził do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2019-02-25 12:40:03
Opublikował: Bartosz Jasiński, data publikacji: 2019-02-25 12:46:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu