Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Opatowiec

Adres:
ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec

Kontakt:
tel. 41 35 18 052, fax. 41 35 18 034
E-mail:gmina@opatowiec.pl
Strona www: www.opatowiec.pl

Numer ID: 140

Data publikacji:
2018-03-06 10:23:34

Przedmiot: „Remont drogi gminnej Kocina do pól nr 1 nr 357054 T, dz. nr 832/1 od km 0+000 do km 0+550, celem zabezpieczenia dna skarp i wąwozu”

Treść przetargu:

Początek formularzaOgłoszenie nr 527022-N-2018 z dnia 2018-03-06 r.

Gmina Opatowiec: „Remont drogi gminnej Kocina do pól nr 1 nr 357054 T, dz. nr 832/1 od km 0+000 do km 0+550, celem zabezpieczenia dna skarp i wąwozu”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatowiec, krajowy numer identyfikacyjny 29101052400000, ul. Rynek  3 , 28520   Opatowiec, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 35 18 052, e-mail informatyk@opatowiec.pl, faks 41 35 18 034.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.gminy.com.pl/opatowiec/przetargi.php
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.gminy.com.pl/opatowiec/przetargi.php


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.gminy.com.pl/opatowiec/przetargi.php


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Gmina Opatowiec ul. Rynek 3 28-520 Opatowiec


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remont drogi gminnej Kocina do pól nr 1 nr 357054 T, dz. nr 832/1 od km 0+000 do km 0+550, celem zabezpieczenia dna skarp i wąwozu”
Numer referencyjny: 271.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Remont drogi gminnej Kocina do pól nr 1 nr 357054 T, dz. nr 832/1 od km 0+000 do km 0+550, celem zabezpieczenia dna skarp i wąwozu”. Zakres realizowanej inwestycji obejmuje: I. Roboty ziemne i przygotowawcze: 1) Mechaniczna ścinka poboczy śr. gr 30 cm, szerokość 0,5 m z wywozem urobku do 3 km 550x2x0,5m II. Zjazdy do posesji i na pola 1) Utwardzenie zjazdów w granicach pasa drogowego materiałem kamiennym 0-31,5 mm, gr.10 cm.(5mx0,5m)x8 szt.;(5mx2m)x 1 szt. III. Elementy odwodnieniowe 1) Ułożenie ścieku przy krawędzi jezdni z korytek prefabrykowanych trapezowych 50x50x20cm na ławie betonowej C12/15 gr.15 cm km 0+000 – 0+500 SP 2) Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur żelbetowych o średnicy Ø 40 cm na ławie z kruszywa gr.15 cm. 6m. IV. Podbudowa 1) Koryto gł. 25 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na całej szerokości jezdni przy użyciu koparki podsiębiernej, ziemia na uzupełnienie poboczy oraz przestrzeni za ażurami nadmiar ziemi z odwozem samochodami na odległość do 1 km. Od km 0+500 do km 0+550, 50,0x3,7 mb. 2) Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubości 25 cm po zagęszczeniu. Od km 0+000 do km 0+500 , 500 mbx3,2 m Od km 0+500 do km 0+550, 50,0x3,7 mb rozjazd z dr. powiatową 15,5 mb 3) Podbudowa z kruszywa łamanego 0- 31,5 warstwa górna o grubości 15 cm po zagęszczeniu. Od km 0+000 do km 0+500 , 500 mbx3,2 m Od km 0+500 do km 0+550- 50,0x3,7 mb rozjazd z dr. powiatową 15,5 m2 V. Nawierzchnia 1) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, ruch KR-1,ciąg główny: 1650m2 + skrzyżowania 15,5 m² VI. Roboty wykończeniowe – pobocza 1) Umocnienie skarpy płytami ażurowymi 60x40x10 typ „krata” na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. 2) Umocnienie poboczy materiałem kamiennym 0-31,5 mm, gr 10 cm, szer. 0,2m i szer. O,5 m. ; od km 0+000 do km 0+550 SL szer.0,2 m od km 0+500 do km 0+550 SP szer.0,5 m 3) Powierzchniowe podwójne utrwalanie nawierzchni drogowych (na poboczach) emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego frakcji 5-8. 0+000 do km 0+550 SL szer.0,2 m 0+500 do km 0+550 SP szer.0,5 m

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233200-1

45233000-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-07-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: dwie roboty budowlane każda związana z budową lub przebudową lub rozbudową dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej lub remontem dróg gdzie w ramach remontu dokonano wymiany nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Wymagana wartości każdej z dwóch wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum – 150 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej oraz •minimum 2 osobami zatrudnionymi przez cały okres realizacji inwestycji w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę, którzy bezpośrednio będą związani z wykonywanymi robotami drogowymi (pracownicy fizyczni oraz operatorzy używanego sprzętu) Do oferty w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na potwierdzenie następujące dokumenty; a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; 9.4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani n

Załączone pliki
SIWZ_5.2018_Kocina_do_pol_nr_1_wawoz.docSIWZ (SIWZ_5.2018_Kocina_do_pol_nr_1_wawoz.doc - 239.104 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 10:25:17 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik__nr_1_formularz_oferty.docFormularz ofertowy (Zalacznik__nr_1_formularz_oferty.doc - 81.92 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 10:26:03 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik__nr_2_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie.docxOświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zalacznik__nr_2_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowanie.docx - 19.734 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 10:26:48 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik__nr_3_oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docxOświadczenie wykonawcy o wykluczeniu (Zalacznik__nr_3_oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx - 21.531 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 10:27:18 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik__nr_4_grupa_kapitalowa.docOświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Zalacznik__nr_4_grupa_kapitalowa.doc - 34.304 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 10:27:46 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik__nr_5_wykaz_osob.docWykaz osób (Zalacznik__nr_5_wykaz_osob.doc - 81.408 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 10:28:07 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik__nr_6_wzor_umowy.docWzór umowy (Zalacznik__nr_6_wzor_umowy.doc - 186.368 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 10:28:53 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik__nr_7_wykaz_robot.docWykaz robót budowlanych (Zalacznik__nr_7_wykaz_robot.doc - 81.408 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 10:29:26 Redaktor: Bartosz Jasiński
zal_nr_8_STWIOR_271_5_2018.zipSTWiOR (zal_nr_8_STWIOR_271_5_2018.zip - 2064.378 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 10:30:11 Redaktor: Bartosz Jasiński
zal_9_dokumentacja_techniczna_271_5-2018.zipDokumentacja projektowa, przedmiar robót (zal_9_dokumentacja_techniczna_271_5-2018.zip - 1159.456 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 10:32:21 Redaktor: Bartosz Jasiński
Zalacznik__nr_10_istotne_postawnowienia.docIstotne postanowienia umowy o podwykonastwo (Zalacznik__nr_10_istotne_postawnowienia.doc - 74.752 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 10:32:56 Redaktor: Bartosz Jasiński
Ogloszenie_nr_527022.docxOgłoszenie o zamówieniu (Ogloszenie_nr_527022.docx - 26.517 KB)
Data publikacji: 2018-03-06 10:44:12 Redaktor: Bartosz Jasiński
informacja_z_otwarcia_ofert_271_5_2018.pdfinformacja z otwarcia ofert 271.5.2018 (informacja_z_otwarcia_ofert_271_5_2018.pdf - 301.602 KB)
Data publikacji: 2018-03-21 14:23:34 Redaktor: Radosław Fitek

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 946
Wprowadził do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2018-03-06 10:23:34
Opublikował: Bartosz Jasiński, data publikacji: 2018-03-06 10:47:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu