Deklaracja dostępności

Wersja do druku

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Opatowiec.
Data publikacji strony internetowej: 2015-12-21.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-12-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. Brak części opisu grafik.
2. Brak napisów do filmów.
3. Częściowo należy poprawić kolorystyke (css).
4. Część dokumentów nie jest przeszukiwalna.
5. Brak fokusu na elementach menu w wysokim kontraście.

Powody wyłączenia:
1. filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
2. Istnieje pełna możliwość kontaktu telefonicznego lub poprzez email z działem IT lub działami merytorycznymi w celu zapoznania się z treściami przedstawionymi na stronie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz:
- przycisk TAB zaznacza kolejny element,
- przycisk ENTER przenosi nas do linkowanej treści,
- niektórych przypadkach możesz użyć strzałek, by zaznaczyć poprzedni/ następny element

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Bartosz Jasiński, informatyk@opatowiec.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 35 18 052. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi można też składać na adres ogólny Urzędu Miastu i Gminy Opatowiec  gmina@opatowiec.pl .

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
Opis dostępności architektonicznej:
Urząd Miasta i Gminy Opatowiec ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec.

Na teren budynku prowadzą 2 wejścia:
1. Wejście główne (schody) wraz z wykonaną rampą dla osób niepełnosprawnych.
2. Wejście tylne z parkingu Urzędu.

Biuro obsługi dla beneficjentów znajduje się na prawo od wejścia głównego.

Biuro jest zabezpieczone strefami dostępu ale osoba na wózku inwalidzkim jest w stanie przejechać przez drzwi wejściowe do stref (otwierane drzwi)

Budynek 3 kondygnacyjny bez  windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i jest odpowiednio oznaczona. W toalecie brak system przywoławczego. Toaleta została przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w biurze obsługi interesantów w Urzędzie (np. w chwili przybycia do biura Urzędu). Wejście do pomieszczeń budynku z psem asystującym będzie możliwe po wcześniejszym określeniu ilości interesantów znajdujących się w budynku.

W Urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.                  

Do końca 2025 roku Urząd planuje zwiększyć dostępność strony.

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 237

Wprowadził(a) do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2023-03-20 09:52:08
Opublikował(a): Bartosz Jasiński, data publikacji: 2023-03-20 09:52:59
Ostatnia zmiana: Bartosz Jasiński, data: 2023-03-20 09:52:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony