Obwieszczenie dot. „Nadbudowa i przebudowa budynku położonego na działce 127 w miejscowości Senisławice”

Wersja do druku

 BIG.2.6733.01.2021                                                                                                                      Opatowiec dn. 30.11.2021r.

 

                                        

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zawiadamia się zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 roku poz. 741), że w dniu 30.11.2021 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. .

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art.10 KPA w terminie 14 dni  od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia Strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie pokój nr 4 z aktami sprawy oraz składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski oraz wypowiedzi co do zebranych materiałów.

Treść niniejszego obwieszczenia została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Opatowiec, wywieszona na tablicach ogłoszeń w UMiG Opatowiec oraz na tablicy ogłoszeń  w miejscowości Senisławice.

Obwieszczenie „Nadbudowa i przebudowa budynku położonego na działce 127 w miejscowości Senisławice”

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 520

Wprowadził(a) do systemu: Bartosz Jasiński, data: 2021-11-30 10:40:01
Opublikował(a): Bartosz Jasiński, data publikacji: 2021-11-30 10:40:43
Ostatnia zmiana: Bartosz Jasiński, data: 2021-11-30 10:40:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony