Niepublikowane w BIP

Wersja do druku

Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek zainteresowanego (za wyjątkiem informacji prawnie chronionych o których mowa poniżej).

       Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

       Udostępnienie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

       Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

       Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na poszechnie używany nośnik informacji.

       Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

       Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia (wydruk, ksero dokumentacji, przeniesienie danych na dyskietkę, płytę CD) lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku (przygotowanie infomacji w formie elektronicznej), podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

       Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

Kiedy dostęp do informacji publicznej jest ograniczony ?

Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:

- informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej),

- informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej),

- tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,

- ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:
  1. ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizyczych pełniących
      funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji,
      w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,
  2. osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywtaności.


Załączone pliki
wniosek-inf-publ.pdfWniosek o udostępnienie informacji publicznej (wniosek-inf-publ.pdf - 63.284 KB)
Data publikacji: 2007-05-25 10:19:47 Redaktor: Winicjusz Włosowicz

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6245

Wprowadził(a) do systemu: Winicjusz Włosowicz, data: 2007-05-25 09:59:09
Opublikował(a): Winicjusz Włosowicz, data publikacji: 2007-05-25 09:59:47
Ostatnia zmiana: Bartosz Jasiński, data: 2019-01-16 10:19:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony