Ponowne wykorzystanie informacji

Wersja do druku

Zasady udostpniania informacji publicznych bdcych w posiadaniu Gminy Gnojno w celu ich ponownego wykorzystania

I. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych ni jej pierwotny publiczny cel, dla ktrego informacja zostaa wytworzona.

II. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja:

1) udostpniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gnojno (http://www.bip.gminy.com.pl/gnojno/);

2) zamieszczona w gminnym serwisie internetowym (http://gnojno.gminy.com.pl);

3) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (wzr wniosku w zaczniku).

III. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

1) Jeeli dla danej informacji publicznej udostpnionej przez Gmin Gnojno nie zostay okrelone inne warunki ponownego wykorzystania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej wykorzystujce te informacje w celu ich ponownego wykorzystania s zobowizane do:

a) poinformowania o rdle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,

b) udostpniania innym uytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

c) informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

2) Dla informacji publicznych udostpnianych na wniosek Urzd Gminy w Gnojnie okrela ewentualne warunki udostpniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania odrbnie dla kadego wniosku i przekazuje je Wnioskodawcy.

3) W przypadku nietypowego wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego podmiot zobowizany moe naoy opat. Wysoko tej opaty nie moe przekroczy sumy kosztw poniesionych bezporednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w okrelony sposb i w okrelonej formie.

4) Wnioskodawcy przysuguje prawo wniesienia odwoania od decyzji o odmowie wyraenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokoci opaty za ponowne wykorzystanie w trybie okrelonym w tej decyzji.

5) Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nastpuje na wasn odpowiedzialno Wnioskodawcy. Urzd Gminy w Gnojnie nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualn szkod wynikajc z ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przez Wnioskodawc lub innych uytkownikw zastrzegajc, e niektre z ponownie wykorzystywanych informacji przetworzonych przez osoby trzecie mog by nieaktualne lub zawiera bdy.

IV. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 352).

Zaczniki:

- wzr wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Statystyki biecej stronyWywietle: 1433

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2016-09-19 13:31:26
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2016-09-19 14:13:03
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2019-05-09 13:34:46
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony