Ogoszenie o naborze - kierownik w wietlicy rodowiskowej

Wersja do druku

logo_pr.jpg

Gnojno, 14 wrzenia 2021 r.

KIEROWNIK GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOECZNEJ W GNOJNIE

ZAPRASZA DO SKADANIA OFERT NA STANOWISKO KIEROWNIKA W WIETLICY
RODOWISKOWEJ – „KUNIA SZTUKI I NAUKI” WRAZ Z FILIAMI NA TERENIE GMINY GNOJNO 

 

1.  Wymagania:

 • wyksztacenie wysze na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, ktrego program obejmuje resocjalizacj, prac socjaln, pedagogik opiekuczo-wychowawcz lub na dowolnym kierunku, uzupenione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuczo-wychowawczej,
 • nie jest i nie bya pozbawiona wadzy rodzicielskiej oraz wadza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypenia obowizek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowizek w stosunku do niej wynika z tytuy egzekucyjnego,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sdu za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe.

2.   Wymagane dokumenty:

 • yciorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie wiadectw pracy,
 • kserokopie dokumentw potwierdzajcych posiadane wyksztacenie, kwalifikacje, uprawnienia,
 • kserokopie zawiadcze o ukoczonych kursach, szkoleniach,
 • inne dokumenty potwierdzajce wiedz, umiejtnoci i kwalifikacje.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny by opatrzone klauzul:

Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych)

3.   Zakres pracy:

Informacja o warunkach zatrudnienia: umowa o prac w wymiarze 1/2 etatu, od 15:00  do 19:00 w dni robocze.

Do zada kierownika naley:

 • opracowanie regulaminu wietlicy,
 • opracowanie zakresw czynnoci i obowizkw podlegym pracownikom,
 • systematyczne wizytacje zaj grupowych i indywidualnych zgodnie z potrzebami i harmonogramem oraz ocena realizacji zada,
 • prowadzenie nadzoru nad warunkami sanitarnymi, przeciwpoarowymi, BHP oraz nad bezpieczestwem podopiecznych i pracownikw,
 • odpowiedzialno za powierzony majtek,
 • dbanie o prawidowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji wietlicy,
 • dbanie o zachowanie tajemnicy subowej i zawodowej w sprawach dotyczcych dzieci znajdujcych si w placwce oraz ich rodzin,
 • dbanie o przestrzeganie przepisw dotyczcych ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy opiekuczo-wychowawczej:
  - z grup dzieci oraz prac indywidualn z dzieckiem,
  - z rodzicami lub opiekunami prawnymi
 • wsppraca z innymi osobami i instytucjami wspierajcymi rodzin w wychowywaniu, w zalenoci od potrzeb dziecka.

4.   Miejsce wykonywania pracy:

      Gnojno, Balice, Jarzbki, Raczyce.

5.   Forma i termin skadania ofert:

Wymagane dokumenty naley zoy w siedzibie Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie (Gnojno 145, 28-114 Gnojno, pok. 23)  w zamknitej kopercie z dopiskiem „Nabr na stanowisko kierownika w wietlicy rodowiskowej” w terminie do dnia 30.09.2021 roku do godziny 15:30 (decyduje data wpywu do GOPS).

Dokumenty, ktre wpyn po wyej okrelonym terminie nie bd rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru bdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej.

Wane: Wymagane zawiadczenie o niekaralnoci z Krajowego Rejestru Karnego naley dostarczy przed podpisaniem umowy o prac.

 
 p.o. Kierownika
Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie
 

 
Renata Bochnacka

 

Statystyki biecej stronyWywietle: 48

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2021-09-09 13:33:25
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2021-09-14 09:46:17
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2021-09-14 09:46:17
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony