Ogoszenie o naborze - wychowawca w wietlicy rodowiskowej

Wersja do druku

logo_pr.jpg

Gnojno, 14 wrzenia 2021 r.

KIEROWNIK GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOECZNEJ W GNOJNIE

ZAPRASZA DO SKADANIA OFERT NA STANOWISKO WYCHOWAWCY W WIETLICY
RODOWISKOWEJ – „KUNIA SZTUKI I NAUKI” WRAZ Z FILIAMI NA TERENIE GMINY GNOJNO 

Liczba osb do zatrudnienia - 3

1.  Wymagania:

2.   Wymagane dokumenty:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny by opatrzone klauzul:

Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych)

3.   Zakres pracy:

Informacja o warunkach zatrudnienia: umowa o prac w wymiarze 1/2 etatu, od 15:00  do 19:00 w dni robocze.

Wychowawca:

4.   Miejsce wykonywania pracy:

5.   Forma i termin skadania ofert:

Wymagane dokumenty naley zoy w siedzibie Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie (Gnojno 145, 28-114 Gnojno, pok. 23)  w zamknitej kopercie z dopiskiem „Nabr na stanowisko wychowawcy w wietlicy rodowiskowej” w terminie do dnia 30.09.2021 roku do godziny 15:30 (decyduje data wpywu do GOPS).

Dokumenty, ktre wpyn po wyej okrelonym terminie nie bd rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru bdzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej.

Wane: Wymagane zawiadczenie o niekaralnoci z Krajowego Rejestru Karnego naley dostarczy przed podpisaniem umowy o prac.

 
 p.o. Kierownika
Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Gnojnie
 

 
Renata Bochnacka

Statystyki biecej stronyWywietle: 41

Wprowadzi(a) do systemu: Piotr Bbas, data: 2021-09-09 13:34:28
Opublikowa(a): Piotr Bbas, data publikacji: 2021-09-14 09:46:33
Ostatnia zmiana: Piotr Bbas, data: 2021-09-14 09:46:33
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje tej strony