Wersja do druku

Opublikowano: 2018-09-28 12:18:47

Ogoszenie o wyniku postpowania

Przedmiot przetargu:
Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej poniej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. ”Dostawa oleju opaowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018/2019 do Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie”

Wynik postepowania:

 

Znak:SPG.271.1.2018                                                                                              Gnojno 28.09.2018r.

 

 

                                               Uczestnicy postpowania o udzielenie zamwienia publicznego   

na wykonanie zadania pod nazw: ”Dostawa oleju opaowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018/2019 do Szkoy Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Gnojnie”

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuj, e w dniu 28.09.2018 r. zostao rozstrzygnite postpowanie o udzielenie zamwienia publicznego przeprowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie zadania pn. ”Dostawa oleju opaowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018/2019 do Szkoy Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Gnojnie”

            W wyniku dokonanej oceny ofert, wybrana zostaa oferta Wykonawcy: Quest spka cywilna, Robert Bartos, Stanisaw Bartos, ul. Czarnowska 62, 26-065 Piekoszw cen  brutto za      1 litr 3,31 z.

 

Uzasadnienie wyboru

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy Prawo Zamwie Publicznych oraz zgodnie ze Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia Rozdzia  XIII  w celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy przyj  2  kryteria oceny ofert – cena brutto – 60%, termin patnoci faktury – 40%.

Wybrany Wykonawca zoy dokumenty potwierdzajce spenianie warunkw udziau   w postpowaniu, ktre zostay okrelone w SIWZ Rozdziale V, VI oraz X.  Warto punktowa oferty – 100  pkt.

Dodatkowo Zamawiajcy podaje informacj dotyczc zoonych ofert wraz z punktacj przyznan    ofertom w poszczeglnych kryteriach.

W postpowaniu zoono siedem ofert.

Zestawianie zoonych ofert  wraz z punktacj przyznan ofertom: 

Numer oferty

Wykonawca

Liczba punktw

w kryterium

czna punktacja

Cena

brutto

Termin patnoci faktury

 

1.

 

PETROJET Sp. z o. o.

Kieszek 52

26-670 Pionki

59,11

40,00

99,11

 

 

2.

Petrobos Sp. z o. o.

ul. Zagnaska 27,

25-528 Kielce

 

 

59,82

40,00

 

99,82

 

3.

Firma Handlowa

WITOSPOL Wierzchosawice

Jzef Szwiec

33-150 Wola Rzdziska 487d

 

57,23

40,00

97,23

    4.

Quest spka cywilna

Robert Bartos,

Stanisaw Bartos

ul. Czarnowska 62

26-065 Piekoszw

 

60,00

40,00

100,00

5.

STACJA PALIW „ANGIELSCY” Sp.j. Magorzata Angielska-lusarska, Wodzimierz Angielski, Mirosaw Angielski ladkw May , 26-020 Chmielnik

58,24

40,00

98,24

6.

 

ARON Sp. z o.o.

ul. Chorzowska 22

25-852 Kielce

58,76

40,00

98,76

7.

 

Konkret Sp. z o.o.

ul. Mariaskiego 36

26-600 Radom

58,76

40,00

98,76

                         

Dziaajc na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy Zamawiajcy informuje, e zawarcie umowy z wyonionym Wykonawc moliwe bdzie w terminie nie krtszym ni 5 dni od dnia przesania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.      

           Z powaaniem

                      Dyrektor Szkoy

             Anna Kaczmarek Pniewska

 

 

 

 

 




Powrt

Statystyki biecego przetarguWywietle: 244
Wprowadzi do systemu: Boena Wawszczyk, data: 2018-09-04 10:14:40
Opublikowa: Boena Wawszczyk, data publikacji: 2018-09-04 11:16:28
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje przetargu