Wersja do druku

Opublikowano: 2019-04-04 15:18:37

Ogoszenie o wyniku postpowania

Przedmiot przetargu:
Gmina Gnojno ogasza przetarg nieograniczony o wartoci szacunkowej rwniej lub przekraczajcej kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Dostawa z montaem urzdze i instalacji fotowoltaicznych oraz paneli sonecznych na terenie Gminy Gnojno”

Wynik postepowania:

 

 Gnojno, dnia 04.04.2019 r.

 

 

Znak sprawy: IN.I.271.5.2018

 

wg rozdzielnika

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH


       Gmina Gnojno, Gnojno 145, 28-114 Gnojno, zwany dalej Zamawiajcym informuje, e w dniu 11.01.2019 r. o godz. 10:15 odbyo si otwarcie ofert postpowania o zamwienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Dostawa z montaem urzdze i instalacji fotowoltaicznych oraz paneli sonecznych na terenie Gminy Gnojno, nr sprawy:

IN.I.271.5.2018.

      

W postpowaniu wpyna 1 oferta.

Po dokonaniu otwarcia Zamawiajcy przystpi do badania i oceny ofert, ktre zakoczono
w dniu
04.04 .2019 r. o godz. 12:00.

 

Wypeniajc zobowizania wynikajce z postanowie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwie publicznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986. - dalej ustawy) Zamawiajcy informuje, e
w przedmiotowym postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego ofert wan z najwysz liczb uzyskanych punktw zoy Wykonawca:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilo punktw za cen brutto

Ilo punktw za

wyduony okres udzielonej gwarancji jakoci   

Ilo punktw cznie

1

SOLTEC S.C.

ul. Wlczyska 133

01-919 Warszawa

60

0

60

 

 

      Wjt

Zbigniew Janik

 

Wyk. w 4 egz.                                                                                                         

  1. Egz. 1 Wykonawcy

  2. Egz. 2 strona internetowa

  3. Egz. 3 Tablica ogosze

  4. Egz. 4 a/a
Powrt

Statystyki biecego przetarguWywietle: 610
Wprowadzi do systemu: Boena Wawszczyk, data: 2018-12-06 11:37:43
Opublikowa: Boena Wawszczyk, data publikacji: 2018-12-06 14:34:47
Rejestr zmian biecej strony
Archiwalne wersje przetargu