INFORMACJA

2012-01-17 12:38:12 Informacje

Rejestr dziaalnoci regulowanej w zakresie odbierania odpadw komunalnych

Wjt Gminy Gnojno informuje, e w dniu 1 stycznia 2012 r. weszy w ycie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach, w ramach ktrych przedsibiorca zamierzajcy  na terenie Gminy Gnojno prowadzi dziaalno w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci, jest zobowizany do uzyskania wpisu do rejestru dziaalnoci regulowanej, prowadzonego przez Wjta Gminy Gnojno. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze  dokonuje si na pisemny wniosek przedsibiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawiera:    
- firm, oznaczenie siedziby i adres albo imi, nazwisko i adres przedsibiorcy,           
- numer identyfikacji podatkowej NIP,           
- numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsibiorca taki numer posiada,     
- okrelenie rodzaju odbieranych odpadw komunalnych.      

Do wniosku  o wpis do rejestru dziaalnoci regulowanej docza si:

1)    dowd uiszczenia opaty skarbowej  w wysokoci 50 z, okrelonej na podstawie zacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. ze zm.). Opata ta nie dotyczy przedsibiorcw, ktrzy z dniem wejcia w ycie  ustawy (01.01.2012 r.) posiadaj zezwolenie na odbieranie odpadw komunalnych (art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach oraz niektrych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897);

2) owiadczenie o spenieniu  warunkw wymaganych do wykonywania dziaalnoci w   zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci o nastpujcej treci:

 

„Owiadczam, e:   

1.    Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru dziaalnoci regulowanej w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci s kompletne i zgodne z prawd.

2.   Znane mi s i speniam warunki  wykonywania dziaalnoci w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci, okrelone w ustawie z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)”.

 

Powysze owiadczenie powinno zawiera take:  

1) firm, oznaczenie siedziby i adres albo imi, nazwisko i adres przedsibiorcy,         

2) oznaczenie miejsca i dat zoenia owiadczenia,

3) podpis przedsibiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsibiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz penionej funkcji.

 

Wpis jest dokonany z chwil zamieszczenia danych w rejestrze.  

Przedsibiorcy odbierajcy odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci, ktrzy w dniu wejcia w ycie omawianej ustawy (01.01.2012 r.)  posiadaj zezwolenie  na odbieranie odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci mog wykonywa dziaalno w zakresie  odbierania i zagospodarowywania odpadw  komunalnych bez wpisu  do rejestru dziaalnoci regulowanej w okresie 12 miesicy od dnia wejcia w ycie  powyszej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach oraz niektrych innych ustaw - Dz. U. Nr 152, poz. 897).       

Podmiot odbierajcy odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci jest obowizany do spenienia nastpujcych wymaga:

1.    Posiadania wyposaenia umoliwiajcego odbieranie odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego.

2.    Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdw i urzdze do odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci.

3.    Spenienia wymaga technicznych dotyczcych wyposaenia pojazdw do odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci.

4.    Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposaenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierajcy odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci jest obowizany do:

1.    Przekazywania odebranych od wacicieli nieruchomoci selektywnie zebranych odpadw komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadw, zgodnie z hierarchi postpowania z odpadami, o ktrej mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

2.    Przekazywania odebranych od wacicieli nieruchomoci zmieszanych odpadw komunalnych, odpadw zielonych oraz pozostaoci z sortowania odpadw komunalnych przeznaczonych do skadowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadw komunalnych.

 

Zaczniki do pobrania:

- druk wniosku o wpis do dziaalnoci regulowanej w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci

- druk owiadczenia o spenianiu warunkw wymaganych do wykonywania dziaalnoci   w zakresie odbierania odpadw komunalnych  od wacicieli nieruchomoci

Zobacz rwnie: