Konkurs na stanowisko dyrektora szkoy podstawowej

2019-06-25 14:25:31 Ogoszenia o naborze

Wjt Gminy Gnojno ogasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie

I.       Organ prowadzcy szko:

Gmina Gnojno, Gnojno 145, 28-114 Gnojno.

II.      Nazwa i adres szkoy, ktrej dotyczy konkurs:

Szkoa Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gnojnie, Gnojno 148, 28-114 Gnojno.

III.    Wymagania wobec kandydatw:

Do konkursu moe przystpi osoba, ktra spenia wymagania okrelone w 1, 2, 6 oraz 12 rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymaga, jakim powinna odpowiada osoba zajmujca stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoy podstawowej, publicznej szkoy ponadpodstawowej oraz publicznej placwce (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597).

IV.    Wymagane dokumenty:

Zgodnie z 1 ust. 2 pkt 4 rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko publicznego przedszkola, publicznej szkoy podstawowej, publicznej szkoy ponadpodstawowej lub publicznej placwki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1587), oferty osb przystpujcych do konkursu musz zawiera:

a)  uzasadnienie przystpienia do konkursu oraz koncepcj funkcjonowania i rozwoju Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie,

b) yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajcy w szczeglnoci informacj o:

- stau pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stau pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stau pracy, w tym stau pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie bdcej nauczycielem,

c)  owiadczenie zawierajce nastpujce dane osobowe kandydata:

- imi (imiona) i nazwisko,

- dat i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d)  powiadczone przez kandydata za zgodno z oryginaem kopie dokumentw potwierdzajcych posiadanie wymaganego stau pracy, o ktrym mowa w lit. b: wiadectw pracy, zawiadcze o zatrudnieniu lub innych dokumentw potwierdzajcych okres zatrudnienia,

e)  powiadczone przez kandydata za zgodno z oryginaem kopie dokumentw potwierdzajcych posiadanie wymaganego wyksztacenia, w tym dyplomu ukoczenia studiw wyszych lub wiadectwa ukoczenia studiw podyplomowych z zakresu zarzdzania albo wiadectwa ukoczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarzdzania owiat,

f)  powiadczon przez kandydata za zgodno z oryginaem kopi dokumentu potwierdzajcego znajomo jzyka polskiego, o ktrym mowa w ustawie z dnia 7 padziernika 1999 r. o jzyku polskim (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 931 ze zm.) z 2017 r., – w przypadku cudzoziemca,

g)  powiadczon przez kandydata za zgodno z oryginaem kopi zawiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h)  owiadczenie, e przeciwko kandydatowi nie toczy si postpowanie o przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub postpowanie dyscyplinarne,

i)   owiadczenie, e kandydat nie by skazany prawomocnym wyrokiem za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe,

j)   owiadczenie, e kandydat nie by karany zakazem penienia funkcji zwizanych z dysponowaniem rodkami publicznymi, o ktrym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansw publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1458 ze zm.),

k)  owiadczenie o dopenieniu obowizku, o ktrym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 padziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organw bezpieczestwa pastwa z lat 1944-1990 oraz treci tych dokumentw (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 430, ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoy urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l)   powiadczon przez kandydata za zgodno z oryginaem kopi aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

m) powiadczon przez kandydata za zgodno z oryginaem kopi karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n)  owiadczenie, e kandydat nie by prawomocnie karany kar dyscyplinarn, o ktrej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyszym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

o)  owiadczenie, e kandydat ma pen zdolno do czynnoci prawnych i korzysta z peni praw publicznych,

p)  owiadczenie, e kandydat wyraa zgod na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustaw z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie.

V.      Wszystkie dokumenty sporzdzone przez kandydata winny by opatrzone dat i wasnorcznie podpisane oraz kada strona parafowana.

Na danie komisji konkursowej, kandydaci obowizani s przedoy oryginay dokumentw, ktrych kopie zawiera oferta. Jeeli na skadanych dokumentach widniej rne nazwiska, naley doczy stosowne dokumenty potwierdzajce ich zmiany.

VI.    Oferty zawierajce komplet wymaganych dokumentw naley skada w zamknitych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gnojnie”, w terminie do dnia 11 lipca 2019 r.

1) bezporednio w sekretariacie Urzdu Gminy w Gnojnie, Gnojno 145, 28-114 Gnojno w godzinach urzdowania, albo

2) przesa poczt na adres: Urzd Gminy w Gnojnie, Gnojno 145, 28-114 Gnojno.

W przypadku przesania oferty listem poleconym liczy si data dorczenia przesyki do sekretariatu Urzdu Gminy w Gnojnie.

W konkursie nie dopuszcza si skadania ofert w postaci elektronicznej.

Oferty, ktre wpyn po wyej wymienionym terminie nie bd rozpatrywane.

Zawiadczenie lekarskie winno by sporzdzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia (lekarza medycyny pracy).

VII.   Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powoana przez Wjta Gminy Gnojno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postpowania konkursowego kandydaci zostan powiadomieni pisemnie.

Kandydat zgasza si do konkursu z dokumentem tosamoci.          

VIII. Zgodnie z art.13 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w zwizku z przetwarzaniem danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne Rozporzdzenie o ochronie danych) - RODO (publ. Dz. Urz. UE Nr L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, e :

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wjt Gminy Gnojno, Gnojno 145,28-114 Gnojno, tel.41 3532038.

2.  W sprawach z zakresu danych osobowych mog Pastwo kontaktowa si z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem –e-mail: lukasz.chodor.iodo@gmail.com.

3.  Dane osobowe bd przetwarzane w zwizku z realizacj konkursu na stanowisko dyrektora w/w szkoy - w zwizku z powyszym Pani/Pana dane osobowe bd przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z przepisami prawa, ktre okrela ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Owiatowe oraz Rozporzdzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoy podstawowej, publicznej szkoy ponadgimnazjalnej lub publicznej placwki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

4.  W celu udziau w postpowaniu konkursowym podanie okrelonych danych osobowych jest obowizkowe oraz wynika z w/w przepisw - konsekwencj niepodania danych bdzie niedopuszczenie kandydata do w/w konkursu.

5.  Dane osobowe bd przetwarzane przez okres niezbdny do realizacji w/w celu z uwzgldnieniem okresw przechowywania okrelonych w przepisach odrbnych , w tym przepisw archiwalnych.

6.  Pani/Pana dane osobowe bd udostpniane wycznie na podstawie przepisw prawa oraz podmiotom do tego uprawnionym.

7.  W ramach realizowanego celu nie wystpuje profilowanie, a dane nie bd transferowane poza kraj.

8.  Posiada Pani/Pan prawo do dostpu treci swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

9.  W przypadku stwierdzenia o naruszeniu przepisw RODO przysuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz rwnie: