Ogoszenie o ponownym naborze na wolne stanowisko urzdnicze w Urzdzie Gminy w Gnojnie

2021-06-17 10:17:13 Ogoszenia o naborze

WJT GMINY GNOJNO OGASZA PONOWNY NABR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektor ds. podatkw i opat w Referacie Finansowym

1. Nazwa i adres jednostki:

Urzd Gminy w Gnojnie
Gnojno 145
28-114 Gnojno

2. Stanowisko pracy:

podinspektor ds. podatkw i opat w Referacie Finansowym

3. Wymagania niezbdne:

1)   obywatelstwo polskie;
2)   pena zdolno do czynnoci prawnych oraz korzystanie z peni praw publicznych;
3)   brak skazania prawomocnym wyrokiem sdu za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe;
4)   stan zdrowia pozwalajcy na zatrudnienie na danym stanowisku;
5)   wyksztacenie wysze;
6)   umiejtno obsugi komputera (rodowiska Windows, pakietu biurowego) i innych urzdze biurowych;
7)   nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

1)    znajomo zagadnie zwizanych z funkcjonowaniem administracji samorzdowej;
2)    znajomo aktw prawnych niezbdnych do waciwego wykonywania obowizkw, w tym ustaw: Ordynacja podatkowa, o podatku rolnym, o podatku lenym, o podatkach i opatach lokalnych oraz rozporzdzenia  w sprawie instrukcji kancelaryjnej;
3)    umiejtno obsugi programw dziedzinowych sucych do ewidencji ksigowej podatkw;
4)    dowiadczenie w pracy w jednostkach samorzdu terytorialnego;
5)    umiejtno pracy w zespole, obowizkowo, rzetelno, staranno, terminowo.

5. Zakres wykonywanych zada na stanowisku:

1)    przyjmowanie i weryfikacja informacji i deklaracji podatkowych oraz sporzdzanie wymiaru podatkw lokalnych od osb fizycznych, osb prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej;
2)    prowadzenie postpowania podatkowego i informacji podatkowych;
3)    weryfikowanie posiadanych informacji podatkowych z danymi zawartymi w ewidencji  gruntw i budynkw;
4)    wprowadzanie zmian w ewidencji podatkowej na podstawie zmian geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego;
5)    powadzenie spraw zwizanych z udzielaniem ulg, odrocze i umorze w zakresie podatkw i opat  stanowicych dochody gminy;
6)    przygotowywanie materiaw niezbdnych przy rozpatrywaniu odwoa  od decyzji Wjta Gminy oraz  przesyanie kompletnych materiaw do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego;
7)    przeprowadzanie kontroli i ogldzin w zwizku z prowadzonymi postpowaniami dowodowymi;
8)    wydawanie zawiadcze o stanie majtkowym na podstawie posiadanej dokumentacji;
9)    prowadzenie spraw z zakresu pomocy de minimis i pomocy publicznej w podatkach i opatach lokalnych;
10)    przygotowywanie danych do sporzdzania sprawozda finansowych  kwartalnych, procznych i rocznych w zakresie skutkw, ulg i umorze podatkowych;
11)    sporzdzanie sprawozda, analiz, informacji i zestawie niezbdnych do projektowania budetu;
12)    przygotowywanie projektw uchwa w zakresie stawki podatku rolnego i od nieruchomoci;
13)    nadzorowanie inkasa nalenoci pieninych z tytuu podatkw i opat;
14)    obsuga wnioskw o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

6. Warunki pracy:

wymiar czasu pracy: peny etat (40 godzin tygodniowo),

wynagrodzenie: ustalane zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracownikw samorzdowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 936 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracownikw Urzdu Gminy w Gnojnie,

charakter pracy na stanowisku i sposb wykonywania zada: praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzdu, kontrole u podatnikw na terenie gminy, system jednozmianowy, praca przy komputerze powyej 4 godzin dziennie, praca w zespole, szkolenia,

otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: komputer, sprzt biurowy, bezpieczne warunki pracy na stanowisku; budynek pitrowy z ograniczon moliwoci poruszania si po caym budynku ze wzgldu na rnice poziomw (schody nie posiadaj urzdze umoliwiajcych pokonywanie ich przez osoby niepenosprawne, w tym poruszajcych si na wzkach inwalidzkich).

7. Wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych:

W miesicu poprzedzajcym dat upublicznienia ogoszenia wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisw o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych, wynis mniej ni 6%.

8. Wymagane dokumenty:

1)    podanie o przyjcie na stanowisko objte konkursem (list motywacyjny);
2)    yciorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV);
3)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajcej si o zatrudnienie*;
4)    kopie dokumentw potwierdzajcych wyksztacenie i kwalifikacje zawodowe;
5)    kopie innych dokumentw o posiadanych kwalifikacjach, umiejtnociach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzajce spenienie wymaga niezbdnych i dodatkowych;
6)    owiadczenia kandydata o posiadanym obywatelstwie, o posiadaniu penej zdolnoci do czynnoci prawnych, o korzystaniu z peni praw publicznych oraz o niekaralnoci;*
(owiadczenia powinny zawiera klauzul wynikajc z art. 233 k.k.)
7)    owiadczenie o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celw naboru o treci „Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz ustaw z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzdowych (Dz.U.  z 2018 r., poz. 1260 ze zm.).
8)    zawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku wystawione przez lekarza medycyny pracy;
9)    kopia dokumentu potwierdzajcego niepenosprawno – dotyczy kandydatw, ktrzy zamierzaj skorzysta z preferencji okrelonych w art. 13a ustawy o pracownikach samorzdowych.

*   dokumenty mona pobra ze strony bip.gminy.com.pl/gnojno (zakadka Wzory dokumentw) lub w sekretariacie urzdu

Kopie dokumentw powinny by potwierdzone przez kandydata za zgodno z oryginaem.

List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz pozostae owiadczenia powinny by opatrzone wasnorcznym podpisem kandydata.

9. Termin i miejsce skadania dokumentw:

Wymagane dokumenty naley skada w sekretariacie Urzdu Gminy w Gnojnie lub przesa w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 na adres:

Urzd Gminy w Gnojnie
Gnojno 145
28-114 Gnojno

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Ponowny nabr na wolne stanowisko urzdniczepodinspektor ds. podatkw i opat” (decyduje data wpywu do urzdu). Oferty, ktre wpyn po wyej okrelonym terminie nie bd rozpatrywane.

10. Dodatkowe informacje:

1) Administratorem danych osobowych jest Wjt Gminy Gnojno, Gnojno 145, 28-114 Gnojno. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzdzie Gminy w Gnojnie pod adresem e-mail: lukasz.chodor.iodo@gmail.com. Szczegowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zawiera tre informacji umieszczonej na stronie internetowej: gnojno.com.pl (zakadka: O GMINIE ---> Ochrona Danych Osobowych).

2) Kandydaci, ktrzy speni wymagania formalne okrelone w ogoszeniu oraz zakwalifikuj si do dalszego postpowania zostan poinformowani i zaproszeni na rozmow kwalifikacyjn telefonicznie lub mailem.

3) Z regulaminem naboru mona si zapozna w Urzdzie Gminy w Gnojnie (sekretariat) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gminy.com.pl/gnojno/) w zakadce „Regulamin organizacyjny Urzdu Gminy w Gnojnie”.

4) Dokumenty rekrutacyjne zoone po terminie nie bd rozpatrywane, dokumenty niekompletne podlegaj odrzuceniu w procesie rekrutacji a kandydat nie zostanie dopuszczony do dalszego postpowania.

5) Nie ma moliwoci uzupenienia dokumentw po upywie terminu skadania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentw poza ogoszeniem.

6) Dokumenty skadane w jzyku obcym naley zoy wraz z tumaczeniem na jzyk polski.

7) Informacja o rozstrzygniciu naboru bdzie podana do publicznej wiadomoci na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gnojno (http://bip.gminy.com.pl/gnojno) oraz na tablicy informacyjnej Urzdu Gminy w Gnojnie.

8) Osoba wybrana do zatrudnienia bdzie zobowizana do przedstawienia oryginau aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Dodatkowe informacje mona uzyska pod numerem telefonu (041) 3532038.

 

 

Wjt

/-/ Zbigniew Janik

Gnojno, dnia 17 czerwca 2021 r.

Zobacz rwnie: