Raport o stanie Gminy Gnojno za 2021 rok

2022-05-26 11:52:53 Informacje

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) Wjt Gminy Gnojno przedstawia Radzie Gminy Gnojno raport o stanie Gminy Gnojno za rok 2021.

Do pobrania: "Raport o stanie Gminy Gnojno za 2021 rok"

Mieszkaniec, ktry chciaby zabra gos w debacie nad raportem o stanie Gminy Gnojno zobowizany jest zoy do Przewodniczcego Rady Gminy Gnojno pisemne zgoszenie (do pobrania), poparte podpisami co najmniej 20 osb (art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym).

Zgodnie z ust. 8 art. 28aa ustawy o samorzdzie gminnym "Zgoszenie skada si najpniej w dniu poprzedzajcym dzie, na ktry zwoana zostaa sesja, podczas ktrej ma by przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkacy s dopuszczani do gosu wedug kolejnoci otrzymania przez przewodniczcego rady zgoszenia. Liczba mieszkacw mogcych zabra gos w debacie wynosi 15, chyba e rada postanowi o zwikszeniu tej liczby."

O terminie sesji, na ktrej zostanie rozpatrzony raport o stanie Gminy Gnojno, mieszkacy zostan poinformowani w oddzielnym komunikacie.

Zobacz rwnie: