„ RAZEM ZMIENIMY PRZYSZŁOŚĆ” Szkolenie komputerowe 2011

Wersja do druku

 

„ RAZEM ZMIENIMY PRZYSZŁOŚĆ” Szkolenie komputerowe

 

                      

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

„ RAZEM ZMIENIMY PRZYSZŁOŚĆ”

Wsparcie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

dla osób bezrobotnych z terenu gminy Bejsce

 

Gmina Bejsce / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach po raz trzeci pozyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej na realizację projektu systemowego pod nazwą „ Razem zmienimy przyszłość – projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób bezrobotnych z terenu gminy Bejsce.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.01-26-078/09-00, nr aneksu UDA-POKL.07.01.01-26-078/09-04 zawarty w dniu 04.05.2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego / Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach a Gminą Bejsce / Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bejscach. Adresowany do osób bezrobotnych, kobiet i mężczyzn, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej, zamieszkałych na terenie gminy Bejsce.

Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do rynku pracy 8 osobom bezrobotrnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz aktywna integracja osób mających trudności z prawidłowym funkcjonowaniem w życiu społecznym.

W projekcie przewidziano udział 8 osób bezrobotnych tj. taką samą liczbę uczestników projektu jak w 2010 r., w tym 1 osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności. W ramach upowszechniania pracy socjalnej współfinansowane jest wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego w GOPS. Łączny budżet projektu wynosi 90.000 zł, w tym udział środków własnych Gminy Bejsce 9.450 zł.

W ramach Projektu prowadzone będą  bezpłatne szkolenia „ Podstawy obsługi komputera i internetu oraz urządzeń biurowych”. Zostaną zrealizowane warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem. Uczestnicy projektu będą mieć zapewnione wsparcie finansowe na czas trwania projektu i bezpłatny posiłek. Na zakończenie szkoleń uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu i warsztatach

 

 

Termin szkolenia:

wrzesień – październik 2011 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie się do Biura Projektu mieszczącego się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bejscach, pokój nr 12, w terminie do  10.07.2011 r.   Kontakt telefoniczny 41 35 11 010 wew. 26.

 

 

 

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 8629

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2011-06-07 12:25:45
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2011-06-07 12:26:12
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2017-02-08 10:20:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony