1.Deklaracja dostępności Strony internetowej Urzędu Gminy BIP w Bejscach

Wersja do druku

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy Bejsce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urząd Gminy Bejsce.

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej. Niektóre dokumenty zostały opublikowane jako skan wersji papierowych lub z niewłaściwie przygotowanych plików Word,
  • Dla informacji brak właściwej relacji,
  • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
  • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
  • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-06. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Leonard Wdowik, ugbejsce@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 35 11 010 wew. 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku prowadzi z poziomu ulicy jedno wejście, które nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. Podstawową barierą są schody. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  2. W obiekcie nie występują oznaczenia w alfabecie brailla, ani oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
  3. Budynek, składający się z trzech kondygnacji, nie posiada windy. Za obiektem znajduje się parking, na którym zostało wyznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnej.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6577

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2020-10-15 08:25:01
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2020-10-15 08:26:08
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2020-11-10 08:53:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony