Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce z 16.03.2016 farma Wiatrowa Bejsce

Wersja do druku

Bejsce, dnia 2016-03-16

Obwieszczenie

Wójta Gminy Bejsce

Na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zmianami) zawiadamiam strony postępowania,

- art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zmianami) zawiadamiam społeczeństwo,

że decyzją nr BIDR. 6220.1.2014/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach z 16.03.2016 r. Wójt Gminy Bejsce określił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Farmy Wiatrowej Bejsce zlokalizowanej w obrębach: Grodowice, Bejsce, Czyżowice, Królewice w gminie Bejsce.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce, pokój nr 9, w godzinach 8.30-14.30.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Bejsce, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane  do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bejsce pod adresem http://www.bip.gminy.com.pl/bejsce/

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bejsce,

- wywieszenie ogłoszeń w miejscowościach: Grodowice, Bejsce, Czyżowice, Królewice, Zbeltowice i Piotrkowice.

 ... W PONIŻSZYCH PLIKACH "pdf" ISTNIEJE

1. OBWIESZCZENIE

2. DECYZJA ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ

3. MAPY 

Załączone pliki:

Obwieszczenie Wójta z 16.03.2016
(Obwieszczenie2016WGB.PDF - 460.447 KB) Data publikacji: 2016-03-16 09:07:31 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Obwieszczenie Wójta z 16.03.2016

Decyzja uwarunkowań 2016
(Decyzja-srodow2016.pdf - 21574.756 KB) Data publikacji: 2016-03-16 09:13:19 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Decyzja uwarunkowań 2016

Mapy załącznik
(Zalaczniki-mapy.pdf - 7544.834 KB) Data publikacji: 2016-03-16 09:21:24 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Mapy załącznik

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 7295

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2016-03-16 09:02:13
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2016-03-16 09:24:16
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2016-03-16 09:24:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony