Informacje i zarządzenia

Wersja do druku

 

Informacje i zarządzenia

Zarządzenie Nr 20/2013
Wójta Gminy Bejsce
z dnia  5 kwietnia 2013 r.

 

 

w sprawie:

1) ustalenia szczegółowych zasad realizowania przez gminę Bejsce usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Bejsce,

2) powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest.

 

              Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i uchwały Nr VIII/44/2011  Rady Gminy Bejsce  z dnia 16 sierpnia 2011 roku  w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bejsce na lata 2011 - 2032 ” .

                                                                

§ 1

 

Ustalam zasady realizowania usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Bejsce, finansowanej ze środków udzielonych w formie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

 

Określam wzór wniosku o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest z terenu Gminy  Bejsce, zwanego dalej „wnioskiem” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

 

Powołuję Komisję do spraw rozpatrywania Wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest w składzie:

1) Piotr Szota                    -  przewodniczący Komisji,

2) Tomasz Pudo                -  członek Komisji,

3) Wiesław Kłos                -  członek Komisji,

§ 4

 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2013 r..

 

 **************************************************************************

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 20/2013 Wójta

                                                                                                                                             Gminy  Bejsce  z dnia 5  kwietnia 2013 r w sprawie

                                                                                                                                              usuwania odpadów zawierających azbest z terenu

                                                                                                                               Gminy  Bejsce

 

 

 

 

Zasady

realizowania przez Gminę  Bejsce usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy  Bejsce.

 

Rozdział I

 

Zakres i sposób realizowania oraz finansowania Usługi

 

§ 1

1.      Gmina Bejsce realizuje usługę usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy  Bejsce, zwanej dalej „Usługą”, która dotyczy:

a)      odpadów zdemontowanych wyrobów budowlanych z pokryć dachowych zawierających azbest,

b)      odpadów wyrobów budowlanych z pokryć dachowych zawierających azbest powstałych w wyniku zdarzeń losowych takich jak pożar, wichura, zawalenie się obiektu budowlanego.

2.      W ramach realizacji Usługi dopuszcza się oczyszczanie terenów gminy z odpadów wyrobów budowlanych zawierających azbest.

3.  Na usługę składają się:

a)      demontaż pokryć dachowych,

b)      załadunek,

c)      transport,

d)      unieszkodliwienie,

     odpadów, o których mowa w § 1 ust. 1.

4. Zakres Usługi nie dotyczy finansowania zakupu nowych materiałów budowlanych oraz kosztów robót budowlanych związanych z ich zastosowaniem.

 

§ 2

Gmina Bejsce zleci realizację Usługi przedsiębiorcy wyłonionemu w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

§ 3

Gmina Bejsce finansuje całość kosztów związanych z realizacją Usługi uzyskanych z dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II

 

Upoważnieni Wnioskodawcy oraz warunki ubiegania się o przyznanie Usługi

 

§ 4

 

1.      O przyznanie Usługi mogą ubiegać się osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki  i zakłady budżetowe posiadające tytuł prawny do obiektu budowlanego (w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)  zlokalizowanego na terenie Gminy Bejsce.

2.      Usługę przyznaje się jednorazowo dla danego obiektu budowlanego.

3.      Usługa nie obejmuje tej części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

4.      Usługa nie obejmuje osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek i zakładów budżetowych,  które we własnym zakresie dokonały transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest przed terminem rozpoczęcia obowiązywania niniejszego regulaminu.

 

 

Rozdział III

 

Warunki przyznania Usługi

 

§ 5

1. Warunkiem przyznania Usługi jest:

1)      lokalizacja obiektu budowlanego w granicach administracyjnych Gminy Bejsce,

2)      złożenie w terminie poprawnie wypełnionego Wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

2. W przypadku określonym w § 1 ust. 1 lit.b warunkiem przyznania Usługi jest potwierdzenie zaistnienia zdarzenia losowego.

 

 

Rozdział IV

 

Nabór Wniosków

 

§ 6

1. Nabór Wniosków odbywa się w systemie ciągłym w okresie wskazanym przez przewodniczącego Komisji.

2. Okres naboru Wniosków przewodniczący Komisji ustala dla danego roku kalendarzowego i podaje do publicznej wiadomości.

 

Rozdział V

Postanowienia szczegółowe

 

§ 7

1.      Wnioski o przyznanie Usługi sprawdzane będą pod względem formalnym i opiniowane przez Komisję.

2.   Komisja rozpatrywać będzie Wnioski według kolejności wpływu. Wnioski, które wpłyną po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.

3.   Komisja zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień oraz uprawniona jest do dokonania wizji terenowej celem sprawdzenia zgodności podanych we wniosku danych ze stanem faktycznym.

4.  Usługi przyznawane będą, aż do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na dany rok budżetowy. Wnioski niezrealizowane z powodu wyczerpania środków finansowych przewidzianych na dany rok, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym, zgodnie z kolejnością złożenia wniosków oraz wysokości posiadanych na ten cel środków.

5.  Warunkiem realizacji Usługi jest posiadanie oraz zabezpieczenie na ten cel środków finansowych w budżecie Gminy Bejsce oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

6.      Druk Wniosku o przyznanie Usługi można pobrać w Urzędzie Gminy                                      w Bejscach lub ze strony internetowej http://www.bip.gminy.com.pl/bejsce/

 

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszych zasad ostateczne rozstrzygnięcie podejmuje Wójt Gminy Bejsce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 20/2013 Wójta Gminy Bejsce z dnia. 5 kwietnia 2013 r.
w sprawie usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Bejsce

 

........... .................................                                                Bejsce,   dnia...................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

 

…………………………………………………………………

(ulica/ nr domu/ nr mieszkania)

 

 

…………………………………………………………..
(nr telefonu)                                                                                                                                        

      **************************************************************************                                                                                                                                      

                                                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                    Bejsce

 

                                                 

WNIOSEK

o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest
z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Bejsce

 

 

1.                 Lokalizacja przedsięwzięcia (miejsce wytworzenia odpadów zawierających azbest) ...................................................................................................................................................................................

2.     Obręb i numer ewidencyjny działki

..........................................................................................................................................................................

3.     Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują (zaznaczyć właściwe):

               budynek mieszkalny

               budynek gospodarczy

               budynek garażowy

               altanę działkową

            inne .......................................................................................................................................................

4.     Charakterystyka prac — usuwanie azbestu obejmuje demontaż (zaznaczyć właściwe):

·        płyt dachowych

¨      płaskich

¨      falistych

·        płyt elewacyjnych

¨      płaskich

¨      falistych

5.     Przewidywane ilości odpadów zawierających azbest [m2 lub kg] ......................................................................

6.     Planowany termin realizacji prac: od dnia .......................................... do dnia ..................................................

 

Oświadczam, że jestem osobą fizyczną, a w obiekcie objętym w/w pracami nie jest prowadzona żadna działalność gospodarcza.

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością wymienioną w pkt. 2 wynikająca, z tytułu (wpisać tytuł prawny) .................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią uchwały Uchwały Nr VIII/44/2011  Rady Gminy Bejsce  z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bejsce na lata 2011 - 2032 ”  oraz z treścią Zarządzenia Nr 20/2013 Wójta Gminy Bejsce z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych Zasad realizowania przez Gminę Bejsce usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Bejsce oraz w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest, przyjmuję do wiadomości oraz akceptuję jego zapisy.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym Wniosku do celów realizacji przez Gminę Bejsce Usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Bejsce (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Wyrażam dobrowolną zgodę na wykonanie przez przedsiębiorcę prac związanych z realizacją Usługi oraz na wykonanie przez upoważnionego członka Komisji czynności kontrolnych dotyczących prawidłowości realizacji Usługi.

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy — zgodnie z art. 233 K.K. potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

Art. 233 § 1 Kodeksu karnego — kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

............................................
    (podpis wnioskodawcy)

 

 

……………………………

<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 11.05pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt 296.9pt; mso-line-height-rule: ex

Załączone pliki:

Zarządzenie i załączniki2013
(Zarzadzenia - azbest 2012.doc - 68.608 KB) Data publikacji: 2013-04-08 08:24:41 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zarządzenie i załączniki2013

Zapytanie1Bejsce2013
(Bejsce1.doc-zapytanie.doc - 36.864 KB) Data publikacji: 2013-04-08 09:58:26 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Zapytanie1Bejsce2013

Formularz 2013
(wzor_formularza_ofertowego.doc - 32.768 KB) Data publikacji: 2013-04-08 09:59:00 Redaktor: Leonard Wdowik

Opis: Formularz 2013

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 8444

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2013-04-08 08:20:00
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2013-04-08 08:25:38
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2013-04-08 10:09:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony