11.Oficjalny wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach

Wersja do druku

Oficjalny wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach

 

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

Dane wnioskodawcy/petycjodawcy* znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  - stosownie do dyspozycji Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10)  - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1145, 1495) 

Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ  ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny  za pośrednictwem adresu e-mail pod którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Niniejsze pismo  - zawiera  wniosek o udostępnienie informacji publicznej - sporządzony w trybie  Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695)

W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma - wnosimy o bezwzględne zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) 
 

Preamabuła Petycji/Wniosku: 
Zdaniem Wnioskodawcy Sfery Rządowe - w skali macro - coraz intensywniej efektywniej walczą z epidemią SARS-CoV-2, zwanej w dalszej części wniosku/petycji -  „COVID-19”

Natomiast w Jednostkach Samorządu Terytorialnego - jak wynika z uzyskiwanych odpowiedzi - widać czasem nieracjonalne zachowania.
W ostatnim czasie zadawaliśmy niektórym gminom w Kraju pytania w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej, czy kupowane za publiczne pieniądze maseczki oraz płyny do dezynfekcji posiadają odpowiednie certyfikaty. 

Co niepokojące - okazało się, że całkiem duża część Jednostek Samorządu Terytorialnego (oczywiście nie wszystkie) - dokonała zakupu rzecznych maseczek i płynów bez odpowiednich weryfikacji certyfikatów norm typu  EN 14683 i tym podobnych, norm dotyczących działania ochronnego, wirusobójczego, skuteczności chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych, certyfikatów, wydłużonych pozwoleń, atestów, etc  
Część gmin odpowiadało nawet, że na początku pandemii zakupywały duże ilości maseczek bawełnianych - bez żadnych certyfikatów - sic ! 

Jesteśmy przekonani, że nie stało się to z powodu złej woli, czy świadomego działania - ale z powodu tego, że decyzje były podejmowane pod presją czasu, nikt o ten obszar nie pytał, nikła byla świadomość przedmiotowych zagadnień, etc 
Dlatego uważamy, że to czas aby zadawać pytania,  sprawdzać, etc - tym bardziej, że chodzi o nasze pieniądze (podatników) i bezpieczeństwo nas wszystkich, etc Tymczasem obecny szybki progres epidemii (ponad 20 tys. zakażonych osób codziennie - na dzień przygotowywania niniejszego wniosku)  oraz fakt wydatkowania środków publicznych na cele niestandardowe - powinien w naszym mniemaniu -  tym bardziej wyczulić Decydentów - na stosowanie wszelkich rozwiązań lege artis w tym zakresie. 

ponadto: 
art. 7 ust. 1 pkt. 5, etc   Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) - scilicet: “(…) Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
5) ochrony zdrowia (…)
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (…)” 

Bezsprzeczną podstawą naszego wniosku są również inne ustawowe przepisy korespondujące z naszym wnioskiem, inter alia zawarte w Ustawie  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  oraz w odnośnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia czy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1829)  

Dotychczas - jak wynika z przeprowadzonego przez nas rekonesansu - mieliśmy wrażenie, że niewiele podejmuje się starań sanacyjnych w tym zakresie w Gminach  - ad exemplum: maseczki zakupywane przez niektóre gminy (jak wynika z otrzymywanych przez nas odpowiedzi) nie posiadały odpowiednich certyfikatów a płyny do dezynfekcji często posiadają jedynie certyfikaty czasowe, etc 
Pierwsze działania (marzec/kwiecień 2020 r)   z konieczności prowadzone ad hoc - siłą rzeczy były obarczone wieloma nieprawidłowościami, etc  
 
W urzędach szczebla administracji rządowej - sytuacja - w naszym mniemaniu - jest o wiele lepsza i ciągle ulega dalszej optymalizacji.   
 

Chcąc również - pro publico bono - uczestniczyć w procesie zwracania uwagi na rzeczoną problematykę  - nawiazując do uprzednio dostarczanych do JST naszych wniosków również dot. innych obszarów  - oraz korespondując z art. 241 KPA  - scilicet: "...przedmiotem wniosku mogą być  w szczególności sprawy dot. (…) zapobiegania nadużyciom (…) lepszego zaspokajania potrzeb ludności,…”  etc - wnosimy jak poniżej: Treść Wniosku 
Na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie określonym w poniższych punktach. 

Ponownie zaznaczmy, że jeśli Gmina nie jest w posiadaniu poniżej wnioskowanych informacji publicznych - wnosimy o przekazanie naszego wniosku - ex officio do Jednostki Organizacyjnej - nadzorowanej przez Gminę, która w zakresie powierzonych jej kompetencji i zadań - jest w posiadaniu wnioskowanych przez nas informacji.  Wzmiankowane przekazanie do Zakładku Komunalnego / Spółki Komunalnej / Oczyszczalni Ścieków lub innej jednostki organizacyjnej - może nastąpić na podstawie art. 65 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695)  - lub innej podstawy - lege artis - zastosowanej przez Urząd.               

§1) Jaką kwotę w ciągu ostatnich 8 miesięcy wydatkowała gmina na zakup rękawic ochronnych, maseczek i przyłbic, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, etc.  Wnioskodawca ma na myśli w tym przypadku - zakupione przez Urząd środki ochrony, o których mowa w wyżej wzmiankowanym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1829)  

§1a) Wnosimy o wyszczególnienie rodzajów zakupionych maseczek, typu: jednorazowe, wielorazowe, zgodnie z PN-EN 149 półmaski o trzech klasach: FFP1 (najniższy poziom ochrony), FFP2 (średnia skuteczność) i FFP3 (duża skuteczność), jednowarstwowe, wielowarstwowe, rodzaje rękawic i płynów do dezynfekcji. 
Odpowiedzi na przedmiotowe pytanie - najlepiej (zdaniem wnioskodawcy) udzielić w formie tabeli - z wyszczególnieniem w wierszach rodzaju środków ochrony, a w przynależnej kolumnie kwot wydatkowanych na danych rodzaj środka ochronnego. 

Dla ułatwienia zaliczamy modelową odpowiedź z Gminy Trzciana (taka forma odpowiedzi - w naszym mniemaniu) -  z jednej strony w minimalnym stopniu absorbuje czas Decydentów (gminy posiadają tego typu zestawienia) - z drugiej -  wyczerpuje in plus oczekiwania wnioskodawcy oraz daje obraz czy gmina działa lege artis, etc 

Zdaniem Wnioskodawcy udzielnie tego typu odpowiedzi pozwoli na wykonane rekonesansu w Gminie w zakresie zakupów tego typu i pomoże ograniczyć w przyszłości zakup tego typu produktów bez wymaganych certyfikatów - co jak wynika z uzyskanych przez nas odpowiedzi - było częstą praktyką w ostanim czasie. 


§2)  W trybie wyżej podanych podstaw prawnych wnosimy o udzielnie informacji publicznej kto jest ostatecznym użytkownikiem, rzeczonych zakupionych przez Urząd środków ochrony, o których mowa w powyższym §. Wnioskodawca ma na myśli w tym przypadku inter alia: Urzędników, Interesantów, Uczniów w szkołach (czasami szkoły realizują tego typu zakupy samoistnie z pominięciem Urzedu Gminy), Osoby odwiedzające jednostki kultury, Pensjonariusze gminnych domów pomocy społecznej, Innych odbiorców  - jakich? etc 

§3) Czy wszystkie zakupywane środki ochrony, o których mowa w wyżej wzmiankowanym §1 spełniają odnośne normy?, jeśli nie wnosimy o wyszczególnienie zakupionych przez Urząd środków, które nie posiadają stosownych certyfikatów i nie spełniają stosownych norm.  

§4) Czy urząd dba o komfort Osób/Dzieci stosujących zakrycia ust i nosa - poprzez dostarczanie oprócz maseczek, innych środków zapewniających szerszą ochronę, etc  

§5) W kontekście wyżej powołanego pytania - jeżeli odbiorcami wzmiankowanych środków ochrony są również pracownicy Gminnych ZOZ’ów, nauczyciele i kadra w szkołach  właściwych miejscowo dla terenu gminy  - czy Zamawiający (Gmina) stosuje jakieś inne dodatkowe kryteria doboru tego typu środków ochrony  - tak aby zapobiegać niepożądanym skutkom permanentnego stosowania maseczek  u odbiorców szczególnie wrażliwych ? 

§7) Aby zachować pełną jawność i transparentność naszych działań fakultatywnie (obowiązek istnieje w przypadku petycji - w przypadku wniosków nie ma takiego obowiązku - jednakże  zdaniem wnioskodawcy  jawność i transparentność jest zawsze uzasadniona z punktu widzenia interesu społecznego  - pro publico bono)  -  wnosimy  o publikację naszego wniosku oraz odnośnej odpowiedzi udzielonej przez Gminę (Jednostkę Organizacyjną Gminy) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy lub w Oficjalnej Stronie Internetowej Gminy.   


Osnowa Wniosku: 
Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania  stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej  – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia uzasadnionego Interesu Społecznego 
To jak ważne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczających procedur, maseczek, przyłbic, pojemników, atestów, weryfikacji wynika choćby z licznych doniesień medialnych, etc  

Miliardy maseczek wędrują do kosza, a każda rozkłada się 450 lat. W czasie pandemii zapomnieliśmy o ekologii? 

129 miliardów - tyle maseczek jednorazowych zużywamy każdego miesiąca na całym świecie. **** Wiele z nich zamiast do kosza na śmieci trafia do środowiska. (Vide-  informacje za największymi serwisami informacyjnymi - po wpisaniu hasła “maseczki odpady, 129 mld, etc” w wyszukiwarce google 

(…) UCL Plastic Waste Innovation Hub wyliczył, że gdyby tylko w Wielkiej Brytanii całe społeczeństwo nosiło maski wielokrotnego użytku, mogłoby to zapobiec powstaniu 66 tys. ton odpadów z tworzyw sztucznych (w dodatku zanieczyszczonych). (…)"
Vide: https://spidersweb.pl/bizblog/pandemia-ekologiczna/ 

“(…) Szacuje się, że codziennie we Włoszech wyrzucanych jest 37,5 miliona maseczek i 80 milionów rękawiczek. (PAP) (…) 
Vide: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/covid-19-maseczki-ochronne-rekawiczki-ile-wyrzucanych-8919.html 

Wszystko to dzieje się za publiczne (nasze pieniądze z podatków) może warto zastanowić się nad zakupem maseczek lepszej jakości, etc  
  
 
Mamy nadzieję, że Urzędy stosując zasady uczciwej konkurencji oraz racjonalnego wydatkowania środków publicznych -  wdrożą odpowiednie procedury - dzięki którym osiągnięte zostaną kolejne cele określone w powołanych aktach prawnych.
Zdaniem wnioskodawców dbałość o oszczędne, racjonalne i najbardziej efektywne wydatowanie środków publicznych w oparciu o zasady uczciwej konkurencji -   powinna być nadrzędnym warunkiem sine qua non  ewentualnego wydatkowania środków publicznych.
Przykładem w analizowanym obszarze może być stosowanie najwyższych norm - w doborze środków ochrony   - w obecnym czasie, kiedy Urzędy nie muszą już działać ad hoc - pod presją czasu.  

W mniemaniu wnioskodawcy - podejmując ewentualne procedury sanacyjne i optymalizacyjne w gminach, do których choćby w minimalnym stopniu ewentualnie przyczyni się niniejszy wniosek - należy pamiętać, ze celem optymalizacji ma być efektywniejsze i racjonalniejsze wydatkowanie środków publicznych powierzonych Gminom przez Podatników i budżet Państwa oraz lepsze zaspokajanie żywotnych potrzeb mieszkańców Gminy w tym prawa do odpowiedniej jakości, atestowanych  środków dezynfekujących.


§8) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres e-mail: chronmy-obywateli@samorzad.pl
§11) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP - w związku z art.  241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres e-mail chronmy-obywateli@samorzad.pl 
§12) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 
www.gmina.pl    www.samorzad.pl 

Komentarz do Wniosku: 
Adresat jest jednoznacznie identyfikowany - na podstawie - unikalnego adresu e-mail opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki i przypisanego do odnośnego Organu.
Rzeczony adres e-mail - zgodnie z dyspozycją art. 1 i 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej - stanowiąc informację pewną i potwierdzoną - jednoznacznie oznacza adresata petycji/wniosku. (Oznaczenie adresata petycji/wniosku) 
Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) -  w naszym mniemaniu - nie oznacza to, że Urząd powinien rozpatrywać niniejsze wnioski w trybie KPA  
W opinii Wnioskodawcy Urząd powinien w zależności od dokonanej interpretacji treści pisma  - procedować nasze wnioski  -  w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  lub odpowiednio Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treści i powołanych podstaw prawnych). 
Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny w związku z art. 241 KPA. 
W naszych wnioskach/petycjach  często powołujemy sie na  wzmiankowany art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” - w sensie możliwości otwarcia procedury sanacyjnej. 
Każdy Podmiot mający styczność z Urzędem - ma prawo i obowiązek - usprawniać struktury administracji samorządowej. 
Zatem pomimo formy zewnętrznej - Decydenci mogą/powinni dokonać własnej interpretacji  - zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA. 

Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy “Podmiot Wnoszący Petycję” - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) 

Pozwalamy sobie również przypomnieć, że  ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej “ (…) Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Wnioskodawca   - pro forma podpisał - niniejszy wniosek -  bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  (w załączeniu stosowne pliki) - choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08.  Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej  - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne. 

Celem naszych wniosków jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących możliwości - funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - głownie w Gminach/Miastach  - gdzie jak wynika z naszych wniosków - stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur sanacyjnych. 

W Jednostkach Pionu Administracji Rządowej (w mniemaniu wnioskodawcy)  - stan faktyczny jest o wiele lepszy.  

Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum możliwości porównywania cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej - że nakazał w §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) -  archiwizowanie, również wszystkich niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych. 
Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.
Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST.
Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."
Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do zwiększenia tych wskaźników.

Postulujemy, ABY NASZA PETYCJA/Wniosek  NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM jakimkolwiek trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że mamy nadzieję, iż wszelkie postępowania będą  prowadzone - jedynie - z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą decydować jedynie ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z parametrami ofert oraz ceną. 
Nasza Petycja/Wniosek - mogą być jedynie traktowane jako przyczynek - do zyskania percepcji u Decydentów w zakresie wdrożenia postępowania sanacyjnego - w obszarze, ktory zdaniem wnioskodawcy wymaga podjęcia działań optymalizacyjnych - celem zastosowania dyspozycji art. 241 KPA.  

Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej - będące następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych -  z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności -  zatem w pełni lege artis. 

Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.Dla ułatwienia - poniżej modelowa odpowiedź z Gminy Trzcianka: 


*******************************************************************

 

 ODPOWIEDZ NA PETYCJĘ Z DNIA 03.11.2020 ROKU

 

 

 *******************************************************************


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 795

Wprowadził(a) do systemu: Leonard Wdowik, data: 2020-11-10 11:19:49
Opublikował(a): Leonard Wdowik, data publikacji: 2020-11-10 11:21:10
Ostatnia zmiana: Leonard Wdowik, data: 2020-11-10 11:21:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony