Strona główna BIP
URZĄD GMINY BEJSCE - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gminy.com.pl/bejsce
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Prawo Miejscowe

 Przetargi - NIERUCHOMOŚCI

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Grodowicach
II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Morawianach
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 2015

 OFICJALNY SERWIS INTERNETOWY GMINY BEJSCE

Oficjalny serwis internetowy Gminy Bejsce

 PRAWO MIEJSCOWE

Statut Gminy Bejsce -Pełny tekst.
Strategia rozwoju Gminy Bejsce
UCHWAŁY RADY GMINY BEJSCE 2006 R
UCHWAŁY RADY GMINY BEJSCE 2007 R
UCHWAŁY RADY GMINY BEJSCE 2008 R
UCHWAŁY RADY GMINY BEJSCE 2009 R
UCHWAŁY RADY GMINY BEJSCE 2010
UCHWAŁY RADY GMINY BEJSCE 2011
UCHWAŁY RADY GMINY BEJSCE 2012
UCHWAŁY RADY GMINY BEJSCE 2013
UCHWAŁY RADY GMINY BEJSCE 2014
UCHWAŁY RADY GMINY BEJSCE 2015
Plan utylizacji azbestu Gmina Bejsce 2011-2032 rok

 OGŁOSZENIA - GMINY BEJSCE DO 2014-05-25

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Ogłoszenie POKL 2014
Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do sieci NIDA 2000
Przetarg nieograniczony -Nieruchomości do sprzedaży
Rozpoczęcie działalności gospodarczej
Wniosek-Stypendium szkolne
Spotkanie z pracownikami Głównego Punktu Informacyjnego
Informacja-o współfinansowaniu inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
Ogłoszenie o Przetargu - sprzedaż działki w Kaczkowicach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13.12.2010 roku
Ewidencja Zbiorników Bezodpływowych
Przetarg ustny - koparko spycharka i samochód do wywozu śmieci
OGŁOSZENIE-Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.
Ogłoszenie-Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bejsce”, oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko” jego ustaleń.
Obwieszczenia Wójta z dnia 4 kwietnia 2012 r
Dopłaty do upraw, szkody powstałe w wyniku ujemnych skutków przezimowania 2012
Decyzja Nr 1 i 2/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Ogłoszenie Wójta Gminy Bejsce 2012
Uwaga Przedsiębiorcy
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej-Morawiany
Ogłoszenie Nadzoru Budowlanego
Ogłoszenie o konsultacjach -Urząd Gminy Bejsce
Obwieszczenie-Budowa Farmy wiatrowej
Obwieszczenie- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
Obwieszczenie-Burmistrz Radomyśla Wielkiego 4
GOPS Bejsce-udział w projekcie
Nabór na stanowisko - ASYSTENTA RODZINY
Ogłoszenie -Konkurs projektów wspierających rozwój sportu
Wójta Gminy Bejsce - wgląd projektu zmiany
Informacja ośrodowisku i jego ochronie
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Elektrownia wiatrowa
Ogłoszenie - udzielania spółkom wodnym dotacji
Postanowienie-"Punkt zbierania odpadów"
OGŁOSZENIE - Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci w wieku 7-13 lat z Gminy Bejsce
Ogłoszenie o konsultacjach-Roczny program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY 2014 rok
OGŁOSZENIE-Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.
Zarządzenie-„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.
Sprawozdanie z programu współpracy za rok 2013

 OGŁOSZENIA - GMINY BEJSCE OD 2014-05-25

Zarządzenie Nr 11/2015-w sprawie powołania komisji konkursowej
Zarządzenie Nr 11/2015-w sprawie powołania komisji konkursowej
Zarządzenie Nr 11/2015-w sprawie powołania komisji konkursowej
Zarządzenie Nr 11/2015-w sprawie powołania komisji konkursowej
Uchwała RIO w sprawie IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu i pożyczki przez Gminę Bejsce.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK w GMINIE BEJSCE
Ogłoszenie - przystąpienie do planu zagospodarowania przestrzennego
Karta Dużej Rodziny!!!
NOWE ZASADY ZBIÓREK PUBLICZNYCH
Ogłoszenie o konsultacjach rocznego programu współpracy na 2015 rok
Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Ogłoszenie Izba Obrachunkowa-Uchwała Nr 11/2014
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-Podinspektor ds.oświaty i spraw organizacyjnych w Urzędzie Gminy Bejsce
Zaproszenie do składania ofert cenowych
Zaproszenie do złożenia oferty na odławianie i transport zwierząt
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na Członków Komisji konkursowej 2015
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
Zarządzenie Nr 11/2015-w sprawie powołania komisji konkursowej
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenie POKL 2015 _GOPS Bejsce

 ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY BEJSCE

Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2009
Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2010
Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2011
Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2012
Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2013
Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2014
Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce Rok 2015

 AKTUALNOŚCI - GMINY BEJSCE

Aktualności z Gminy Bejsce i Okolic

 AKTY PRAWNE - PROGRAMY

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 do 2015
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W BEJSCACH

 SPOTR i REKREACJA

PIŁKA NOŻNA- Puchar Wójta Gminy Bejsce, rok 2008
PIŁKA NOŻNA - Puchar Wójta Gminy Bejsce, rok 2009,2010,2011,2012,2013,2014
Puchar - Tenis Stołowy

 EKOLOGIA W GMINIE BEJSCE

OGÓLNOŚWIATOWE ŚWIĘTO ZIEMI 22 KWIETNIA

 ORGANY WŁADZY - Urzędu Gminy Bejsce

Władze Gminy w Bejscach
Komisje stałe
Oświadczenia majątkowe 2006r.
Oświadczenia majątkowe 2007 r.
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
Oświadczenia majątkowe Radnych i Wójta na koniec kadencji.
Oświadczenia majątkowe za 2010
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
Oświadczenia majątkowe Radnych i Wójta na koniec kadencji Rok 2014
Oświadczenia majątkowe Wójta, Przewodniczącego i Radnych za 2014 rok

 POSTEPOWANIE z Grypą A / H1N1

Postępowanie z Grypą A/H1N1

 URZĄD GMINY BEJSCE

Dane teleadresowe
Struktura Organizacyjna Urzędu
Lista teleadresowa Sołtysów Gminy Bejsce
Informacje o Gminie
Gminna Biblioteka Publiczna - Bejsce
Kronika Gminy Bejsce
Kapliczki i Krzyże Gminy Bejsce
IX Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego w Bejscach - czyli Dni Otwarte Bejsc 2007
Dni Otwarte Bejsc - 06.07.2008 r.
Dni Otwarte Bejsc 28.06.2009 r.
Dni Otwarte Bejsc
Przyjmowanie osób :indiwidualnie,skargi, wnioski

 Azbest - Gmina Bejsce 2013

Informacje i zarządzenia
Zapytanie i wzór formularza

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA TERENIE GMINY BEJSCE

Leader- Perły Ponidzia
Jednostki Organizacyjne Gminy Bejsce
Piłkarski Klub Sportowy - LEWART
V Turniej Mikołajkowy 2007
VI Turniej Mikołajkowy 2008
Ludowy Klub Sportowy - NIDZICA

 OKNO PROJEKTOWE

Wiadomości
KONKURS Programu Integracji Społecznej 2009r
Raport z oceny Ofert
Zaproszenie do składania ofert z programu PIS
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
„ RAZEM ZMIENIMY PRZYSZŁOŚĆ” Szkolenie komputerowe

 SPECYFIKACJE - dotyczące przetargów w Gminie Bejsce część I

Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Bejsce – Gmina Bejsce.
BEJSCE - budowa sali gimnastycznej
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2014
„Dostawa produktów spożywczych do Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen.F. Kamińskiego w Bejscach, Samorządowej Szkoły Podstawowej im. E. Haruzy w Dobiesławicach, Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach i Niepublicznego Przedszkola
Remont budynku Urzędu Gminy w Bejscach - 2014.
Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach.
Poprawa gospodarki ściekowej Gminy Bejsce poprzez budowę przydomowych oczyszczalni indywidualnych 2014
Przebudowa dróg: Kaczkowice w stronę Jankowic i nr 000101 T Bejsce – Morawiany - Jeziory w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miejscowości Bejsce, Czyżowice, Grodowice, Piotrkowice, Królewice i Zbeltowice.
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Bejsce.
Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego „Razem zmienimy przyszłość-projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Bejsce"
Przebudowa dróg na terenie Gminy Bejsce 2014
ZAKUP I DOSTAWA WĘGLA I MIAŁU NA TERENIE GMINY BEJSCE 2014
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY BEJSCE W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015
DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY BEJSCE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.
Montaż witaczy oraz tablic informacyjno-edukacyjnych na terenie Gminy Bejsce
„Udzielenie Gminie Bejsce i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.847.656,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2014
Przebudowa drogi gminnej Nr 000090 T w miejscowościach Piotrkowice, Morawiany i Uściszowice w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

 SPECYFIKACJE - dotyczące przetargów w Gminie Bejsce część II

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB GMINY BEJSCE ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY BEJSCE
„Dostawa produktów spożywczych do Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen.F. Kamińskiego w Bejscach, Samorządowej Szkoły Podstawowej im. E. Haruzy w Dobiesławicach i Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach na terenie gminy Bejsce
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na Terenie Gminy Bejsce
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Gminy Bejsce 2015

 POWÓDŹ Gmina Bejsce

Apel o pomoc finansową
Komunikat - Usuwanie skutków powodzi w obiektach budowlanych.
Ogłoszenie - GOPS Bejsce
Informacja -Szacowanie skutków powodzi
Pismo w sprawie klęski
Zarządzenie Wójta 31/2010
Ogłoszenie Wójta Gminy Bejsce

 ELEKTRONICZNA PLATFORMA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 RÓZNE INFORMACJE Z GMINY BEJSCE

UROCZYSTOŚĆ 85-LECIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w SĘDZISZOWICACH

 Żłobki-opieka nad małym dzieckiem do lat 3

Żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3

 Wybory SEJM,SENAT 2011

Wybory 2011 SEJM,SENAT

 ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bejsce”.

 Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne obwieszczenia i plakaty
Informacje dla Wyborców
Uchwała i Obwieszczenie
Zarządzenia Wójta Gminy Bejsce z dnia 20 kwietnia2015
Apel Państwowej Komisji Wyborczej
Obwieszenie i informacja o sposobie głosowania
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
KOMUNIKAT w sprawie spisu wyborców
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w 2015
Zarządzenie Wójta 31/2015 z dnia 22.04.2015
Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 Farma Wiatrowa Bejsce Sp z oo

Ogłoszenie- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2014
Postanowienie Wójta Gminy o sporządzenie raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Obwieszczenie Wójta - Farma Wiatrowa Bejsce-Raport
Obwieszczenie Wójta z 22.07.2014-dot Farmy Wiatrowej Bejsce
Postanowienie z dnia 22.07.2014 dotycz Farma Wiatrowa Bejsce
Obwieszczenie z 05.11.2014 Wójta Gminy Bejsce
Postanowienie z dnia 05.11.2014 Farma wiatrowa

 Decyzje Środowiskowe

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

 Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 2014

Uchwały 2014
Zarządzenia, obwieszczenia,protokoły 2014
Informacje dotyczące Wyborów 2014

 Wybory Samorządowe 2014 - (Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw oraz Wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast)

Zarządzenie Wójta Nr 64 / 2014
Obwieszczenie z 02.09.2014
Skład Gminnej Komisji w Gminie Bejsce
Pełnomocnik d/s obsług informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej
Odrębny Obwód głosowania Dom Pomocy Społecznej
Informacje dla Wyborców
Obwieszczenie-Granice obwodów
Informacje Gminnej Komisji Wyborczej Bejsce
Obwodowe Komisje wyborcze - Składy osobowe
Obwieszczenia Kandydaci na Wójta i Radnych
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 2014
Komunikat - Spis Wyborców
Uchwała i obwieszczenie - zmiana protokołu rejestracji
Wyniki wyborów dla Wójta i Rady Gminy Bejsce, Powiatu, Województwa
Wybory Samorzadowe 2014 - II tura
Obwieszczenia -Wyciągi dla Gminy Bejsce - Rada
Wyniki Wyborów na Wójta Gminy Bejsce
Obwieszczenie Komisarza Wyborzego w Kielcach I

 ARCHIWUM

Program Integracji Społecznej

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 

NAZWA: URZĄD GMINY BEJSCE

RODZAJ: Gmina wiejska

ADRES:
Bejsce
28-512 BEJSCE

NIP: 662 14 73 689
REGON: 000531909

KONTAKT:
Telefon 041 35 11 010
Fax 041 35 11 610 w. 22
Adres e-mailugbejsce@poczta.onet.pl

Wójt:
Józef Zuwała
Telefon 041 35 11 010 wew. 23
Adres e-mailugbejsce@poczta.onet.pl

SEKRETARZ:
Ilona Beruś
Telefon 041 35 11 010 wew 24
Adres e-mailugbejsce@poczta.onet.pl

SKARBNIK:
Katarzyna Klasińska
Telefon 041 35 11 010 wew. 31
Adres e-mailugbejsce@poczta.onet.pl

Urząd Gminy w Bejscach pracuje od poniedziałku do piątku
w godz.7 00 - 15 00
oraz przyjmuje petentów w/w godzinach.

 

 

Urząd Gminy Bejsce

            

 WITAMY NA STRONACH

BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU GMINY

BEJSCE

 

 Budynek Urzędu Gminy w Bejscach

 Budynek Urzędu Gminy w Bejscach

 Kamień narzutowy przed Budynkiem Urzędu Gminy w Bejscach

 

 Gmina Bejsce uczestniczy w Programie Integracji Społecznej.

 

 

Pliki w Biuletynie Informacji Publicznej w Bejscach
są zapisywane w kilku formatach.

Pliki Microsoft Office: doc, docx, xls, xlsx

Pliki Open Office - swx

Pliki PDF - pdf

 

Aktualności z Gminy na stronie: www.bejsce.com.pl

w dziale Aktualności. 

 

 

  

 

 

Przyjmowanie w Urzędzie osób w sprawach indywidualnych w tym również w sprawach skarg i wniosków odbywa się przez:

1.       Wójta

·          w sprawach skarg i wniosków codziennie w godz. 7.0015.00

·          w pozostałych sprawach indywidualnych codziennie w godz. 7.0015.00

2.       Sekretarza - codziennie w godzinach pracy Urzędu.

3.       Komórki organizacyjne Urzędu - codziennie w godzinach pracy Urzędu.

  Numer JST

260301-2


  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY BEJSCE redaguje: mgr inż.Leonard Wdowik
tel. 041 35 11 010 wew. 30 fax. 041 35 11 010 wew. 22
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl