Archiwalne wersje strony: 21.Ogłoszenie o konsultacjach - „Rocznego programu współpracy Gminy Bejsce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023&

Data archiwizowaniaTytuł

Powrót